HOMOLOGUÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Homologué in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.9244

Voorbeelden van het gebruik van Homologué in een zin en hun vertaling

Apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le SPF Classes moyennes.
Leerlingen onder leercontract gehomologeerd door de FOD Middenstand.
Le CAPAES est homologué par le Gouvernement.
Het GPBHO wordt door de Regering gehomologeerd.

Goedgekeurde

( approuvé , adopté , autorisés )
Tout moteur homologué en tant qu'entité technique doit porter.
De als technische eenheid goedgekeurde motor moet zijn voorzien van.
Le Parlement européen a soutenu clairement, à plusieurs occasions, l'idée d'un standard homologué ouvert et commun.
Het Europees Parlement heeft zich bij vele gelegenheden duidelijk achter een open, gemeenschappelijke, goedgekeurde norm geschaard.

Goedgekeurd

( approuvé , adopté , autorisé )
Tout dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse doit être homologué.
Elke verlichtings- en lichtsignaalinrichting moet worden goedgekeurd.
Il aurait été homologué.
Hij is goedgekeurd.

Een gehomologeerd

( approuvé , adopté , autorisé )
Être porteur d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent;
Houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld;
Être porteur d'un diplôme homologué universitaire de licencié;
Houder zijn van een gehomologeerd universitair diploma van licentiaat;

Het gehomologeerd

( approuvé , adopté , autorisé )
La possession du diplôme homologué d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
Het gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs;
Le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;
Het gehomologeerd getuigschrift van het middelbaar onderwijs van de hogere graad;

Gehomologeerd is

( approuvé , adopté , autorisé )
Apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes moyennes.
Leerlingen wier leerovereenkomst door het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is.
Apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des Classes moyennes.
Leerlingen wier leerovereenkomst door het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is.
Andere zin voorbeelden
Par CEPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué de l'ESS ESP.
HSBS met gehomologeerd getuigschrift HSO/ gehomologeerd getuigschrift van HSO BSO.
Imprimé en B, par Ceuterick sur papier Arctic Silk homologué"Nordic Swan.
Gedrukt door Ceuterick in België op gehomologeerd Arctic zijdepapier.
Les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des classes moyennes;
De jaren vakopleiding onder een door het Ministerie van Middenstand gehomologeerde overeenkomst;
Les équipements ne sont pas conformes au prototype homologué;
De uitrusting niet meer conform is aan het gehomologeerde prototype;
Certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur pour la fonction d'accueil et de secrétariat.
Gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs voor de opvang- en secretariaatsfunctie.
Bien sûr, je suis homologué en pathologie médico-légale, clinique et anatomique.
En natuurlijk ben ik beëdigd in forensische, klinische en anatomische pathologie.
Le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;
Het gehomologeerd diploma van secundair onderwijs;
Le diplôme homologué d'enseignement secondaire;
Het gehomologeerd diploma van secundair onderwijs;
L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal.
Het bereikte akkoord moet door de rechter of de rechtbank worden gehomologeerd.
J'ai porté plainte, mais le conseil municipal l'a quand même homologué.
Ik klaagde maar de stadsraad gaf toch zijn goedkeuring.
Il est homologué?
Is dit wel een wedstrijdbal?
Imprimé sur papier Art Silk, homologué"Nordic Swan", par Jouve S.A., F­75001, Paris.
Gedrukt op Art Silk-papier, gehomologeerd" Nordic Swan", door Jouve S.A., F-75001 Parijs bk.
Les titres mentionnés sous CEPSS avec certificat homologué de l'ESS/certificat homologué ESS(ESP);
De bekwaamheidsbewijzen vermeld onder HSBS met gehomologeerd getuigschrift HSO/gehomologeerd getuigschrift HSO( BSO);
Un catadioptre de classe I A homologué en application de la directive[76/757/CEE12][du Conseil], nombre séquentiel 02.
Een retroflector van klasse IA, goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn[ 76/757/EEG12 van de Raad], volgnummer 02;
Imprimé sur papier Art Silk, homologué"Nordic Swan", par Jouve S.A., F­75001, Paris.
Gedrukt op Art Silk, gehomologeerd" Nordic Swan", door Jouve S.A.,F­75001 Parijs.
Un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive[76/759/CEE13][du Conseil], nombre séquentiel 01.
Een achterrichtingaanwijzer van categorie 2a, goedgekeurd overeenkomstig Richtlijn[ 76/759/EEG13 van de Raad], volgnummer 01;
Imprimé sur papier Galerie Art Silk, homologué"Nordic Swan", par Jouve S.A., F­75001, Paris.
Gedrukt op Galerie Art Silk, gehomologeerd" Nordic Swan", door Jouve S.A.,F­75001 Parijs.
L'acte a été homologué par une juridiction de l'Etat où il a été établi;
De akte is gehomologeerd door een rechter in de Staat waarin zij is opgemaakt;

Uitslagen: 239, Tijd: 0.9244

"Homologué" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer