FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Fourniture D'électricité in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1282

Voorbeelden van het gebruik van Fourniture D'électricité in een zin en hun vertaling

Levering van elektriciteit

Fourniture d'électricité Autorisation individuelle EF 2003-0003-A.
Levering van elektriciteit Individuele vergunning EF2003-0003-A.
À offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture d'électricité.
Aan alle huishoudelijke afnemers de mogelijkheid te geven om inlichtingen te vragen en klachten in te dienen met betrekking levering van elektriciteit.
Viii la fourniture d'électricité au détail aux petits clients commerciaux et industriels; et.
Viii retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers; en.
Ix la fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels.
Ix retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers.

Groothandelslevering van stroom

Iv la fourniture d'électricité en gros aux négociants;
Iv groothandelslevering van stroom aan traders;
Vi la fourniture d'électricité en gros aux SRD;
Vi groothandelslevering van stroom aan regionale distributieondernemingen;

De levering van elektriciteit

La fourniture d'électricité par le réseau de distribution;
De levering van elektriciteit via het distributienet;
Une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture d'électricité.
Een beschrijving van de technische middelen voorzien voor de levering van elektriciteit.

De elektriciteitsvoorziening

Par exemple, certaines applications peuvent être étroitement liées à des infrastructures stratégiques telles que la fourniture d'électricité tandis que d'autres géreront des informations liées aux déplacements des personnes.
Sommige toepassingen kunnen bijvoorbeeld nauw verbonden zijn met vitale infrastructuren zoals de elektriciteitsvoorziening terwijl andere informatie verwerken over de plaats waar iemand zich bevindt.
C'est-à-dire à remettre aux intérêts de grands groupes privés le gâteau de la fourniture d'électricité à plus de 300 millions d'Européens.
Dit wil zeggen dat de koek van de elektriciteitsvoorziening voor meer dan 300 miljoen Europeanen verdeeld mag worden onder de grote particuliere groepen.
Andere zin voorbeelden
La fourniture d'électricité concerne les petits et les grands clients.
Elektriciteitslevering betreft grote en kleine klanten.
La fourniture d'électricité au détail aux moyens et grands clients commerciaux et industriels;
Retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers;
La fourniture d'électricité au détail aux petits clients commerciaux et industriels; et.
Retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers;
La fourniture d'électricité en gros aux négociants;
Groothandelslevering van stroom aan traders;
La fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels.
Retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers.
La fourniture d'électricité en gros aux SRDs;
Groothandelslevering van stroom aan regionale distributieondernemingen;
La fourniture d'électricité au détail aux petits clients commerciaux et industriels;
Retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers;
La fourniture d'électricité aux clients résidentiels jusqu'en juillet 2007.
Retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers tot juli 2007.
La fourniture d'électricité en gros aux négociants en Hongrie;
Groothandelslevering van stroom aan traders in Hongarije;
La fourniture d'électricité au détail aux petits clients commerciaux et industriels en Hongrie;
Retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers in Hongarije;
La fourniture d'électricité au détail aux petits clients commerciaux et industriels; et.
Retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers in Hongarije;
CHAPITRE Ier.- Dispositions relatives à la licence de fourniture d'électricité.
HOOFDSTUKI.- Bepalingen betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit.
La fourniture d'électricité aux clients éligibles est soumise à autorisation de fourniture.
Voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers is een leveringsvergunning vereist.
Vii la fourniture d'électricité au détail aux moyens et gros clients commerciaux et industriels;
Vii retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers;
La fourniture d'électricité au détail aux moyens et grands clients commerciaux et industriels en Hongrie;
Retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers in Hongarije;
S'ils sont bien gérés, ils donnent naissance à un«réseau intelligent», capable d'assurer de manière efficace une fourniture d'électricité durable, économique et sûre.
Met het juiste beheer kan dit leiden tot een" slim net", dat zorgt voor een duurzame, betaalbare en betrouwbare elektriciteitsvoorziening.
La fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels en Hongrie dans chacune des zones fournies séparément par les SRD jusqu'en juillet 2007.
Retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers in Hongarije vóór juli 2007, in elk van de gebieden van de regionale distributieondernemingen.
Nous serions peut-être les seuls à vouloir créer un marché de détail pour la fourniture d'électricité aux ménages.
Wij zouden misschien de enigen zijn die een detailmarkt voor het leveren van elektriciteit aan huishoudens willen verwezenlijken.
La fourniture d'électricité au détail aux clients résidentiels dans chacune des zones fournies par les SRDs jusqu'en juillet 2007 en Hongrie après 2007.
Retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers in de gebieden van de Hongaarse regionale distributieondernemingen in Hongarije na 2007.
Dans les trois cas, la durée du contrat de fourniture d'électricité à ENEL était de vingt ans.
In de drie gevallen had de overeenkomst voor de levering van elektriciteit aan ENEL een looptijd van twintig jaar.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1282

Zie ook


à la fourniture d'électricité
levering van elektriciteit aan het leveren van elektriciteit
la fourniture d'électricité en
levering van elektriciteit in
et de fourniture d'électricité
en aanbieden van elektriciteit en levering van elektriciteit
contrat pour la fourniture d'électricité
contract voor de levering van elektriciteit
la fourniture d'électricité d' ajustement
levering van balanceringsvermogen
relatifs à la fourniture d'électricité
betreffende de levering van elektriciteit
tarifications pour la fourniture d'électricité
de tarifering voor de levering van elektriciteit
la distribution et la fourniture d'électricité
distributie en de levering van elektriciteit
la fourniture d'électricité aux clients éligibles
levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers
la fourniture d'électricité à des clients finals
de levering van elektriciteit aan eindafnemers
la fourniture d'électricité ou de gaz à une personne
levering van gas of elektriciteit aan een persoon
de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un ou plusieurs
overeenkomst voor elektriciteitslevering te sluiten met één of meer
la fourniture d'électricité via le réseau de distribution aux clients finals
levering van elektriciteit via het distributienet aan eindafnemers
de la fourniture minimale d'électricité
de minimale levering van elektriciteit

Woord voor woord vertaling


"Fourniture d'électricité" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer