ELLE A ÉGALEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Elle A Également in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0401

Voorbeelden van het gebruik van Elle A Également in een zin en hun vertaling

Elle a également refusé de signer les comptes de l'année 2001.
Zij heeft ook geweigerd de boekhouding over 2001 goed te keuren.
Elle a également envoyé à l'Allemagne un dernier avertissement écrit.
Zij heeft ook een laatste schriftelijke aanmaning aan Duitsland gezonden.
Elle a également notifié des mesures de réglementation nationales pour 2 autres produits chimiques.
Tevens heeft zij voor nog eens twee chemische stoffen kennisgevingen van nationale regelgeving ingediend.
Elle a également adopté hier son plan d'action pour 2001-2003.
Tevens heeft zij gisteren haar actieplan voor 2001-2003 goedgekeurd.
Elle a également publié trois appels à propositions.
Voorts heeft zij drie oproepen gepubliceerd tot het doen van voorstellen.
Elle a également présenté 294 communications, mémorandums et rapports.
Voorts heeft zij 294 mededelingen, memoranda en verslagen ingediend.

Zij heeft tevens

Elle a également activement participé aux travaux du comité d'évaluation.
Zij heeft tevens actief deelgenomen aan de werkzaamheden van het Beoordelingscomité.
Elle a également décidé d'envoyer une nouvelle mise en demeure au Portugal.
Zij heeft tevens besloten een nieuwe aanmaning te sturen aan Portugal.

Ook heeft zij

Elle a également adopté une proposition de directive tab.
Ook heeft zij een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd tab.
Elle a également demandé le versement d'une rémunération appropriée et d'une indemnisation.
Ook heeft zij een passende beloning en schadevergoeding gevorderd.

Ze heeft ook

Mais elle a également une autre carte en main... du talent.
Ze heeft ook veel van iets anders. Talent.
Elle a également droit à une aide.
Ze heeft ook recht op een moedertoelage.

Het heeft ook

Elle a également mis l'accent sur le rôle de la cohésion territoriale.
Het heeft ook de aandacht gevestigd op de rol van territoriale cohesie.
Elle a également un lien avec le programme de Stockholm.
Het heeft ook te maken met het programma van Stockholm.
Andere zin voorbeelden
Elle a également établi un résumé de ce rapport.
Zij heeft ook een samenvatting van dit verslag opgesteld.
Elle a également institué un forum de dialogue avec les représentants de cette industrie.
Zij heeft eveneens een forum ingesteld om met vertegenwoordigers van deze industrie te dialogeren.
Elle a également permis aux Européens de s'assurer des positions économiques appréciables.
Tevens heeft zij de Europeanen in staat gesteld zich een benijdenswaardige economische positie te veroveren.
Elle a également des conséquences importantes sur la plupart des indicateurs socio-économiques.
Zij heeft ook een grote invloed op de meeste sociaal-economische indicatoren.
Elle a également présenté un livre vert sur les ports et les infrastructures maritimes.
Zij heeft tevens een groenboek over havens en maritieme infrastructuur ingediend.
Elle a également entraîné une réduction de l'excédent commercial avec les Etats­Unis.
Zij had ook een beperking van het handelsoverschot met de Ver­enigde Staten tot gevolg.
Elle a également signé trois placements pri­vés.
Ook heeft zij drie on­derhandse plaatsingen verricht.
Elle a également publié, en juin3.
Ook heeft zij injuni'3.
Elle a également adopté des résolutions sur.
Ook heeft zij resoluties aangenomen over.
Elle a également décidé de présenter des demandes concernant l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Zij had ook besloten aanklachten in te dienen tegen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Outre les accords sur les pro duits de base, elle a également conclu un certain nom.
Behalve de overeenkomsten Inzake basisprodukten heeft zij tevens een aantal.
Elle a également fourni l'occasion d'aborder un certain nombre de questions politiques d'intérêt mutuel.
Tevens konden zij een aantal politieke thema's van wederzijds belang bespreken.
Elle a également 12 contraventions impayées, et elle conduisait sans permis.
Ze heeft ook al 12 parkeerboetes, en ze reed met een geschorst rijbewijs.
Elle a également créé un groupe de soutien aux survivantes des viols.
Ze is ook een groepering begonnen om verkrachtingsslachtoffers te helpen.
Elle a également joué un rôle majeur dans la stabilisation et la reconstruction du pays après le tremblement de terre de 2010.
Zij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de stabilisatie en de wederopbouw van het land na de aardbeving van 2010.
Elle a également présenté plusieurs initiatives visant à améliorer la gestion et la sécurité du trafic aérien en Europe.
Zij heeft ook diverse initiatieven voorgesteld met het oog op verbetering van het beheer en de veiligheid van het luchtverkeer in Europa.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0401

Zie ook


elle a également décidé
heeft eveneens besloten heeft tevens besloten ook heeft zij besloten heeft voorts besloten
mais elle a également
maar het heeft ook maar was zij ook
elle a également souligné
het benadrukte ook ook wees zij op zij onderstreepte tevens ook is gewezen op tevens wees zij erop
elle a également proposé
zij heeft tevens voorgesteld ze tevens voorstelde zij heeft toen ook voorgesteld stelt tevens
elle a également confirmé
zij bevestigt tevens heeft ook bevestigd heeft tevens bevestigd bevestigde het ook
elle a également adopté
tevens heeft de commissie zij hechtte eveneens zij hechtte tevens ook heeft zij op
elle a également présenté
zij presenteerde tegelijkertijd presenteerde tevens hij overlegde tevens hij presenteerde ook
elle a également commencé
begon zij ook zij is ook begonnen zij maakte tevens een aanvang met
elle a également raison
terecht ook vind ik dat zij ook doet ze terecht ze heeft ook gelijk
elle a également participé
zij heeft ook deelgenomen aan zij heeft eveneens deelgenomen aan tevens deelgenomen aan
elle a également contribué
tevens heeft zij bijgedragen zij heeft eveneens bijgedragen aan
et elle a également
en zij heeft ook
elle a également demandé
zij verzocht klager ook zij heeft ook gevraagd
elle a également noté
ook werd erop gewezen tevens wees zij
elle a également démontré que
ze heeft ook aangetoond dat voorts is aangetoond dat
elle a également déclaré que
zij gaf ook aan dat , wat tevens heeft het aangegeven dat ook stelde het voorzitterschap dat ook werd geoordeeld dat heeft tevens gesteld dat
elle a également pour objet
daarnaast strekt ze beoogt tevens doel is ook
elle a également dit qu'il
ze zei ook dat hij
elle a également constaté que
tevens stelde zij vast dat zij heeft eveneens vastgesteld dat
elle a également rappelé que
zij memoreerde tevens dat verder herinnerde zij eraan dat

Woord voor woord vertaling


elle
- ze zij haar het hij
également
- ook eveneens tevens voorts verder

S Synoniemen van "elle a également"


"Elle a également" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer