DICTATURES IN NEDERLANDS

Vertaling van Dictatures in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.071

Voorbeelden van het gebruik van Dictatures in een zin en hun vertaling

Seules les dictatures se sont arrogé le droit d'assigner à résidence les élus du peuple et, de préférence
Alleen dictators eigenen zich het recht toe de vergaderplaats van de gekozenen van het volk aan te wijzen,
Mais ce serait trop demander aux gouvernements d'Europe que d'abandonner des dictatures autochtones qui protègent les intérêts de leurs trusts.
Men kan echter niet van de regeringen van Europa verlangen dat zij de inheemse dictators in de steek laten. Dat zou te veel gevraagd zijn, want die beschermen immers de belangen van hun trusts.
Toutes les dictatures partagent la même obsession.
Elke dictatuur heeft een obsessie.
Depuis que les Français ont quitté l'Algérie, les dictatures se sont succédées.
Sinds de Fransen weg zijn uit Algerije is er de ene dictatuur geweest na de andere.

De dictaturen

Vous êtes l'ambassadeur de Dieu selon les dictatures du monde.
Je bent tot Gods ambassadeur uitgeroepen door de dictaturen.
La lutte contre les dictatures européennes.
De strijd tegen de dictaturen in Europa.
Andere zin voorbeelden
Au risque de leur vie ils fuient les dictatures, les conflits et la misère.
Zij vluchten voor dictaturen, conflicten en armoede en riskeren hierbij hun leven.
Dictatures travaillent.
Dictatorschap werkt.
La nation polonaise a fait l'expérience de ce que ces deux dictatures avaient de pire.
Het Poolse volk heeft het ergste meegemaakt van deze beide dictaturen.
L'expérience nous a appris que toutes les dictatures ont une fin!
We weten uit ervaring dat er aan elke dictatuur een einde komt!
Telles sont les dictatures du XXIe siècle.
Dat is de dictatuur van de eenentwintigste eeuw.
Seuls le Chili, le Paraguay et le Surinam demeurent des dictatures.
Alleen Chili, Paraguay en Suriname hebben nog een dictatuur.
D'autres dictatures ont d'autres stratégies.
In andere dictaturen ze andere strategieën.
Certaines dictatures oppressantes ont été soutenues par crainte d'une rébellion massive.
Onderdrukkende dictaturen werden gesteund uit vrees voor opstandige volksmassa's.
Ces deux types inhumains de dictatures méritent une condamnation égale.
Beide onmenselijke dictaturen verdienen dezelfde veroordeling.
Pensez aux conséquences sur les dictatures.
Denk aan de gevolgen voor totalitaire regimes.
Les dictatures et les dictateurs sont soumis à un traitement spécial.
Dictaturen en dictators krijgen een hele bijzondere behandeling.
En tant que social-démocrate, je condamne les dictatures sous toutes leurs formes.
Als sociaal-democraat veroordeel ik dictaturen in welke gedaante ook.
C'est cette conception de l'homme qui a provoqué l'échec des dictatures communistes.
De communistische dictaturen zijn op deze visie van de mens stukgelopen.
Pékin est la capitale d'une des dictatures les plus brutales de la planète.
Beijing is de hoofdstad van een van 's werelds wreedste dictaturen.
Nous savons tous que les dictatures et les criminels se nourrissent de l'impunité.
Het is algemeen bekend dat straffeloosheid een vruchtbare voedingsbodem is voor dictaturen en criminelen.
La Birmanie est sans conteste une des pires dictatures dans le monde.
Birma is zonder enige twijfel één van de ergste dictaturen ter wereld.
Il existe beaucoup d'autres dictatures dans le monde, responsables de beaucoup plus de morts que celle de Saddam Hussein!
Er zijn nog vele andere dictaturen op de wereld die voor veel meer doden verantwoordelijk zijn dan Saddam Hoessein!
Par exemple, été dit récemment que le principal problème dans les dictatures était qu'il y avait un risque que les soins de santé soient privatisés.
Onlangs werd bijvoorbeeld beweerd dat het grote probleem in dictaturen erin bestaat dat de gezondheidszorg geprivatiseerd dreigt te worden.
C'est que toutes... toutes les dictatures partagent... la même obsession, et c'est le contrôle. Elles veulent avoir un contrôle absolu sur le peuple.
Elke dictatuur, er is maar een obsessie en dat is controle, ze willen controle hebben over de mensen.
Ce projet est né afin de surmonter les guerres et les dictatures qui ont pendant longtemps hanté notre continent.
Het Europees project ontstond als reactie op de oorlogen en dictaturen die ons continent vele jaren in hun greep hebben gehad.
Dans bien des pays, les guerres, les dictatures et les atteintes à la dignité des personnes contraignent nombre
In heel wat landen zien mensen zich door oorlog, dictatuur en schendingen van de menselijke waardigheid gedwongen om bescherming
Monsieur le Président, le monde est plein de conflits et de dictatures, de souffrances et de pauvreté, et ce sont d'innocentes victimes qui en paient le prix.
Mijnheer de Voorzitter, de wereld is vol van conflicten en dictators, ellende en armoede en de onschuldige slachtoffers betalen de prijs daarvoor.
Je veux parler concrètement de dictatures comme celle de Cuba, ou comme celle que supporte le Nicaragua.
Ik doel hierbij in concreto op dictaturen als de Cubaanse, of die waar Nicaragua op het ogenblik onder gebukt gaat.
La paix au Moyen-Orient ne sera durable que si elle repose sur la démocratie et non sur les dictatures.
De vrede in het Midden-Oosten is alleen duurzaam indien deze op democratie berust en niet op dictaturen.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.071

"Dictatures" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer