HABSBURG IN NEDERLANDS

Vertaling van Habsburg in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1125

habsburg (157)

Voorbeelden van het gebruik van Habsburg in een zin en hun vertaling

De heer habsburg

Habsburg(PPE).-(EN) Monsieur le Président, permettezmoi de soulever le même problème que M. Wijsenbeek.
De heer Habsburg( PPE).-( EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag hetzelfde punt aan de orde stellen als de heer Wijsenbeek.
Habsburg(PPE).-(DE) Monsieur le Président, excusez-moi, mais je ne suis pas très satisfait de votre réponse.
De heer Habsburg( PPE).-( DE) Mijnheer de voorzitter, neemt u mij niet kwalijk maar ik ben zeer ontevreden met uw antwoord.
Andere zin voorbeelden
B4-1138/98 de M. von Habsburg et autres, au nom du parti populaire européen;
B4-1138/98 van de heer von Habsburg e.a., namensde PPE-Fractie;
Von Habsburg, je suis totalement d'accord avec vous.
Mijnheer von Habsburg, ik ben het volledig met U eens.
MM. Habsburg et Bertens en ont également parlé.
De heren Habsburg en Bertens hebben daar ook over gesproken.
Monsieur von Habsburg, je vous remercie.
Mijnheer von Habsburg, ik dank u.
Le Président.- Merci, Monsieur von Habsburg.
De Voorzitter.- Dank u wel, mijnheer von Habsburg.
Merci beaucoup, Monsieur Habsburg.
Dank u, mijnheer Habsburg.
Merci, Monsieur von Habsburg.
Hartelijk dank, mijnheer von Habsburg.
Je vous remercie, Monsieur von Habsburg.
Ik dank u, mijnheer von Habsburg.
Par conséquent, je donnerai la parole à M. von Habsburg et à M. Medina.
Ik geef daarom het woord aan de heren von Habsburg en Medina Ortega.
J'appelle la question no 4 de M. Otto von Habsburg H-0720/96.
Vraag nr. 4 van Otto von Habsburg H-0720/96.
B2-316/88; de M. Habsburg et consorts doc.
B2-316/88, van de heer Habsburg e.a., doc.
C'est possible, Monsieur von Habsburg.
Dat is mogelijk, mijnheer von Habsburg.
B2-69/88, de M. Habsburg et autres.
B2-62/88 van de heer de la Malene e.a.
Von Habsburg(PPE).-(DE) Madame le Président, je voudrais parler du Pakistan.
Von Habsburg( PPE).-( DE) Mevrouw de Voorzitter, ik zo iets over Pakistan willen zeggen.
J'aimerais féliciter M. Von Habsburg, notre collègue qui décrit le Maroc comme une démocratie pluraliste.
Ik zou de heer von Habsburg, onze collega die Marokko omschrijft als een pluralistische democratie, willen complimenteren.
C'est pourquoi nous avons voté contre le rapport von Habsburg, qui reflète une politique que nous désapprouvons.
Daarom hebben wij tegen dit verslag-von Habsburg, dat de weerspiegeling is van een door ons afgekeurd beleid, gestemd.
Je regrette la façon dont M. Habsburg estime devoir reprendre ici la discussion entamée le mois dernier.
Ik betreur de manier waarop de heer Habsburg hier meent de discussie van vorige maand te moeten overdoen.
Le Président.- Monsieur von Habsburg, la présidence prend bonne note de votre intervention.
De Voorzitter.- Mijnheer von Habsburg, het voorzitterschap neemt kennis van uw opmerking.
Lamassoure.- Je crois que la question posée par M. von Habsburg est tout à fait opportune.
Lamassoure.-( FR) Ik denk dat de vraag van de heer von Habsburg zeer ter zake is.
Accord intérimaire avec le Kazakhstan Chesa, Lalumière, von Habsburg, Van Dijk, Nußbaumer, Gradin Commission.
Interimakkoord met Kazachstan Chesa, Lalumière, von Habsburg, Van Dijk Nußbaumer, Gradin Commissie.
Monsieur Verheugen, je vous invite à répondre à la question de M. von Habsburg.
Mijnheer Verheugen, ik verzoek u om de vraag van de heer von Habsburg te beantwoorden.
Comme l'ont dit M. Habsburg et M. Sindal, Τauto­gestion est la clé, de même que la gestion décentralisée, en gardant le concept de conservation à l'esprit.
Zoals de heer von Habsburg en de heer Sindal gezegd hebben, is zelfbeheer de sleutel daartoe en gedecentraliseerd beheer, met instandhouding voor ogen.
Habsburg(PPE).-(DE) Monsieur le Président en exercice du Conseil, votre réponse n'est pas satisfaisante du tout.
De heer Habsburg( PPE).-( DE) Geachte fungerend voorzitter van de Raad, uw antwoord is volledig onbevredigend.
Habsburg(PPE).-(DE) Monsieur le Président, j'ai lu avec un grand intérêt le rapport de M. Mendes Bota.
De heer Habsburg( PPE).-( DE) Mijnheer de Voorzitter, ik heb het verslag van de heer Mendes Bota met grote belangstelling gelezen.
Habsburg(PPE).-(DE) Madame le Président, je vais être très bref.
De heer Habsburg( PPE).-( DE) Mevrouw de Voorzitter, ik kan het zeer kort maken.
Habsburg(PPE).- Madame le Président, chaque matin, nous perdons un temps infini avec toutes sortes d'interventions.
De heer Habsburg( PPE).-( FR) Mevrouw de Voorzit­ter, wij verliezen elke morgen enorm veel tijd met allerlei tussenkomsten.
Habsburg(PPE).-(DE) Madame le Président, chers collègues.
De heer Habsburg( PPE).-( DE) Mevrouw de Voorzitter, beste collega's.
Les chiffres, Monsieur de Habsburg, qui circulent sur le nombre de victimes de la famine sont tous des estimations très difficiles à vérifier.
Mijnheer Habsburg-Lothringen, de cijfers die over het aantal slachtoffers van de hongersnood circuleren zijn slechts zeer moeilijk te controleren schattingen.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1125

Zie ook


et habsburg
en habsburg
von habsburg vient
habsburg die zojuist de heer von habsburg heeft de zoeven

"Habsburg" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer