DOIT ÊTRE UTILISÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Doit Être Utilisé in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1302

Voorbeelden van het gebruik van Doit Être Utilisé in een zin en hun vertaling

Il doit être utilisé en association avec d'autres médicaments médicaments vecteurs.
Het moet worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen dragergeneesmiddelen.
M-M-RVAXPRO doit être utilisé sur la base des recommandations officielles.
M-M-RVAXPRO moet worden gebruikt op basis van officiële aanbevelingen.
DepoCyte doit être utilisé tel quel; ne pas diluer voir Section 6.2.
DepoCyte dient te worden gebruikt in de afgeleverde vorm; niet verdunnen zie rubriek 6.2.
Il ne doit être utilisé qu'après évaluation minutieuse des alternatives de traitement.
Het dient te worden gebruikt na zorgvuldige evaluatie van andere behandelingsopties.
Le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;
De plaats waar het instrument of apparaat zal worden gebruikt.
Le lieu où l'instrument ou l'appareil doit être utilisé;
De plaats waar het instrument of apparaat zal worden gebruikt;
Andere zin voorbeelden
MabThera doit être utilisé en association avec une chimiothérapie"CHOP.
MabThera moet worden gebruikt in combinatie met CHOP-chemotherapie.
Le régulateur de pression doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
De drukregelaar moet gebruikt worden conform de aanwijzingen van de fabrikant.
Ilaris doit être utilisé à la demande pour traiter les crises d'arthrite goutteuse.
Ilaris dient te worden gebruikt ten tijde van een aanval van jichtartritis.
INTEGRILIN solution injectable doit être utilisé en association avec INTEGRILIN solution pour perfusion.
INTEGRILIN oplossing voor injectie moet worden gebruikt in combinatie met INTEGRILIN oplossing voor infusie.
Neuraceq doit être utilisé en association avec une évaluation clinique.
Neuraceq dient te worden gebruikt in combinatie met een klinische evaluatie.
INTEGRILIN solution pour perfusion doit être utilisé en association avec INTEGRILIN solution injectable.
INTEGRILIN oplossing voor infusie moet worden gebruikt in combinatie met INTEGRILIN oplossing voor injectie.
Nimenrix doit être utilisé selon les recommandations officielles disponibles.
Nimenrix moet worden gebruikt volgens beschikbare officiële aanbevelingen.
Pandemrix doit être utilisé selon les Recommandations Officielles.
Pandemrix dient te worden gebruikt in overeenstemming met de officiële richtlijnen.
Nimenrix doit être utilisé selon les recommandations officielles disponibles.
Nimenrix moet worden gebruikt volgens de beschikbare officiële aanbevelingen.
Osigraft doit être utilisé par un chirurgien spécialisé.
Osigraft dient te worden gebruikt door een gekwalificeerde chirurg.
Le schéma thérapeutique suivant doit être utilisé.
Het volgende doseringsschema dient te worden gebruikt.
INTEGRILIN solution pour perfusion doit être utilisé en association avec INTEGRILIN solution injectable.
INTEGRILIN oplossing voor intraveneuze infusie moet worden gebruikt in combinatie met INTEGRILIN oplossing voor injectie.
INTELENCE doit être utilisé en association avec un inhibiteur de protéase boosté IP.
INTELENCE dient te worden gebruikt in combinatie met een gebooste proteaseremmerPI.
Le vaccin grippal pandémique doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Pandemisch influenzavaccin dient te worden gebruikt in overeenstemming met de officiële richtlijnen.
Cervarix doit être utilisé sur la base des recommandations officielles.
Cervarix dient te worden gebruikt volgens officiële aanbevelingen.
Focetria doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Focetria dient te worden gebruikt in overeenstemming met de officiële richtlijnen.
Foclivia doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Foclivia dient te worden gebruikt in overeenstemming met de officiële richtlijnen.
Le solvant Solvant oculo-nasal doit être utilisé pour l'administration oculo-nasale.
Het solvens Oculo/Nasal dient gebruikt te worden voor de oculo-nasale toediening.
Gardasil doit être utilisé sur la base des recommandations officielles.
Gardasil dient gebruikt te worden in overeenstemming met officiële richtlijnen.
Ce médicament vétérinaire doit être utilisé par un vétérinaire qualifié.
Dit diergeneesmiddel dient gebruikt te worden door een ter zake kundig dierenarts.
Gardasil 9 doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Gardasil 9 dient gebruikt te worden in overeenstemming met officiële richtlijnen.
OptiSet doit être utilisé tel que recommandé dans ces Instructions d'Utilisation voir rubrique 6.6.
OptiSet dient te worden gebruikt zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing zie rubriek 6.6.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1302

Zie ook


doit être utilisé pour
moet worden gebruikt voor dient gebruikt te worden voor middelen mag voor wordt gebruikt voor
doit toujours être utilisé
moet altijd gebruikt worden
doit être utilisé en association
moet gebruikt worden in combinatie wordt gebruikt in combinatie dient te worden gebruikt in combinatie toegediend zal worden in combinatie
le vaccin doit être utilisé
vaccin moet worden gebruikt vaccin dient te worden gebruikt het vaccin zal worden gebruikt
et doit être utilisé uniquement
en mag alleen gebruikt worden en mag enkel gebruikt worden
il doit être utilisé uniquement
het mag uitsluitend worden gebruikt dient deze alleen gebruikt te worden om mag alleen worden gebruikt voor
et un nouvel optiset doit être utilisé
en moet een nieuwe optiset worden gebruikt
le moteur doit être utilisé dans un équipement
motor wordt gebruikt in een apparaat
ne doit être utilisé pendant la grossesse que si
mag alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap als dient tijdens de zwangerschap alleen te worden gebruikt wanneer dient tijdens de zwangerschap uitsluitend te worden gebruikt als moet alleen tijdens de zwangerschap gebruikt worden als
le congé de formation doit être utilisé pendant la période
het vormingsverlof moet gebruikt worden tijdens de periode

"Doit être utilisé" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer