DOIT ÊTRE ÉVITÉE IN NEDERLANDS

Vertaling van Doit Être Évitée in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0868

Voorbeelden van het gebruik van Doit Être Évitée in een zin en hun vertaling

L'hyperhydratation doit être évitée chez les patients présentant un risque d'insuffisance cardiaque.
Overhydratatie dient te worden vermeden bij patiënten met verhoogd risico op hartfalen.
L'association doit être évitée.
Combinatie dient te worden vermeden.
L'administration intramusculaire doit être évitée.
Intramusculaire toediening moet worden vermeden.
L'hyperhydratation doit être évitée chez les patients présentant un risque d'insuffisance cardiaque.
Overhydratatie moet worden vermeden bij patiënten met verhoogd risico op hartfalen.
La confusion qui régnait lors de la précédente conférence préparatoire doit être évitée.
De verwarring die heerste bij de vorige voorbereidende conferentie moet worden voorkomen.
Réduction des risques- L'exposition aux risques doit être évitée.
Vermindering van de risico's:- blootstelling aan risico's moet worden voorkomen.

Dient vermeden te worden

L'administration répétée doit être évitée.
Herhaaldelijke toediening dient vermeden te worden.
L'utilisation concomitante d'un vasoconstricteur nasal doit être évitée voir rubrique 4.5.
Gelijktijdig gebruik van een nasale vasoconstrictor dient vermeden te worden zie rubriek 4.5.
Andere zin voorbeelden
L'utilisation de vaccins vivants doit être évitée pendant le traitement par Votubia.
Het gebruik van levende vaccins dient te worden vermeden tijdens behandeling met Votubia.
L'hyperhydratation doit être évitée chez les patients présentant un risque d'insuffisance cardiaque.
Te veel vocht toedienen moet worden vermeden bij patiënten met risico op hartfalen.
L'administration intramusculaire doit être évitée.
Intramusculaire toediening dient te worden vermeden.
La prise simultanée de jus de pamplemousse et de simvastatine doit être évitée.
Gelijktijdig gebruik van grapefruitsap en simvastatine moet worden vermeden.
L'administration concomitante de warfarine ou d'anticoagulants coumariniques doit être évitée.
Gelijktijdige toediening met warfarine en coumarine-achtige anticoagulantia dient te worden vermeden.
Une utilisation prolongée de Doribax doit être évitée.
Langdurig gebruik van Doribax moet worden vermeden.
L'administration de vandétanib avec des inducteurs puissants du CYP3A4 doit être évitée.
Gelijktijdige toediening van vandetanib met krachtigeCYP3A4 inductoren dient te worden vermeden.
L'association de médicaments antipsychotiques avec le pramipexole doit être évitée voir rubrique 4.5.
Gelijktijdige toediening van antipsychotische geneesmiddelen met pramipexol dient te worden vermeden zie rubriek 4.5.
L'utilisation concomitante de plusieurs de ces médicaments chez une même patiente doit être évitée.
Het gebruik van meer dan één van deze merknamen gelijktijdig moet worden vermeden.
L'exposition accidentelle des yeux doit être évitée.
Accidentele blootstelling van de ogen moet worden vermeden.
L'utilisation de vaccins vivants atténués doit être évitée voir rubrique 4.4.
Het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden zie rubriek 4.4.
L'utilisation de boissons chaudes( > 40°C) ou gazeuses doit être évitée.
Gebruik van warme(>40°C) of koolzuurhoudende dranken moet worden vermeden.
L'utilisation simultanée avec d'autres médicaments topiques doit être évitée.
Gelijktijdig gebruik met andere uitwendig toe te passen geneesmiddelen dient te worden vermeden.
L'utilisation de millepertuis avec Lojuxta doit être évitée.
Het gebruik van sint- janskruid in combinatie met Lojuxta moet worden vermeden.
Une administration chez des patients âgés de plus de 80 ans doit être évitée.
Toediening aan patiënten ouder dan 80 jaar dient te worden vermeden.
L'utilisation concomitante de stavudine et de zidovudine doit être évitée voir rubrique 4.5.
Het gelijktijdig gebruik van stavudine en zidovudine moet worden vermeden zie rubriek 4.5.
Toute disposition unilatérale et arbitraire doit être évitée.
Elke unilaterale en willekeurige maatregel dient te worden vermeden.
L'imposition unilatérale de nouvelles conditionnalités doit être évitée.
Het unilateraal opleggen van nieuwe voorwaarden moet worden vermeden.
L'utilisation de vaccins vivants atténués doit être évitée.
Het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden.
Toute mise à contribution unilatérale de systèmes nationaux particulièrement performants doit être évitée.
Een eenzijdige belasting van afzonderlijke, bijzonder efficiënte nationale stelsels moet worden vermeden.
L'hyperhydratation doit être évitée chez les patients présentant un risque d'insuffisance cardiaque.
Te veel vocht toedienen moet vermeden worden bij patiënten met risico op hartfalen.
L'éribuline doit être évitée chez les patients présentant un syndrome de QT long congénital.
Gebruik van eribuline dient vermeden te worden bij patiënten met congenitaal verlengd QT-syndroom.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0868

Zie ook


doit être évitée car
dient te worden vermeden omdat dienen vermeden te worden , omdat moet echter worden vermeden , omdat moet worden vermeden want
et doit être évitée
en moeten worden vermeden en dient te worden vermeden en moet daarom worden vermeden
doit généralement être évitée
over het algemeen vermeden dient te worden dienen in het algemeen te worden vermeden dienen over het algemeen vermeden te worden
l'hyperhydratation doit être évitée
te veel vocht toedienen moet worden vermeden overhydratatie moet worden vermeden overhydratatie dient te worden vermeden
doit absolument être évitée
absoluut moet worden vermeden
urines doit être évitée
de urine moet worden vermeden
doit être évitée sauf si
dient te worden vermeden tenzij moet worden vermeden tenzij
doit être évitée en raison
dient te worden vermeden vanwege moet worden vermeden vanwege dient te worden vermeden , omdat dient vermeden te worden in verband
cette association doit être évitée
de combinatie dient te worden vermeden dient deze combinatie te worden vermeden moet deze combinatie vermeden worden
l'utilisation de truvada doit être évitée
gebruik van truvada moet vermeden worden
la co-administration doit être évitée
moet gelijktijdig gebruik vermeden worden dient gelijktijdige toediening te worden vermeden moet deze gelijktijdige toediening vermeden worden
doit être évitée chez les patients présentant
moet worden vermeden bij patiënten met dient vermeden te worden bij patiënten
doit être évitée en cas d'utilisation concomitante ou récente
moet vermeden worden bij gelijktijdig of recent gebruik van dient te worden vermeden bij gelijktijdig of recent gebruik
l'administration concomitante de voriconazole et de rifabutine doit être évitée
gelijktijdig gebruik van voriconazol en rifabutine dient vermeden te worden

"Doit être évitée" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer