DIFFÉRENCIÉS IN NEDERLANDS

Vertaling van Différenciés in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.2138

Voorbeelden van het gebruik van Différenciés in een zin en hun vertaling

Pour ce faire, elle se base sur des profils de compétences professionnels différenciés.
Hiertoe wordt zij gebaseerd op gedifferentieerde professionele competentieprofielen.
Pas d'interdiction concernant les produits internet différenciés.
Geen verbod op gedifferentieerde internetproducten.

Verschillende

( différents , plusieurs , diverses )
Les numéros de contingents pour ces deux pays sont différenciés à partir du 1er mai 2003.
Voor deze twee landen gelden vanaf 1 mei 2003 verschillende contingentnummers.
Qu'il n'est pas utile de prévoir des régimes différenciés pour les chantiers de minime importance, sous peine de complexifier le régime mis en place.
Dat het niet nuttig is verschillende stelsels te voorzien voor kleine bouwplaatsen, hetgeen het vigerende stelsel enkel nog ingewikkelder zou maken.

De gedifferentieerde

( différents , plusieurs , diverses )
Les tarifs, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits;
De tarieven, met inbegrip van de gedifferentieerde tarieven en gratis toegang;
Les tarifs, y compris les tarifs différenciés;
Tarieven, met inbegrip van de gedifferentieerde tarieven;

Een gedifferentieerde

( différents , plusieurs , diverses )
Un régime de prix différenciés a été introduit.
Er werd een gedifferentieerde prijsberekening ingevoerd.
Des potentiels de croissance différenciés.
Een gedifferentieerd groeipotentieel.
Andere zin voorbeelden
Ces arrangements devraient être différenciés selon la situation propre à chaque État membre.
Dergelijke afspraken moeten worden gedifferentieerd naargelang van de specifieke situatie van elke lidstaat.
Il doit donc être en mesure de formuler des objectifs différenciés.
Daarom is hij in staat gedifferentieerde doelen te formuleren.
La taxe ainsi que le correctif peuvent être différenciés suivant la destination;
De belasting en het correctiebedrag kunnen naar bestemming worden gedifferentieerd;
Les différents travaux devant être réalisés à l'écran doivent être différenciés.
De verschillende werkzaamheden die aan beeldschermapparatuur worden uitgevoerd, moeten worden gedifferentieerd.
Des risques différenciés supposent des dispositifs de sécurité différenciés.
Voor gedifferentieerde risico's zijn gedifferentieerde veiligheidsconcepten nodig.
Des partenariats pour le développement différenciés.
Gedifferentieerde partnerschappen voor ontwikkeling.
La liste des arrêts différenciés en fonction de leur statut;
De lijst van de haltes met onderscheid volgens hun statuut;
Dans une représentation parfaite, certains domaines de recherche auraient dû être davantage différenciés.
Idealiter zouden bepaalde onderzoeksgebieden verder moeten worden opgesplitst.
Des arrangements financiers reposant sur des crédits différenciés;
Financieringsregelingen op basis van gesplitste kredieten;
Les billets mis en circulation seront différenciés par compartiment.
De tickets die in omloop gebracht worden, zullen verschillen per compartiment.
Toutefois, l'introduction de régimes différenciés pour les sociétés cotées sur des marchés réglementés en fonction de leur taille
De invoering van gedifferentieerde regelingen voor beursgenoteerde vennootschappen in een gereglementeerde markt op grond van hun grootte zou
Des opérateurs de transport combiné proposent des services différenciés et une utilisation plus efficace des moyens existants.
Ondernemers op het gebied van het gecombineerd vervoer stellen gedifferentieerde diensten en een doeltreffender gebruik van de bestaande faciliteiten en capaciteit voor.
A cet effet, de nouvelles limites pour les émissions de NOx des moteurs ont été fixées qui prennent en considération deux niveaux de puissance différenciés.
Hiertoe worden nieuwe grenswaarden ingevoerd voor de NOx-emissies van de motoren, waarbij twee stuwkrachtniveaus worden onderscheiden.
De nombreuses organisations craignent que des objectifs de recyclage par matière différenciés pourraient entraîner des distorsions de la concurrence.
Veel organisaties maakten zich zorgen over het feit dat gedifferentieerde taakstellingen voor recycling per materiaal zouden kunnen leiden tot concurrentiedistorsie.
Dans une optique d'encadrement renforcé, l'enseignant peut aussi déterminer des critères d'évaluation différenciés, compte tenu de l'évolution individuelle des apprenants.
Binnen een aanpak van zorgverbreding kan de leraar ook gedifferentieerde beoordelingscriteria bepalen, rekening houdend met de individuele evolutie van de lerenden.
Les coûts moyens utilisés dansles ACA sont différenciés par catégorie de personnel fonctionnaires, agents contractuels, experts nationaux détachés.
Degemiddeldekostendie worden aangehouden in de KBA's, worden gedifferentieerd per personeelscategorie ambtenaren, contractueel personeel, gedetacheerde nationale deskundigen.
Dans une optique d'encadrement renforcé, l'enseignant peut aussi déterminer des critères d'évaluation différenciés, compte tenu de l'évolution individuelle des enfants.
Binnen een aanpak van zorgverbreding kan de leraar ook gedifferentieerde beoordelingscriteria bepalen, rekening houdend met de individuele evolutie van de kinderen.
Sur le plan régional, ils sont différenciés jusqu'au niveau des communes à l'intérieur de la zone linguistique néerlandophone;
Ze zijn regionaal tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied gedifferentieerd;
Dans une optique d'encadrement renforcé, l'enseignant peut aussi déterminer des critères d'évaluation différenciés, compte tenu de l'évolution individuelle des élèves.
Binnen een aanpak van zorgverbreding kan de leraar ook gedifferentieerde beoordelingscriteria bepalen, rekening houdend met de individuele evolutie van de leerlingen.
Si les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les quantités globales, les coefficients de réduction peuvent être différenciés par département.
Wanneer de hoeveelheden waarvoor de steun wordt aangevraagd, hoger zijn dan de maximumhoeveelheid, mag de verminderingscoëfficiënt per departement worden gedifferentieerd.
Pour poursuivre une meilleure orientation de la production, les montants du paiement compensatoire peuvent être différenciés par l'application de bonifications et de réfactions selon la variété.
Met het oog op een betere oriëntatie van de productie kunnen de compensatiebedragen worden gedifferentieerd door middel van toeslagen en kortingen naar gelang van het ras.
L'enseignant peut aussi déterminer des critères d'évaluation différenciés, compte tenu de l'évolution individuelle des élèves.
Hij kan gedifferentieerde beoordelingscriteria bepalen die rekening houden met de individuele evolutie van leerlingen.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.2138

"Différenciés" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer