DU PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL IN NEDERLANDS

Vertaling van Du Projet D'arrêté Royal in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 1.1388

ontwerp van koninklijk besluit (116) van het ontwerp van koninklijk besluit (85)

Voorbeelden van het gebruik van Du Projet D'arrêté Royal in een zin en hun vertaling

Ontwerp van koninklijk besluit

L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constitue par conséquent la base juridique du projet d'arrêté royal soumis à la Commission.
Artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 vormt bijgevolg de rechtsgrond van het aan de Commissie voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.
Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que je soumets à la signature de Votre Majesté.
Dit is het onderwerp van het ontwerp van koninklijk besluit dat ik ter ondertekening voorleg aan Uwe Majesteit.

Van het ontwerp van koninklijk besluit

Commentaires des articles du projet d'arrêté royal.
Bespreking van de artikelen van het ontwerp van koninklijk besluit.
Le préambule du projet d'arrêté royal mentionne expressément.
In de aanhef van het ontwerp van koninklijk besluit wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van.

Het ontwerp van koninklijk besluit

Structure du projet d'arrêté royal.
Structuur van het ontwerp van koninklijk besluit.
Pour communiquer les résultats électoraux au Ministre de l'Intérieur article 1er, alinéa 1 du projet d'arrêté royal.
Om de resultaten van de verkiezingen mee te delen aan de Minister van Binnenlandse Zaken artikel 1, eerste lid, van het ontwerp van koninklijk besluit.
Andere zin voorbeelden
Examen des finalités du projet d'arrêté royal.
Onderzoek naar de finaliteiten van het ontwerp van koninklijk besluit.
Contenu du projet d'arrêté royal.
INHOUD VAN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT.
Portée du projet d'arrêté royal.
DRAAGWIJDTE VAN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT.
Examen des finalités du projet d'arrêté royal.
ONDERZOEK VAN DE DOELEINDEN VAN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT.
L'architecture du projet d'arrêté royal constitué de quatre chapitres principaux, reflète cette conception.
De structuur van het ontwerp van koninklijk besluit, bestaande uit vier belangrijke hoofdstukken, weerspiegelt deze opvatting.
Afin de refléter ces conceptions, la structure du projet d'arrêté royal va se composer de trois chapitres.
Om deze opvatting te weerspiegelen zal de structuur van het ontwerp van koninklijk besluit bestaan uit drie hoofdstukken.
L'accès aux données(chapitre 1er du projet d'arrêté royal) à.
Toegang tot de informatiegegevens( hoofdstuk 1 van het ontwerp van koninklijk besluit) aan.
L'utilisation du numéro d'identification(chapitre 2 du projet d'arrêté royal) à.
Gebruik van het identificatienummer( hoofdstuk 2 van het ontwerp van koninklijk besluit) door.
L'article 4 du projet d'arrêté royal dispose en effet que l'autorisation d'utilisation est réservée.
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt inderdaad dat de machtiging tot het gebruik is voorbehouden.
L'article 4 du projet d'arrêté royal dispose que celui-ci"produit ses effets le 1er janvier 2003.
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat dit besluit" uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003.
L'article 1er du projet d'arrêté royal reprend les personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification.
Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt de personen die gemachtigd zijn om het identificatienummer te gebruiken.
Les alinéas 2 des articles 3 et 4 du projet d'arrêté royal n'ont cependant pas été corrigés pour tenir compte de cette modification.
Het tweede lid van de artikelen 3 en 4 van het ontwerp van koninklijk besluit werd echter niet verbeterd teneinde rekening te houden met deze wijziging.
Articles 15 du projet et articles 23 à 25 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.745/4 précité;
Artikel 15 van het ontwerp en de artikelen 23 tot 25 van het ontwerp van koninklijk besluit waarover het voormelde advies34.745/4 gegeven wordt;
Comparer avec l'article 14 du projet d'arrêté royal faisant l'objet de l'avis 34.744/4 précité.
Vergelijk met artikel 14 van het ontwerp van koninklijk besluit dat onderzocht is in het genoemde advies34.744/4.
Le préambule du projet d'arrêté royal réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après.
De aanhef van het ontwerp van koninklijk besluit verwijst uitdrukkelijk naar de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen.
Le préambule du projet d'arrêté royal se réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après.
De aanhef van het ontwerp van koninklijk besluit verwijst uitdrukkelijk naar de wettelijke en reglementaire bepalingen die hieronder opgesomd worden.
Examen du projet d'arrêté royal du point de vue des finalités d'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Onderzoek van het ontwerp van koninklijk besluit vanuit het standpunt van de doeleinden voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen.
Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal habilitent.
De artikelen 1, derde lid, en 3, eerste lid, van het ontwerp van koninklijk besluit verlenen machtiging aan.
Il s'agit du projet d'arrêté royal"modifiant les ressources de l'assurance dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Het betreft het ontwerp van koninklijk besluit" tot wijziging van de verzekeringsinkomsten in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Le préambule du projet d'arrêté royal réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après.
De aanhef van het ontworpen besluit verwijst uitdrukkelijk naar de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen.
L'article 1er, alinéa 3 du projet d'arrêté royal reprend les personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification.
Artikel 1, derde lid van het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt de personen die gemachtigd zijn het identificatienummer te gebruiken.
Se portant acquéreurs ou ayant acquis un logement en ayant recours à l'intervention du Fonds voyez l'article 1er, alinéa 1er du projet d'arrêté royal.
Die een woning kopen of hebben gekocht door een beroep te doen op de tegemoetkoming van het Fonds zie artikel 1, eerste lid, van het ontwerp van koninklijk besluit.
en reprenant explicitement cette exemption dans la liste des exemptions figurant aux articles 29 à 40 inclus du projet d'arrêté royal.
uitdrukkelijk op te nemen in de lijst van vrijstellingen vervat in de artikelen 29 t.e.m. 40 van het ontwerp van koninklijk besluit.
Etant donné que l'article 1er du projet d'arrêté royal résulte de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992
Aangezien artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit voortvloeit uit artikel 36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en niet uit

Uitslagen: 240, Tijd: 1.1388

Zie ook


du projet d'arrêté royal relatif
ontwerp van koninklijk besluit betreffende
du projet d'arrêté royal portant
ontwerp van koninklijk besluit tot bij het ontwerp van het koninklijk besluit houdende
du projet d'arrêté royal reprend
ontwerp van koninklijk besluit vermeldt
du projet d'arrêté royal indiquent
ontwerp van koninklijk besluit vermelden
structure du projet d'arrêté royal
structuur van het ontwerp van koninklijk besluit
du projet d'arrêté royal dispose que
van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat
au projet d'arrêté royal
ontwerp van koninklijk besluit
du projet de décision
van het ontwerp-besluit van de ontwerpbeschikking van het ontwerpbesluit
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer