DES PROFESSIONS LIBÉRALES IN NEDERLANDS

Vertaling van Des Professions Libérales in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0797

Voorbeelden van het gebruik van Des Professions Libérales in een zin en hun vertaling

Het vrije beroep

Les activités des professions libérales sont donc fondées sur la confiance.
Het vrije beroep is dan ook op vertrouwen gebaseerd.
Comme l'indique le Traité, Monsieur le Commissaire, la mission d'intérêt général des professions libérales peut également justifier certaines limites aux règles de la concurrence.
Zoals ook in het Verdrag staat, commissaris Monti, kunnen de door het vrije beroep verrichte taken van algemeen belang beperkingen van de mededingingsregels rechtvaardigen.

De vrije beroepen

Les activités des professions libérales.
Van de vrije beroepen.
Statut des petites entreprises, des indépendants et des professions libérales.
Status van kleine en middelgrote ondernemers, zelfstandigen en de vrije beroepen.

Van vrije beroepen

Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020.
Rol en toekomst van vrije beroepen in het Europees maatschappelijk middenveld van 2020.
La Commission reconnaît pleinement le potentiel entrepreneurial des professions libérales.
De Commissie onderkent ten volle het ondernemerspotentieel van vrije beroepen.

Van de vrije beroepen

Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020.
De rol en toekomst van de vrije beroepen in de Europese civiele samenleving 2020.
Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020.
De rol en toekomst van de vrije beroepen in de Europese civiele samenleving van 2020.

Voor de vrije beroepen

La Commission a également engagé un débat sur la réglementation des professions libérales avec les autorités nationales de la concurrence.
De Commissie heeft eveneens met de nationale mededingingsautoriteiten een dialoog over regelgeving voor de vrije beroepen in gang gezet.
La Commission a également engagé un débat sur la réglementation des professions libérales avec les autorités nationales de la concurrence.
Ook met de nationale mededingingsautoriteiten is de Commissie een dialoog gestart over de regelgeving voor de vrije beroepen.
Andere zin voorbeelden
Le système des professions libérales est une composante à part entière de la société civile libre en Europe.
Vrije beroepen horen thuis in elke democratische samenleving in Europa.
Catégorie des PME, de l'artisanat et des professions libérales du CESE.
Categorie categorie MKB, ambacht en vrije beroepen.
Une définition commune des professions libérales devrait être élaborée à l'échelle de l'Union.
Er moet een Europese uniforme definitie van" vrij beroep" komen.
Catégorie des PME, de l'artisanat et des professions libérales du CESE.
Categorie MKB, ambacht en vrije beroepen.
Le CESE recommande la constitution d'un forum européen des professions libérales.
Het EESC pleit voor de oprichting van een Europees Forum van vrije beroepen.
Conseil européen des professions libérales.
Europese Raad van vrije beroepen.
Les membres des professions libérales en tant qu'entreprises.
Leden van beroepsgroepen in de hoedanigheid van onderneming.
Tarification des professions libérales.
Tarieven voor vrije beroepen.
Des PME, des entreprises artisanales et des professions libérales sont en mesure de créer des emplois.
In het MKB, ambachtelijke bedrijven en vrije beroepen is banengroei mogelijk.
Droit d'établissement et libre prestation des services, des activités des professions libérales et artisanales article 60 du Traité.
Recht van vestiging en vrij verlenen van diensten, door vrije beroepen en het ambacht art. 60 van het Verdrag.
Le but de l'«inventaire» étaitd'acquérir une connaissance approfondie de laréglementation des professions libérales et de sesconséquences.
De be- doeling van de„ inventarisatie” was een grondiginzicht te verkrijgen in de regelgeving op het gebied van vrije beroepen en de gevolgen daarvan.
Les revenus des professions libérales et d'autres activités indépendantes, visés à l'article 14 de la Convention;
Inkomsten uit een vrij beroep en andere zelfstandige werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 14 van de Overeenkomst;
Les larges réticences des professions libérales et des Etats membres m'ont amené à différer toute initiative à caractère législatif.
Vanwege de grote terughoudendheid van de vrije beroepen en Lid-Staten heb ik elk initiatief van wetgevend karakter uitgesteld.
Cette nouvelle rédaction nous semble plus claire et plus positive à l'égard des professions libérales.
Deze formulering lijkt ons duidelijker en positiever ten aanzien van de vrije beroepen.
Régime des professions libérales: sections professionnelles b autres prestations en espèces: Department of Social Welfare(ministère de la pré­voyance sociale), Dublin.
Stelsel voor vrije beroepen: Sections professionnelles( Beroepsafdelingen) b andere uitkeringen: Department of Social Welfare( Ministerie van Sociale Voorzorg), Dublin.
Le Comité rappelle qu'un grand nombre de réglementations dans le secteur des professions libérales peuvent également viser à protéger le consommateur.
Het Comité wijst erop dat veel regelgeving voor de vrije beroepen ook de consumentenbescherming ten goede kan komen.
C'est la première fois que la Commission applique les règles de concurrence au secteur des professions libérales dans un domaine autre que la fixation des honoraires.
Wat de vrije beroepen betreft, is het voor het eerst dat de Commissie de concurrentieregels toepast op een ander terrein dan dat van de vaststelling van honoraria.
Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020 avis d'initiative.
Rol en toekomst van vrije beroepen in het Europees maatschappelijk middenveld 2020 initiatiefadvies.
Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020(priorité 2)(avis d'initiative)(A-9) INT-à dét.
Rol en toekomst van beroepen in het Europees maatschappelijk middenveld 2020( prioriteit 2)( initiatiefadvies)( A-9) INT-nog te bepalen.
Le rôle et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne de 2020(priorité 2)(avis d'initiative)(A-9) INT-à dét.
Rol en toekomst van vrije beroepen in het Europees maatschappelijk middenveld van 2020( prioriteit 2)( initiatiefadvies)( A-9) INT-nog te bepalen.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0797

Zie ook


des autres professions libérales
van de andere vrije beroepen
les activités des professions libérales
van de vrije beroepen activiteiten van het vrije beroep
aux prestations des professions libérales
de dienstverlening door het vrije beroep vrij beroep , voor prestaties
aux membres des professions libérales
beoefenaars van vrije beroepen
aux ordres des professions libérales
aan de orden van de vrije beroepen
du marché intérieur des services des professions libérales
de interne markt op het gebied van diensten van vrije beroepen
des travailleurs et des membres des professions libérales
werknemers en beoefenaars van vrije beroepen
et l'avenir des professions libérales dans la société civile européenne
en toekomst van vrije beroepen in het europees maatschappelijk middenveld
des professions économiques
economische beroepen

Woord voor woord vertaling


"Des professions libérales" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer