GRANULÉS IN NEDERLANDS

Vertaling van Granulés in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0711

granulaat (93) korrels (31) granules (25) korrelvormige (12) de granulaatkorrels (6)

Voorbeelden van het gebruik van Granulés in een zin en hun vertaling

Granulaat

( granulés )
Granulés 30 sachets.
Granulaat 30 sachets.
Granulés en sachet 56 sachets.
Granulaat in sachet56 sachets.

Korrels

( grains , granulés , grenailles )
Autres qu'en poudre ou granulés, d'une teneur en poids de matières grasses 4.
Andere dan in poeder of in korrels, met een vetgehalte 4.
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets.
Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen.

Granules

( granulés )
Granulés enrobés blancs au goût masqué.
Witte, omhulde granules waarvan de smaak verhuld is.
Ce médicament est composé de granulés enrobés blancs.
Dit geneesmiddel bestaat uit witte, omhulde granules.

Het granulaat

( granulés )
Les granulés sont conditionnés en sachets.
Het granulaat wordt geleverd in sachets.
Les granulés sont blanchâtres.
Het granulaat is gebroken wit.
Andere zin voorbeelden
Granulés en sachet Contient 14 sachets.
Granulaat in sachet Bevat 14 sachets.
Granulés en sachet.
Granulaat in sachet.
Granulés pour l'eau de boisson.
Granulaat voor drinkwater.
Granulés pour l'eau de boisson pour faisans- sachet de 400 g.
Granulaat voor drinkwater voor fazanten 400 g sachet.
Granulés pour l'eau de boisson pour poulets et dindons sachet de 400 g.
Granulaat voor drinkwater voor kippen en kalkoenen 400 g sachet.
Chaque gramme de granulés contient 483 mg de phénylbutyrate de sodium.
Elke gram granulaat bevat 483 mg natriumfenylbutyraat.
Chaque sachet de granulés contient 50 mg d'ivacaftor.
Elk sachet granulaat bevat 50 mg ivacaftor.
Chaque sachet de granulés gastro-résistants contient 4 g d'acide para-aminosalicylique.
Elk zakje maagsapresistent granulaat bevat 4 g para-aminosalicylzuur.
Granulés pour eau de boisson.
Granulaat voor drinkwater.
Aivlosin 625 mg/ g Granulés pour eau de boisson pour poulets.
Aivlosin 625 mg/gr Granulaat voor drinkwater voor kippen.
Granulés blancs à blanc cassé.
Wit tot gebroken wit granulaat.
Granulés jaune pâle.
Lichtgeel granulaat.
Chaque flacon contient 174 g de granulés.
Elke flacon bevat 174 g granulaat.
Chaque sachet contient 2 g de granulés.
Elk sachet bevat 2 g granulaat.
Granulés pour eau de boisson Granulés blancs.
Granulaat voor drinkwater Wit granulaat.
Granulés blancs.
Wit granulaat.
Les granulés ne doivent être ni croqués ni mâchés.
De granulaatkorrels mogen niet worden geplet of gekauwd.
Les granulés sont dissous dans l'eau et mélangés au vaccin avant administration.
De korrels worden in water opgelost en voor de inname met het vaccin vermengd.
Ne mélangez pas les granulés avec des liquides.
Meng de granules niet met vloeistoffen.
Ces combustibles se présentent en général sous la forme de boulets ou de granulés.
Deze brandstoffen komen in het algemeen in de vorm van kogeltjes of korreltjes voor.
Inflacam 330 mg, granulés pour chevaux. méloxicam.
Inflacam 330 mg, granulaat voor paarden. meloxicam.
Kalydeco 50 mg granulés en sachet: le principe actif est l'ivacaftor.
Kalydeco 50 mg granulaat in sachet: de werkzame stof in dit middel is ivacaftor.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0711

Zie ook


de granulés
granulaat granules van korrels
modigraf granulés
modigraf granulaat
contenant des granulés
granulaat bevat poederkorrels bevat
de granulés effervescents
met bruisgranulaat
de granulés contient
granulaat bevat
granulés en caoutchouc
rubber , in korrelvorm
sachet de granulés
het granulaat uit de sachet
ou de granulés
of korreltjes voor of granules
pour les granulés
voor het granulaat
mg granulés en sachet
mg granulaat in sachet
les granulés dans un verre
korrels in een glas het granulaat in een glas
le sachet est gonflé ou si les granulés
zakje gezwollen is of als de granulaatkorrels

Zinnen in alfabetische volgorde


granulés

"Granulés" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer