ILS REPRÉSENTENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Ils Représentent in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1132

Voorbeelden van het gebruik van Ils Représentent in een zin en hun vertaling

Ils représentent toujours les affaires légales de Bishop.
Zij vertegenwoordigen nog steeds Bishop's legitieme bedrijven.
Ils représentent le futur de l'espèce.
Zij vertegenwoordigen de toekomst van onze soort.
Ils représentent un élément important de l'infrastructure rurale.
Zij vormen een belangrijk onderdeel van de agrarische infrastructuur.
Ils représentent 40% de la communauté scientifique américaine.
Zij vormen 40 procent van de Amerikaanse wetenschappelijke gemeenschap.
Ils représentent mon ancienne vie.
Zij zijn m'n oude leven.
Ils représentent l'avenir de notre société, quel que soit le milieu dont ils sont issus.
Zij zijn de toekomst van onze samenleving, ongeacht hun achtergrond.

Ze vertegenwoordigen

Ils représentent un danger évident pour l'humanité.
Ze vertegenwoordigen een duidelijk gevaar voor de hele mensheid.
Ils représentent Cheval Noir.
Ze vertegenwoordigen Nighthorse.
Andere zin voorbeelden
Ils représentent l'Agence dans les actes publics et sous seing privé.
Zij vertegenwoordigen het Agentschap in openbare en onderhandse akten.
Ils représentent tout ce que j'essaie d'oublier.
Zij vertegenwoordigen alles wat ik probeer te vergeten.
Ils représentent les montants des aides accordées aux entreprises.
Zij vormen de bedragen van de aan de ondernemingen toegekende steun.
Ils représentent à peine 13% des députés.
Zij vertegenwoordigen amper dertien procent van de stemmen.
Ils représentent la majorité.
Zij zijn de meerderheid hier.
Ils représentent 3,1% des travailleurs de l'Union.
Zij vormen 3,1% van de werknemers in de EU.
Ils représentent une menace majeure pour les patients et l'industrie en Europe.
Zij vormen een ernstige bedreiging voor de patiënt en het Europese bedrijfsleven.
Ils représentent le plan du programme d'armement.
Zij vertegenwoordigen de blauwdruk... voor het ganse wapenprogramma.
Prenez ces deux vaillants soldats. Ils représentent Rome.
Neem die twee vitale jongemannen Zij zijn Rome.
Ils représentent les États membres en tant qu'actionnaires de la Banque.
Zij vertegenwoordigen de lidstaten als aandeelhouders van de Bank.
Ils représentent les Sioux.
Zij vertegenwoordigen de Sioux.
Ils représentent les organismes principaux qui auront à appliquer les exigences de la directive.
Zij vertegenwoordigen de voornaamste organisaties die de eisen van de richtlijn zullen moeten toepassen.
Ils représentent la légitimité nationale, qu'incarnent les ministres au sein du Conseil.
Zij vertegenwoordigen de nationale legitimiteit die de ministers van de Raad belichamen.
Ils représentent les 15 souverainetés nationales et non une souveraineté européenne.
De afgevaardigden vertegenwoordigen de vijftien nationale soevereiniteiten, en niet één Europese soevereiniteit.
Ils représentent le feu qui brûle dans le coeur d'un guerrier.
Zij symboliseren het vuur dat woedt in het hart van een strijder.
Ils représentent près de 45% des dépenses etl'Italie estle premier bénéficiaire.
Zij zijn goed voor bijna 45% van de uitgaven en Italië is de grootste begunstigde.
Ils représentent 3% seulement du commerce mondial.
Ze vertegenwoordigen slechts 3% van de wereldhandel.
Et là, ils représentent la NFL.
Nu verdedigen ze de NFL.
Ils représentent 3% seulement du commerce mondial.
Ze vertegenwoordigen slechts 3% van de wereld handel.
Ils représentent 98,5% de la population totale.
Zij maken 98,5% van de totale bevolking uit.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1132

"Ils représentent" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer