DES COMPROMIS IN NEDERLANDS

Vertaling van Des Compromis in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0383

compromis (23) een compromis (16) compromissen (123) compromissen te sluiten (6) compromis te sluiten (3)

Voorbeelden van het gebruik van Des Compromis in een zin en hun vertaling

Les tabous d'aujourd'hui peuvent s'avérer être des compromis acceptables de demain.
Het taboe van vandaag is misschien het brede compromis van morgen.
Il souligne que des compromis ont pu être trouvés pour la plupart des amendements.
Hij wijst erop dat voor de meeste wijzigingsvoorstellen een compromis is gevonden.
Tu veux des compromis?
Wil je een compromis?
Encore des compromis.
Weer een compromis.
Andere zin voorbeelden
Il facilite les décisions législatives et politiques et recherche des compromis entre les États membres.
Besluiten bevordert en naar compromissen tussen de lidstaten zoekt.
Toutes les parties devront faire des compromis et faire preuve de compréhension.
Alle partijen zullen tot compromissen bereid moeten zijn en begrip moeten tonen.
Pourquoi c'est toujours à moi de faire des compromis?
Waarom ben ik altijd degene die compromissen moet maken?
Ce ne sont que des compromis.
Dat is een compromis.
Elles ont permis de parvenir à des compromis intéressants dans certains domaines.
Daarbij konden op diverse terreinen goede compromissen worden bereikt.
C'est un politicien, il négocie, il fait des compromis.
Hij is 'n politicus. Hij sluit compromissen, hij praat.
Je fais des compromis.
Ik maak een compromis.
Il devrait commencer à faire des compromis.
Hij zou moeten beginnen compromissen te maken.
Les relations internationales se font souvent sur des compromis.
Internationale relaties zijn vaak gebouwd op een compromis.
Il faut faire des compromis.
Je maakt compromissen.
Il faut faire des compromis.
Het is een compromis.
J'ai fait des compromis.
Ja, we moesten compromissen maken.
Ça s'appelle faire des compromis.
Dat heet een compromis.
Les Palestiniens sont prêts à des compromis.
De Palestijnen zijn tot compromissen bereid.
Cela demandera du temps et nécessitera des compromis de toutes les parties.
Dat vergt tijd en bereidheid tot compromissen van alle zijden.
Je suis préoccupé par la formulation de certains des compromis.
Ik ben bezorgd over de woordkeuze van een aantal van de compromissen.
Tu fais des compromis pour moi?
Maak jij compromissen voor mij?
On fait des compromis.
Dat geeft compromissen.
Ce ne sont pas des compromis; ce sont des?
Dit zijn geen compromisie; Dit zijn muellery?
On a parfois voulu à tout prix conclure des compromis.
Soms zijn er tot elke prijs compromissen gesloten.
J'ai appris qu'il y a toujours des compromis.
Er is altijd een middenweg.
Malheureusement, ils contiennent de nombreuses contradictions alors qu'ils cherchent des compromis.
Jammer genoeg bevatten ze verschillende contradicties waar ze compromissen proberen te vinden.
Ce n'est que des compromis.
Het gaat om compromissen sluiten.
Il y aura toujours des compromis à faire sur certaines choses,
Je zult altijd over bepaalde dingen compromissen moeten sluiten.
Beaucoup ont dû faire des compromis pour entrer en fac de médecine.
Veel van ons moesten compromissen sluiten om arts te worden.
Mais tu dois faire des compromis aussi.
Maar jij moet ook toegeven.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0383

Zie ook


à des compromis
tot compromissen
et des compromis
en compromissen
conclure des compromis
compromissen gesloten
des compromis acceptables
aanvaardbare compromissen
des compromis démocratiques
democratisch compromis
certains des compromis
een aantal van de compromissen enkele compromissen
chercher des compromis
vinden van compromissen naar compromissen gezocht
de trouver des compromis
compromissen te vinden tot een compromis compromissen te komen zoeken naar een compromis
de faire des compromis
compromissen te sluiten compromissen moet maken van al dat compromissen sluiten om een compromis te sluiten , zullen wijn te doen
à trouver des compromis
compromissen te vinden compromis te sluiten tot compromissen te komen
pour trouver des compromis
compromis te komen compromissen te vinden
dû faire des compromis
compromissen moeten
de parvenir à des compromis
tot compromissen te komen compromissen te bereiken om compromissen te sluiten
des solutions de compromis
compromisoplossingen
des formules de compromis
compromisformules
la formule des comités a constitué un compromis entre ces
de formule van de comités vormde een compromis tussen deze

Zinnen in alfabetische volgorde


des compromis

"Des compromis" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer