FORESTIERS IN NEDERLANDS

Vertaling van Forestiers in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.4897

Voorbeelden van het gebruik van Forestiers in een zin en hun vertaling

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.
Les niveaux de référence forestiers des États membres doivent être déterminés selon les critères suivants.
De referentieniveaus voor bossen voor de lidstaten worden bepaald overeenkomstig de volgende criteria.

Bosbouw

( sylviculture , forestier , forêts )
Tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers.
Trekkers die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw en bosbouw.
Tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers.
Trekkers die uitsluitend bestemd zijn voor landbouw en bosbouw.
Tracteurs agricoles ou forestiers à roues version codifiée.
Landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen gecodificeerde versie.
Du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues"- Version codifiée.
Op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen gecodificeerde versie.

Bosbouwkundig

( forestiers de reproduction , forestiers )
Les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes.
Bosbouwkundig teeltmateriaal wordt in de volgende categorieën verdeeld.
Seuls les matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.
Voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal wordt uitsluitend toegelaten uitgangsmateriaal gebruikt.
Andere zin voorbeelden
Produits agricoles et forestiers, produits de la pêche et de l'aquaculture.
Producten van de landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur.
Rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(codification) catégorie C.
Achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen( codificatie) categorie C.
Réception des tracteurs agricoles et forestiers.
Goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen.
Caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.
Sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers;
Land-, tuin- en bosbouwtractoren;
Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent être enregistrés auprès du Service.
De leveranciers van bosbouwkundig teeltmateriaal moeten officieel worden geregistreerd bij de Dienst.
Caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.
Les États membres prévoient que les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent être officiellement enregistrés.
De lidstaten bepalen dat de leveranciers van bosbouwkundig teeltmateriaal officieel worden geregistreerd.
Caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues codification.
Eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen codificatie.
Caractéristiques des tracteurs agricoles ou les forestiers à roues codification.
Bepaalde onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen codificatie.
Les limites d'émissions d'échappement des tracteurs agricoles et forestiers ont été modifiées en 2005.
De grenswaarden voor emissies van landbouw- en bosbouwtrekkers zijn in 2005 aangepast.
Réception par type des tracteurs agricoles et forestiers.
Typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers.
Siège conducteurs/ tracteurs agricoles ou forestiers à roues codification.
Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen codificatie.
Dispositifs d'éclairage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues codification.
Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen codificatie.
Rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.
Rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues codification.
Achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen codificatie.
Concernant le siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.
ONU- CE: prescriptions uniformes applicables aux tracteurs agricoles et forestiers.
VS-EEG: uniforme voorschriften voor landbouw- en bosbouwtrekkers.
Vitesse maximale par construction/tracteurs agricoles ou forestiers à roues codification.
Maximumsnelheid en de laadplatforms van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen codificatie.
La biomasse comprend les déchets forestiers et agricoles, les cultures énergétiques et les biocarburants.
Biomassa omvat restmateriaal van bos- en landbouw, energiegewassen en biobrandstoffen.
Y compris travaux forestiers à façon Belgique, France, Luxembourg, Espagne et Portu.
Met inbegrip van loonwerk In de bosbouw België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en.
Impact socio­économique des dommages forestiers.
Sociaal-economische gevolgen van schade aan bossen.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.4897

"Forestiers" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer