DES FEMMES QUI IN NEDERLANDS

Vertaling van Des Femmes Qui in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0745

Voorbeelden van het gebruik van Des Femmes Qui in een zin en hun vertaling

Vrouwen die

Il y a des femmes qui... veulent me détruire.
Er zijn vrouwen die me willen vernietigen.
Des femmes qui ignorent les gens.
Vrouwen die mensen negeren.
Tu n'es pas habituée à des femmes qui pensent.
Je bent het niet gewend dat vrouwen nadenken.
Nous voulons des femmes qui soient véritablement à égalité avec les hommes; nous ne voulons pas de rites d'initiation, nous voulons une réelle intégration.
Wij willen dat vrouwen echt gelijkwaardig zijn aan de man, inwijdingsrites verdwijnen en echte integratie tot stand komt.

Een vrouw die

Mais c'était des femmes qui adoraient le sexe.
Maar dat was een vrouw die wel van seks houdt.
Y a une autre histoire sur des femmes qui font venir de la drogue de Haïti.
Daarvoor ging het over een vrouw die drugs uit Haïti smokkelde.

Van vrouwen die

Il profite des femmes qui sont déjà en difficulté.
Hij maakt misbruik van vrouwen die al in de problemen zitten.
J'ai horreur des femmes qui, après deux bouchées, disent être gavées.
Ik hou niet van vrouwen die na twee happen zeggen dat ze vol zitten.
Andere zin voorbeelden
Il y a des femmes qui font des enfants et qui travaillent.
Er zijn vrouwen die kinderen krijgen en toch werken.
Mais il y a des femmes qui veulent ça.
Maar er zijn vrouwen die dat willen.
Il y a des femmes qui ne veulent pas s'engager.
Er zijn vrouwen die geen verbintenissen willen.
Des femmes qui veulent t'aider et te protéger.
Vrouwen die je willen helpen en beschermen.
Silgard peut être administré à des femmes qui allaitent ou qui en ont l'intention.
Silgard mag aan vrouwen die borstvoeding geven of wensen te geven worden toegediend.
Pour des femmes qui n'existent pas.
Voor vrouwen die niet bestaan.
Il y a des femmes qui se rebellent.
Er zijn vrouwen die zich verzetten.
Gardasil peut être administré à des femmes qui allaitent ou qui en ont l'intention.
Gardasil mag aan vrouwen die borstvoeding geven of wensen te geven worden toegediend.
Et à plein de sexe avec des femmes qui ne sont pas nos épouses.
En op veel seks met vrouwen die niet onze vrouwen zijn.
Des femmes qui sont tombées amoureuses de moi.
Vrouwen die verliefd worden op mij.
Y a des femmes qui souffrent et qui sont en danger.
Er zijn vrouwen die lijden en die in gevaar zijn.
Il y a aussi des femmes qui vivent dans des situations difficiles.
Er zijn ook vrouwen die onder moeilijke omstandigheden leven.
Des femmes qui parlent de couches et de coloration de cheveux.
Vrouwen die praten over Genies luiers en permanentjes.
La situation des femmes qui vivent et travaillent à la campagne n'est pas différente.
Voor vrouwen die wonen en werken op het platteland is de situatie vergelijkbaar.
Oh, mon Dieu. Que penses-tu des femmes qui font le premier pas?
Wat vind je van vrouwen die de eerst stap zetten?
Il attaque des femmes qui lui rappellent celles de cette époque.
En nu valt hij vrouwen aan die hem herinneren aan vrouwen van toen.
Oh, et pourquoi pas. Que penses-tu des femmes qui font des avances?
Wat vind je van vrouwen die de eerst stap zetten?
Certes beaucoup de danseuses seront des femmes qui brûlent encore.
Veel van de dansers zijn de vrouwen die nog lijden.
Même la police... Des hommes et des femmes qui jurent de nous protéger... Ils peuvent être corrompus.
Zelfs de politie, de mannen en vrouwen die ons moeten beschermen kan worden omgekocht.
Ou des femmes qui se moquent des hommes soit la même chose que des hommes qui se moquent.
Of vrouwen die over mannen grappen hetzelfde als mannen die over vrouwen grappen.
Il suffit de reconnaître tout le travail des femmes qui, actuellement, n'est pas officiellement reconnu par les autorités nationales et européennes.
We hoeven alleen maar erkenning te geven aan al het werk dat vrouwen verrichten en dat thans niet officieel door de nationale en Europese autoriteiten wordt erkend.
Dans ce pays, pendant mes séances photo, je vois des femmes qui aiment le sexe.
Tijdens mijn fotosessies in Amerika zie ik vrouwen die van seks houden.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0745

Zie ook


des femmes qui travaillent
werkende vrouwen werkzame vrouwen vrouwen die werkzaam zijn van de vrouwen die een baan
avec des femmes qui
met vrouwen die
à des femmes qui
aan vrouwen die
proportion des femmes qui
aantal vrouwen dat aandeel van die vrouwen die
ou des femmes qui
of vrouwen die
des femmes qui souffrent
lijden van de vrouwen onder vrouwen die lijden
protection des femmes qui
de bescherming van de vrouwen die
contre des femmes qui
tegen vrouwen die
des femmes qui disent
vrouwen die zeggen
des femmes qui ont
vrouwen met zijn vrouwen , die
était des femmes qui
was een vrouw die
la situation des femmes qui
situatie van vrouwen die
des tas de femmes qui
allerlei vrouwen die genoeg vrouwen die
des hommes et des femmes qui
mannen en vrouwen die
des femmes et des enfants qui
vrouwen en kinderen die
en augmentant la masse osseuse chez la plupart des femmes qui
verhogen van de botmassa bij de meeste vrouwen die

"Des femmes qui" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer