GARDERIE IN NEDERLANDS

Vertaling van Garderie in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0929

Voorbeelden van het gebruik van Garderie in een zin en hun vertaling

Kinderopvang

( garde d'enfants , accueil des enfants , garderie )
La garderie commence!
Kinderopvang begint!
Ce n'est pas une garderie. C'est notre centre de test d'intelligence.
Dit is geen kinderopvang, het is ons intelligentie test centrum.
C'est pas une garderie.
Dit is geen kinderdagverblijf.
Une construction complète ou une partie de celle-ci utilisée comme garderie.
Een volledige bouwconstructie of een gedeelte ervan dat gebruikt wordt als kinderdagverblijf.
Un labyrinthe de glaces flottantes servant de garderie protégée.
Een doolhof van ijsschotsen dat dient als een beschermde crèche.
Et c'est un hôpital, pas une garderie.
Dit is een ziekenhuis, geen crèche.

Dagopvang

( garderie , crèche , accueil de jour )
Pas de garderie aujourd'hui?
Geen dagopvang vandaag?
La garderie est au rez-de-chaussée.
Dagopvang is op het gelijkvloers.
Je croyais que tu allais faire garderie jusqu'à ce que ton genou aille mieux.
Ik dacht dat je dit dagverblijf zou doen totdat je knie beter was.
Comme vous et votre garderie.
Zoals jij, met je dagverblijf.

Een kinderdagverblijf

( garderie , crèche )
Ils veulent ouvrir une garderie chez eux.
Ze willen een kinderdagverblijf openen in hun huis.
Contre des gens qui veulent ouvrir une garderie?
Tegen mensen die een kinderdagverblijf willen openen?
Andere zin voorbeelden
Mike, c'est un business, pas une garderie.
Mike, dit is een zaak, geen kinderopvang.
Votre fille est en sécurité dans notre garderie.
Uw dochter is onder begeleiding van specialisten in onze kinderopvang.
Roddy, il ne tient pas une garderie.
Roddy, het is hier geen kinderdagverblijf.
On appelle ça une garderie.
Het heet kinderdagverblijf.
Je peux emmener votre fille à notre garderie.
Uw kind kan naar onze kinderopvang.
Garderie indépendante.
Zelfstandig kinderdagverblijf.
Ça serait mieux que la garderie, non?
Dat zou beter zijn dan kinderopvang, niet?
Loyer gratuit et garderie pour ma fille.
Geen huur en dagopvang voor mijn dochter.
Oui, on est la garderie Moment Souriant.
Ja, we zijn van kinderopvang Lachebek.
Repas chauds, garderie et blanchisserie.
Warme maaltijden, dagopvang en een wasserette.
C'est pas une garderie,
Dit is geen kinderdagverblijf.
On a une fantastique garderie.
We hebben fantastische kinderopvang.
Et il y a une garderie au travail.
En dan is er dagopvang op het werk.
Soins médicaux, dentaires, garderie... conseils.
Medische zorg, tandheelkunde, kinderopvang, begeleiding.
Cette salle sert surtout de garderie.
Deze kamer wordt vooral gebruikt voor kinderopvang.
Carl, tu peux préparer la garderie?
Carl, kan jij de kinderopvang klaar maken?
La garderie est géniale.
De crèche is geweldig.
Je travaille dans une garderie 3 fois par semaine!
Ik werk bij een kinderdagverblijf drie keer per week!

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0929

Zie ook


notre garderie
onze kinderopvang ons dagopvangcentrum onze crèche
garderie ici
hier een klote kleuterschool de opvang hier
pas une garderie
geen kinderdagverblijf geen kinderopvang geen crèche geen babysitters geen kwekerij
dans une garderie
in een kinderdagverblijf in een crèche in een speelgroep
être une garderie
een dagopvangcentrum geweest zijn
est à la garderie
is op de crèche is bij de kinderopvang is op de opvang is in het dagverblijf
pas à la garderie
geen crèche niet dat de crèche niet in de speelkamer niet op het kinderdagverblijf
enfants à la garderie
de kinderen bij de crèche kinderen naar de crèche
aller à la garderie
naar het kinderdagverblijf naar de crèche naar de dagopvang

"Garderie" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer