DU CITOYEN EUROPÉEN IN NEDERLANDS

Vertaling van Du citoyen européen in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0315

Voorbeelden van het gebruik van Du citoyen européen in een zin en hun vertaling

Programm t tl'infann itti» n du citoyen européen.
Informatieprogramma voor eie Europese burger.
Plus de travail pour un plus grand nombre de gens- une des préoccupations essentielles du citoyen européen.
Meer werk voor meer mensen, één van de allerbelangrijkste thema's voor die Europese burger.

De europese burger

Programme d'information du citoyen européen.
Informatieprogravmia voor de Europese burger.
Programme d'information du citoyen européen.
Inforvtijtieprogrtimma voor de Europese burger.

Van de europese burger

L'inégalité du citoyen européen devant l'accès au médicament.
Ongelijke toegang van de Europese burger tot geneesmiddelen.
Il est essentiel de garantir la sécurité du citoyen européen qui souhaite vivre en toute tranquillité.
Het is van fundamenteel belang dat we de veiligheid van de Europese burger die in vrede wil leven kunnen garanderen.
Andere zin voorbeelden
Où est la place du citoyen européen dans cette mascarade?
Waar staat de Europese burger in deze schijnvertoning?
M Les droits du citoyen européen.
M De rechten van de Europese burger.
Au service du citoyen européen.
Ten dienste van de Europese burger.
Les attentes du citoyen européen.
De verwachtingen van de Europese burger.
Il y va également de l'intérêt du citoyen européen.
Dat is ook in het belang van de Europese burger.
Participation effective du citoyen européen à la vie politique dans son État de résidence.
Effectieve participatie van EU-burgers aan het politieke leven van hun lidstaat van verblijf.
Deuxièmement, parce que je suis en faveur du citoyen européen.
In de tweede plaats ben ik voor dit verslag omdat ik vóór de Europese burger ben.
Le programme devrait également explorer et promouvoir le droit du citoyen européen à un revenu minimum garanti.
Het programma zou ook moeten nagaan in hoeverre het recht van Europese burgers op een gagarandeerd minimuminkomen kan worden bevorderd.
Le premier droit du citoyen européen est de pouvoir circuler, travailler et résider dans toute l'Union.
Het eerste recht van de Europese burger is in de gehele Unie vrij te kunnen reizen, werken en wonen.
Assurer un haut niveau de protection de la santé du citoyen européen et assurer une surveillance accrue du marché;
Een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de Europese burger verzekeren en een scherper toezicht op de markt houden;
Dans quelle mesure les gares peuvent favoriser la libre circulation du citoyen européen au troisième millénaire.
In hoeverre stations het vrije verkeer van de Europese burgers in het derde millennium kunnen bevorderen;
L'idée d'une Déclaration des droits culturels du citoyen européen est à retenir.
Het idee van een Verklaring van de culturele rechten van de Europese burger in overweging moet worden genomen.
Selon son auteur, les débuts de la PESC restent peu convaincants aux yeux du citoyen européen.
Volgens de auteur daarvan blijft het debuut van het GBVB weinig overtuigend in de ogen van de Europese burger.
Le Conseil européen de Barcelone a voulu donner un signe fort en faveur de la mobilité et du citoyen européen.
De Europese Raad van Barcelona wenste een sterk signaal ten gunste van de mobiliteit van de Europese burger.
Elle était entièrement financée sur la ligne budgétaire Prince programme d'information du citoyen européen.
Deze fase is geheel gefinancierd uit de begrotingslijn voor PRINCE een informatieprogramma voor de Europese burger.
En d'autres termes, nous nous engageons à travailler au profit du citoyen européen.
Met andere woorden wij verbinden ons ertoe te werken ten voordele van de Europese burger.
Parfois, la Communauté contribue elle aussi aux sentiments de malaise et d'incertitude du citoyen européen.
Ook de Gemeenschap draagt soms bij aan de gevoelens van onbehagen en onzekerheid van de Europese burger.
Il s'agira d'une Convention qui revêt le plus grand intérêt pour la vie du citoyen européen.
Dit verdrag zal van het grootste belang zijn voor het leven van de Europese burger.
Aujourd'hui, les termes de cet accord ont été considérablement améliorés, dans l'intérêt du citoyen européen.
Nu zijn de voorwaarden van deze overeenkomst aanzienlijk verbeterd, in het belang van de Europese burgers.
Mais la base juridique n'est apparemment pas assez solide pour porter la confiance du citoyen européen.
Maar de juridische basis is blijkbaar niet stevig genoeg om het vertrouwen van de Europese burger te dragen.
Il est important que les institutions de l'Union soient au service du citoyen européen et pas le contraire.
Het is belangrijk dat de instellingen van de Unie er zijn ten dienste van de Europese burgers en niet andersom.
Allons-nous échouer lorsqu'il s'agit des conditions de vie du citoyen européen, qui est quand même beaucoup plus proche de nous que la lune ou la comète de Halley?
Zouden wij dan falen als het gaat over de levensomstandigheden van de Europese burger die zoveel dichter bij is dan de maan of de komeet Halley?
Π assurer un haut niveau de protection de la santé du citoyen européen, notamment par une surveillance accrue du marché.
D het waarborgen van een hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de Europese burger, met name via een sterker toezicht op de markt.
Que faisons-nous, dans ce cas, de l'égalité du citoyen européen en matière de santé?
Hoe zit het in een dergelijk geval met de gelijkheid van de Europese burger op het vlak van de gezondheid?

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0315

Woord voor woord vertaling


S Synoniemen van "du citoyen européen"


citoyens européens

"Du citoyen européen" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer