DU PRONONCÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Du Prononcé in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0446

Voorbeelden van het gebruik van Du Prononcé in een zin en hun vertaling

CHAPITRE IV.- Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite du recours.
HOOFDSTUK IV.- Uitspraak van de tuchtstraf na beroep.
Déclare la présente décision exécutoire par provision, à titre rétroactif à la date du prononcé.
Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad, terugwerkend tot aan het begin van de dag van uitspraak.
Arrêt: le jour du prononcé Ordonnance: après signification aux parties.
Arrest: op de dag van de uitspraak Beschikking: na betekening aan de partijen.
Arrêt: le jour du prononcé Ordonnance: après signification aux intéressés.
Arresten: op de dag van de uitspraak Beschikkingen: na betekening aan de belanghebbenden.

De uitspraak over

La suspension et ajournement du prononcé de la peine.
Opschorting of verdaging van de uitspraak over de strafmaat.
La suspension et l'ajournement du prononcé de la peine.
Opschorting of verdaging van de uitspraak over de strafmaat.

Uitspreken van

L'autorité notifie sa décision dans les dix jours ouvrables du prononcé de la peine à l'agent à l'encontre duquel elle est prononcée.».
De overheid brengt haar beslissing binnen tien werkdagen na het uitspreken van de straf ter kennis van de ambtenaar over wie er een straf is uitgesproken.».
Toutefois, le juge peut prendre en compte le degré de participation au moment du prononcé de la peine.
De rechter kan evenwel rekening houden met de graad van deelneming bij het uitspreken van de straf.

-uitspraak

d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou
waarvoor een tuchtprocedure werd ingesteld schorst de tuchtprocedure en -uitspraak, behalve in geval van ontdekking op heterdaad of indien
d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou
de gang is, is schorsend voor de tuchtprocedure en -uitspraak, behalve in de gevallen van ontdekking op heterdaad of
Andere zin voorbeelden
Modalités du prononcé ou de l'exécution des peines ou mesures.
Modaliteiten voor de uitspraak of de uitvoering van de straffen of maatregelen.
Des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;
Beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling en tot probatie- opschorting;
L'absence du prévenu lors du prononcé n'enlève pas au jugement son caractère contradictoire.
De afwezigheid van de beklaagde bij de uitspraak ontneemt aan het vonnis zijn contradictoir karakter niet.
Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises par application de la loi du 29 juin 1964
De beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling getroffen bij toepassing van de wet van 29 juni
Du prononcé de la décisions judiciaire définitive pour les cas visés à l'article 325, c et d.
De uitspraak van de gerechtelijke eindbeslissing voor de gevallen bedoeld in artikel 325,c en d.
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur"Europe by Satellite"(+32) 2 2964106.
Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via" Europe by Satellite"( +32) 2 2964106.
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur" Europe by Satellite"(+32) 2 2964106.
Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via" Europa by Satellite"( +32) 2 2964106.
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur EbS“Europe by Satellite”.
Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar op" Europe by Satellite.
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur"Europe by Satellite"(+32) 2 2964106.
De beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar op" Europe by Satellite"( +32) 2 2964106.
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur EbS“Europe by Satellite”.
Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar op„ Europe by Satellite”, Europese Commissie,
Des images du prononcé des arrêts sont disponibles sur"Europe by Satellite"(+32) 2 2964106.
Beelden van de uitspraak van de arresten zijn beschikbaar via" Europe by Satellite"( +32) 2 2964106.
Des images du prononcé des arrêts sont disponibles sur"Europe by Satellite"(+32) 2 2964106.
Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via" Europe by Satellite"( +32) 2 2964106.
Ce délai prend cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.
Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de mededeling via een aangetekende brief van de uitspraak.
Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dit beroep wordt in alle gevallen ingesteld binnen vijftien dagen te rekenen van de uitspraak van het arrest.
Une expédition en est adressée à l'expropriant dans les dix jours du prononcé.».
Een uitgifte ervan wordt aan de onteigenaar gezonden binnen tien dagen na de uitspraak.».
La publicité des audiences de la commission et même la publicité du prononcé de la décision ne sont nullement garanties.
De openbaarheid van de terechtzittingen van de commissie en zelfs de openbaarheid van de uitspraak van de beslissing worden geenszins gegarandeerd.
Toutefois, en prévoyant que le délai d'appel court à partir du prononcé du jugement, le législateur a pris une mesure qui
Doordat de wetgever bepaalt dat de termijn voor hoger beroep loopt vanaf de uitspraak van het vonnis, heeft hij echter een maatregel genomen
Même si la chambre du conseil refuse le bénéfice de la suspension du prononcé, l'inculpé pourra faire valoir ses arguments devant les juridictions
Zelfs indien de raadkamer het voordeel van de opschorting van de uitspraak weigert, zal de verdachte zijn argumenten voor de vonnisgerechten
individualiser la peine et peut également prononcer le sursis à exécution ou la suspension du prononcé de la condamnation.
het uitstel van de uitvoering van de straf of de opschorting van de uitspraak van de veroordeling uitspreken.
SUBDIVISION 8.- Publication des prononcés.
SECTIE 8.- Publicatie van de uitspraken.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0446

Zinnen in alfabetische volgorde


du prononcé
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer