ET LES CONSÉQUENCES IN NEDERLANDS

Vertaling van Et Les Conséquences in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1685

en de gevolgen (126) en de consequenties (16) en de weerslag (3)

Voorbeelden van het gebruik van Et Les Conséquences in een zin en hun vertaling

En de gevolgen

Lutter contre les accidents de la route et les conséquences pour les victimes de ces accidents.
Bestrijding van verkeersongevallen en de gevolgen voor de slachtoffers van zulke ongevallen.
Et les conséquences de ce problème se voient dans les librairies.
En de gevolgen hiervan zijn te vinden in de boekwinkel.

En de consequenties

Et les conséquences ont été bien plus considérables.
En de consequenties gingen veel verder dan dat.
Et les conséquences de telles actions sont terribles et graves.
En de consequenties van zulke acties zijn niet mals.
Andere zin voorbeelden
Le choix et les conséquences sont votre.
De keuze en de gevolgen zijn van jou.
La classification des infractions et les conséquences de cette classification.
Indeling van de misdrijven en de gevolgen van deze indeling.
Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
De beschuldigde de aard en de gevolgen van zijn bekentenis begrijpt;
Les causes et les conséquences de cette catastrophe font encore l'objet de recherches.
De oorzaken en de gevolgen van dit rampzalige ongeluk worden nog steeds onderzocht.
Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
De beschuldigde de aard en de gevolgen van zijn schuldbekentenis begrijpt;
Elle a fait preuve de lenteur et les conséquences sont graves.
De Commissie heeft te langzaam gereageerd en de gevolgen zijn ernstig.
L'enquête sur les raisons et les conséquences de cet accident est actuellement au point mort.
Het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van dit ongeval is vastgelopen.
L'état de la situation et les conséquences des retards de paiement.
Stand van zaken en de effecten van betalingsachterstanden.
Nous verrons ultérieurement les raisons et les conséquences de ce dernier article.
Later zullen wij zien wat de redenen voor en de gevolgen van dit laatste artikel waren.
Analyser la situation sociale et les conséquences de l'évolution démographique.
De sociale situatie en de gevolgen van demografische wijzigingen te analyseren.
Les causes perçues et les conséquences des accidents entraînant des blessures;
Opvattingen over de oorzaken en gevolgen van ongevallen die tot letsels leiden.
Les causes sous-jacentes et les conséquences du problème sont représentées ci-dessous.
De onderliggende probleemfactoren en de consequenties daarvan zijn hieronder weergegeven.
Et les conséquences ne correspondent pas forcément à ce qu'étaient nos intentions.
En de uitkomst daarvan zal niet altijd met onze intenties overeenkomen.
Et les conséquences de son acte.
En consequenties van zijn daad waren.
Les causes et les conséquences, mon chou.
Oorzaak en gevolg, kleintje.
Je reconnais donc la tragédie dont elle parle et les conséquences qui ont suivi.
Ik erken dus de tragedie die zij beschrijft en de gevolgen daarvan.
Les puzzles et les conséquences.
Zowel de puzzels als de consequenties.
Cette histoire concerne ces décisions et les conséquences qui s'ensuivent.
Dit verhaal gaat over die beslissingen, en over de consequenties ervan.
Elles ont provoqué une destruction inimaginable du Pakistan et les conséquences en seront bientôt ressenties dans le monde entier.
Deze overstroming heeft enorme verwoestingen aangericht in Pakistan zelf en de gevolgen van deze natuurramp zullen weldra wereldwijd voelbaar zijn.
Vous devez accepter la responsabilité réelle Et les conséquences de vos actes Quand vous ne venez pas à travers.
Dan moet je echte verantwoordelijkheid accepteren en de consequenties van je acties wanneer het je niet lukt.
De contrôler les effets sur l'eau domestique et les conséquences de la pollution;
De gevolgen voor de drinkwatervoorziening en de gevolgen van vervuiling kunnen worden geanalyseerd;
Cet article a été développé en détaillant la portée et les conséquences de la disposition initiale.
Dit artikel is uitgebreid, in die zin dat de strekking en de gevolgen van de oorspronkelijke bepaling nader zijn uitgewerkt.
Les services de la Commission ont commencé des travaux sur ces aspects symboliques et les conséquences à en tirer en matière de communication.
De diensten van de Europese Commissie hebben een begin gemaakt met activiteiten rond deze symbolische aspecten en de consequenties die eruit getrokken moeten worden op communicatiegebied.
La gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;
De ernst van de feiten, de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en de gevolgen voor het slachtoffer;
Des données précises sur les voies d'élimination de retéplase chez l'homme ne sont pas disponibles et les conséquences d'une insuffisance rénale ou hépatique ne sont pas connues.
Exacte gegevens over de belangrijkste eliminatieroutes van reteplase bij mensen zijn niet beschikbaar en de consequenties voor patiënten met lever- of nierinsufficiëntie zijn niet bekend.
À l'aliénataire le classement du bien et les conséquences qui en découlent;
De begunstigde van de vervreemding in kennis stellen van de klassering van het goed en de gevolgen die hieruit voortvloeien;

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1685

Zie ook


et sur les conséquences
en de gevolgen en over de implicaties alsook naar de gevolgen
et supporter les conséquences
en het dragen van de consequenties
l'ampleur et les conséquences
omvang en de gevolgen
l'importance et les conséquences
de omvang en gevolgen het belang en de repercussies
et les conséquences négatives
en de negatieve gevolgen en negatieve effecten en wat de negatieve consequenties
et les graves conséquences
en de ernstige gevolgen en de ernstige consequenties
et les conséquences de cette
en de gevolgen van deze en de repercussies van deze en de consequenties van die
les conséquences et les risques
gevolgen en risico's de consequenties en risico's
les conséquences et les effets
gevolgen en de uitwerking gevolgen en effecten van
les possibilités et les conséquences
uitvoerbaarheid en de gevolgen de mogelijkheid en de gevolgen
et quelles sont les conséquences
en welke de gevolgen zijn en welke gevolgen zullen
et les conséquences qui en découlent
en de gevolgen die daaruit voortvloeien en de gevolgen daarvan
la portée et les conséquences pratiques
de reikwijdte en de praktische gevolgen
et les conséquences de l' affection
en de gevolgen van de aandoening

Woord voor woord vertaling


"Et les conséquences" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer