FUIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Fuit in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0504

Voorbeelden van het gebruik van Fuit in een zin en hun vertaling

Vlucht

( vol , fuite , avion )
Un des agresseurs fuit à pied, madame.
Eén aanvaller vlucht te voet, mevrouw.
Le tueur fuit à cheval avec la fille.
De doder vlucht te paard met 't meisje.

Lekt

( fuit , fuite , coule )
Elle fuit déjà.
Het lekt al.
Ça ne fuit plus!
Het lekt niet meer!

Weg

( parti , route , voie )
Pourquoi est-ce que tout le monde vous fuit?
Waarom loopt iedereen bij je weg?
C'est un endroit qu'on fuit.
Daar wil iedereen juist weg.
Si on fuit, ton père... il ne saura pas où on est.
Als we weglopen, zal je vader... Hij zal ons niet vinden.
Et pendant qu'on fuit, tu vas faire quoi?
Als wij weglopen wat ga jij ondertussen doen?
Un robinet qui fuit gaspille... 7500 litres par an.
Een lekkende kraan verspilt...- 8000 liter per jaar.
J'ai un robinet qui fuit.
Ik heb een lekkende kraan.
Elle a dit qu'elle avait fuit car son père ne l'aimait pas.
Ze zei dat ze was weggelopen omdat haar vader niet van haar hield.
Peut être qu'il fuit de chez lui.
Misschien is hij weggelopen.

Mijdt

( évite , fuit )
C'est l'humanité qu'il fuit.
Hij mijdt de mensen liever.
Il vole la carte de sécu de son frère, fuit son contrôleur judiciaire.
Hij jat het sofinummer van z'n broer. Hij mijdt de reclassering.
Andere zin voorbeelden
Il fuit toujours.
Hij lekt nog steeds.
Vous savez, elle fuit, les abeilles piquent-- un accident tragique.
Je weet wel, ze vlucht, bijen steken... Tragisch ongeval.
Ta bouche fuit comme un robinet.
Je mond lekt als kraan.
Il fuit pour une raison.
Hij is niet zomaar weg.
Mais l'APE fuit comme une passoire.
Maar de OPA lekt als een zeef.
Si tout le monde fuit, qui redressera la situation?
Als iedereen vlucht, wie moet het dan verbeteren?
Le tube fuit.
De tube lekt.
Il veut qu'on fuit ensemble.
Hij zegt dat hij wil dat we samen weglopen.
Ne jamais s'arrêter quand on fuit et ne jamais fuir en ligne droite.
Niet stilstaan als je vlucht en geen rechte lijn aanhouden.
Ils s'engueulent, Phil se fait tuer, Carly fuit.
Ze krijgen strijd, Phil wordt neergeschoten, Carly vlucht.
Le toit fuit.
Het dak lekt.
La démence, la vessie qui fuit, et une démarche traînante distincte.
Dementie, een lekkende blaas en een specifieke schuifelende gang.
Pendant que Spike Kenedy fuit?
Terwijl Spike Kenedy ontsnapt?
On pensait que ma sœur avait fuit.
We dachten dat mijn zus was weggelopen.
Nous sommes dans un bateau, un bateau qui fuit.
Wij zitten in een boot, een lekkende boot.
Ma jambe est cassée et mon sein droit fuit.
M'n been is gebroken en m'n linkerborst lekt.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0504

Zie ook


on fuit
we vluchten je vlucht we weglopen we lopen
elle fuit
ze loopt weg ze vlucht ze rent weg
ça fuit
het lekt je lekkage
fuit quand
loopt weg wanneer rent weg als ervandoor gaat als
fuit nos
weg van onze
ne fuit pas
vlucht niet niet lek
si on fuit
als we vluchten als we weglopen als we er vandoor gaan
homme qui fuit
man die vlucht je bent 'n man die wegloopt
alors on fuit
vluchten we dus dus vluchtten we
ne fuit plus
druppelt niet meer lekt niet meer vlucht niet meer
toit qui fuit
lekkend dak dak lekt lek dak
fuit une situation
een situatie ontvluchten
la nuit fuit
nacht gaat
pourquoi fuit-il
waarom vlucht hij waarom rent hij weg
fuit à pied
vlucht te voet
sœur avait fuit
zus was weggelopen
fuit les lumières
ontvluchtte de felle lichten
réservoir qui fuit
lekkende tankwagon van een lekkende houder
tout le monde fuit
iedereen vlucht iedereen loopt weg uit is iedereen bang voor iedereen op de loop is voor
on ne fuit pas
we vluchten niet we niet snel wegkomen uit niet weglopen

"Fuit" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer