ET AMÉLIORATION IN NEDERLANDS

Vertaling van Et Amélioration in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0839

en verbetering (109) en betere (12) en verbeterde (5)

Voorbeelden van het gebruik van Et Amélioration in een zin en hun vertaling

En verbetering

Promotion de la consommation et amélioration de la qualité de l'huile d'olive.
Bevordering van de consumptie en verbetering van de kwaliteit van olijfolie.
Promotion des réformes sectorielles et amélioration de la prestation des services au niveau sectoriel.
Bevordering van sectorale hervormingen en verbetering van sectorale dienstverlening.

En betere

Simplification et amélioration de la réglementation.
Vereenvoudiging en betere regelgeving.
Augmentation de l'emploi et amélioration de la coordination des politiques économiques;
Meer werkgelegenheid en betere coördinatie van het economisch beleid.

En verbetering van

Protection et amélioration de l'environnement en milieu urbain.
Bescherming en verbetering van het milieu in de steden.
Coopération et amélioration de la compétitivité;
Samenwerking en verbetering van het concurrentievermogen;
Andere zin voorbeelden
Promotion et amélioration de la communication et de l'information;
Bevordering en verbetering van communicatie en informatie;
Instruments économiques et amélioration du recouvrement des coûts.
Economische instrumenten en verbeterde kostendekkendheid.
Organisation du temps et amélioration des conditions de vie et de travail.
Organisatie van de tijd en verbetering van de arbeids- en levensomstandigheden.
Intégration de la Charte et amélioration de la réglementation.
Integratie van het Handvest en betere regelgeving.
CHAPITRE VI.- Emploi et amélioration des fonctions d'encadrement et de direction.
HOOFDSTUK VI.- Tewerkstelling en verbetering van de omkaderings- en managementsfuncties.
Établissement et amélioration des cadres communs.
Totstandbrenging en verbetering van gemeenschappelijke kaders.
Préservation et amélioration de la stabilité écologique des forêts.
Instandhouding en verbetering ecologische stabiliteit bossen.
Simplification et amélioration de la mise en œuvre de la législation de l'UE.
Vereenvoudiging en verbetering van de tenuitvoerlegging van de EU‑wetgeving.
Simplification et amélioration des règles en matière de notification.
Vereenvoudiging en verbetering van de kennisgevingsregels.
Simplification et amélioration des procédures de prise de décisions.
Vereenvoudiging en verbetering van de besluitvormingsprocedures.
Achat d'équipement et amélioration des conditions de travail- Atelier du Tertre;
Aankoop van uitrusting en verbetering van de arbeidsomstandigheden-" Atelier du Tertre.
Agrandissement et amélioration du réseau de routes principales République de Chypre.
Uitbreiding en verbetering van het hoofdwegennet Republiek Cyprus.
Développement et amélioration de la coulée des alliages de titane;
Ontwikkeling en verbetering van het gieten van titaanlegeringen;
Valorisation des ressources humaines et amélioration des qualifications professionnelles;
Valorisatie van human resources en verbetering van beroepsbekwaamheden;
Agriculture diminution de l'utilisation d'engrais et amélioration de la gestion du fumier animal.
Landbouw vermindering mest­stoffengebruik en verbetering mestbeheer.
Axe 3 Protection et amélioration et de l'environnement.
Prioriteit 3 Verbetering en bescherming van het milieu.
Diminution de la bureaucratie et amélioration de l'administration publique;
Minder bureaucratie en beter openbaar bestuur;
Accroissement et amélioration de l'approvisionnement en eau potable des villes de Cotonou et Porto Novo.
Verbetering en uitbreiding van de drinkwatervoorziening te Cotonou en Porto Novo.
Gestion et amélioration du système.
Systeembeheer en -verbetering.
Protection et amélioration de l'environnement dans les zones urbaines.
Bescherming en verbetering van het milieu in stedelijke gebieden.
BAR_ Gestion et amélioration du système _BAR_- _BAR_- _BAR_ 1095000 _BAR.
BAR_ Beheer en verbetering van het systeem _BAR_- _BAR_- _BAR_ 1095000_BAR.
Gestion et amélioration du système.
Beheer en verbetering van het systeem.
Fin des réserves excessives et amélioration de la planification des capacités;
Minder overcapaciteit en een betere capaciteitsplanning;
TITRE Protection et amélioration de l'environnement en milieu urbain.
BENAMING Bescherming en verbetering van het milieu in stedelijke gebieden.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0839

Zie ook


ressources humaines et amélioration
menselijke hulpbronnen en verbetering
et amélioration du système
en verbetering van het systeem
et amélioration de l'avis scientifique
en verbetering van de wetenschappelijke adviezen
organisation du temps et amélioration
indeling van de tijd en de verbetering organisatie van de tijd en verbetering
des zones forestières et amélioration
bosareaal en verbetering van van bosgebieden en de verbetering van
formes de travail et amélioration
vormen van arbeid en de verbetering arbeidspatronen en verbetering
développement et amélioration des infrastructures
ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur
développement durable intersectoriel et amélioration
sectoroverschrijdende duurzame ontwikkeling en verbetering duurzame intersectorale ontwikkeling en verbetering
et amélioration de la mise en œuvre
en verbetering van de tenuitvoerlegging en betere tenuitvoerlegging en betere uitvoering
roms et amélioration de leur accès au marché du travail
de roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt
et d'une amélioration
en betere en verbetering van
et leur amélioration
en verbetering daarvan en verbeterd
d'évaluation et d' amélioration
voor de evaluatie en verbetering van
l'acquisition et l' amélioration
verwerven en verbeteren van aankoop en de verbetering
l'élargissement et l' amélioration
het verbreden en verbeteren voor uitbreiding en verbetering

Woord voor woord vertaling


S Synoniemen van "et amélioration"


et améliorer
et de meilleure

"Et amélioration" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer