ENVIRONNEMENTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Environnements in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0315

Voorbeelden van het gebruik van Environnements in een zin en hun vertaling

Je crois à tous les environnements et je vais le dire.
Ik geloof in alle milieus en dat ga ik zeggen ook.
Tous deux sont susceptibles de perturber le fragile équilibre écologique d'environnements marins sensibles.
Beide kunnen het fragiele ecologische evenwicht van gevoelige mariene milieus verstoren.
Environnements de l'océan.
Omgeving van de oceaan.
Et la façon dont ils agissent sur leurs environnements est de bouger leurs moteurs.
En de manier waarop ze hun omgeving beïnvloeden is door het bewegen van motoren.
Andere zin voorbeelden
Fermer les environnements.
Omgevingen sluiten.
Les environnements clos ne sont cependant pas toujours les plus sains.
Maar gesloten omgevingen zijn niet altijd de gezondste.
Peuvent expliquer des différences dans les paysages et les environnements aménagés par les hommes.
Kunnen verschillen in landschappen en omgevingen, door mensen ingericht,
Caractéristiques génétiques, environnements semblables et dissemblables, groupes sanguins, pathologies.
Genetische kenmerken, Gelijke en ongelijke omgevingen, bloedgroep, ziekten.
Mais ce genre de choses se passe dans beaucoup d'environnements différents.
Dit soort dingen gebeuren in verschillende milieus.
Corrosion et protection des structures en béton armé dans les environnements marins naturels.
Corrosie en beveiliging van gewapend-betonstructuren in natuurlijke mariene milieus.
Utilise des espaces à la place des tabulations pour indenter automatiquement les environnements.
Spaties in plaats van tabs gebruiken bij automatisch inspringen van omgevingen.
Le CESE entend souligner l'importance des environnements urbains pour les processus d'intégration.
Het EESC benadrukt dat de stedelijke omgeving van belang is voor de integratieprocessen.
Utilise ce nombre d'espaces pour indenter automatiquement les environnements.
Dit aantal spaties gebruiken bij automatisch inspringen van omgevingen.
Des événements traumatiques enregistrés dans leurs environnements.
Traumatische gebeurtenissen opgenomen in hun omgeving.
L'élève exprime les différences existant dans des paysages et des environnements.
De leerling verwoordt verschillen in landschappen en omgevingen.
Cette fusion existe naturellement dans les environnements extrêmement chauds comme le soleil.
Deze fusie is een natuurlijk proces in een uiterst hete omgeving als de zon.
Des transports pour des environnements urbains sains.
Vervoer voor een gezonde stedelijke omgeving.
Ainsi mes troupes et moi-même pourrions retourner à des environnements plus civilisés.
Dan konden mijn troepen en ik terugkeren naar meer beschaafde omgevingen.
Une mini utopie dans un environnements explosif.
Een klein Utopia in een explosieve omgeving.
S'intègre entièrement dans & kde;, ce qui est capital pour les environnements professionnels.
Volledig geïntegreerd met& kde;, wat vitaal is voor zakelijke omgevingen.
Produits textiles destinés à être utilisés dans des environnements corrosifs.
Textielproducten voor gebruik in een corrosieve omgeving.
Thane: expert en environnements étrangers.
Thane, expert in vreemde omgevingen.
Produits textiles destinés à être utilisés dans des environnements froids ou chauds.
Textielproducten voor gebruik in een koude of warme omgeving.
Normes génériques- Immunité pour les environnements industriels 3e édition.
Algemene normen- Immuniteit voor industriële omgevingen 3e uitgave.
Normes génériques- Norme sur l'émission pour les environnements industriels 2e édition.
Algemene normen- Emissienorm voor industriële omgevingen 2e uitgave.
Les environnements technique et opérationnel du réseau existant.
De technische en de operationele omgeving van het bestaande netwerk.
Normes génériques- Immunité pour les environnements industriels 4ème édition.
Algemene normen- Immuniteit voor industriële omgevingen 4e uitgave.
De nouvelles solutions sont essayées dans différents environnements.
Er worden nieuwe oplossingen getest in verschillende omgevingen.
Les environnements urbains rendent les gens plus productifs que dans les fermes.
Stedelijke omgevingen maken mensen productiever dan op de boerderij.
Afficher les environnements flottants dans l'affichage de la structure.
Zwevende omgevingen tonen in de structuurweergave.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0315

Zie ook


les environnements
omgevingen milieus ondernemingsklimaat
tous les environnements
elke omgeving alle milieus elk milieu
dans différents environnements
in verschillende omgevingen in verschillende contexten
des environnements scolaires
een schoolomgeving
les nouveaux environnements d'apprentissage
nieuwe leeromgevingen
des environnements parfois hostiles
een soms vijandige omgeving
sur les environnements sans tabac
over rookvrije van een rookvrij-wetgeving
immunité pour les environnements industriels
immuniteit voor industriële omgevingen
dans des environnements publics ou professionnels
in openbare of professionele omgevingen
sur l'émission pour les environnements industriels
emissienorm voor industriële omgevingen
pour créer des environnements sans tabac
creëren van rookvrije
répondre positivement à de nouveaux environnements économiques
is positief op een nieuwe economische omgeving te reageren
recommandation du conseil relative aux environnements sans tabac
aanbeveling van de raad betreffende rookvrije
le contexte scolaire et les environnements de vie des élèves majeurs
schoolcontext en leefwerelden van meerderjarige leerlingen

S Synoniemen van "environnements"


"Environnements" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer