IMMOBILIÈRE IN NEDERLANDS

Vertaling van Immobilière in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.3506

Voorbeelden van het gebruik van Immobilière in een zin en hun vertaling

Vastgoed

( immobilier , propriété , foncière )
Encore une offre immobilière à Paris?
Opnieuw vastgoed in Parijs?
Toute installation immobilière destinée à la pratique sportive;
Iedere vastgoed installatie voor sportbeoefening;
Saisie immobilière conservatoire.
Bewarend onroerend beslag.
Saisie-exécution immobilière.
Uitvoerend onroerend beslag.

Huizenmarkt

Mais vous aviez parié sur une crise immobilière.
Je hebt een enorme gok gewaagd tijdens de crisis in de huizenmarkt.
Ça a permis à une crise immobilière de devenir un désastre économique national.
Daardoor kon 'n crisis op de huizenmarkt uitgroeien tot een economische ramp.

Onroerend goed

Vous parlez de votre société immobilière.
Je onroerend goed onderneming.
Fraude immobilière.
Onroerend goed fraude.

Onroerende goederen

Gestion immobilière et Bâtiment.
Beheer van onroerende goederen en Gebouwen.
Les mutations en matière immobilière;
Mutaties inzake onroerende goederen;
Andere zin voorbeelden
Bernheim-Comofi SA est une entreprise immobilière active principalement en Belgique.
Bernheim-Comofi SA is, voornamelijk in België, actief in de vastgoedsector.
Cette fille a la vente immobilière dans le sang.
Dat meisje heeft vastgoed in haar bloed.
Agence immobilière Chambers,
Charlton Chambers Vastgoed.
J'ai appliqué le quotient industriel, ajouté la valeur immobilière.
Ik heb de multiplier uit de branche toegepast... en de marktwaarde van uw vastgoed erbij geteld.
C'est une acquisition immobilière.
Ze heeft vastgoed verworven.
J'utilise mes propres réserves pour lancer une affaire immobilière.
Ik gebruik mijn vertrouwensfonds om een vastgoed zaak op te richten.
Y a-t-il une bulle immobilière?
Is er een zeepbel in de huizenmarkt?
N'importe qui peut voir qu'il y a une bulle immobilière.
Iedereen kan zien dat er een zeepbel is in de huizenmarkt.
Expertise immobilière.
Expertise onroerende zaken.
Les prêts à la promotion immobilière sont exclus de cette pondération de 50.
Leningen voor vastgoedprojecten zijn van deze wegingsfactor van 50% uitgesloten.
Tu dois aller à l'agence immobilière, bébé.
Ga naar Makelaardij Tradewinds, schat.
Une urgence immobilière?
Een immo noodgeval?
Aucune acquisition immobilière ne peut être effectuée sans l'autorisation du Roi.
Geen verwerving van onroerend goed mag geschieden zonder toestemming van de Koning.
Implantation immobilière.
Vestiging der gebouwen.
L'autre problème, c'est la politique immobilière.
Een ander probleem is het beleid inzake de onroerende goederen.
Promotion immobilière locale.
Promotie van lokaal onroerend goed.
Quel est l'impact de la législation belge sur la politique immobilière de la Commission?
Welke impact heeft de Belgische wetgeving op het Europese Commissie vastgoedbeleid?
Quel est le cadre des relations avec les autorités belges en matière immobilière?
Wat is het kader van de betrekkingen met de Belgische autoriteiten op vastgoedgebied?
Non-banques Administrations publiques Autres secteurs résidents Sûreté immobilière.
Niet-banken Overheid Overige ingezeten sectoren Onderpand in de vorm van onroerend goed.
J'adore la spéculation immobilière.
Ik speculeer graag met huizen.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.3506

Zie ook


agente immobilière
vastgoed agent een immobiliënkantoor
productive et immobilière
produktie-apparaat en de vastgoedsector
immobilière et financière
hypotheekcrisis en de financiële
opération immobilière visée
bedoelde onroerende operatie bedoelde vastgoedtransactie
l'agence immobilière sociale pourra
sociaal verhuurkantoor kan
société immobilière de service public
openbare vastgoedmaatschappij publiekrechtelijke bouwmaatschappij
politique immobilière à long terme
een gebouwenbeleid op lange termijn een vastgoedbeleid voor de lange termijn wordt
la politique immobilière et l'évolution
het gebouwenbeleid en over de ontwikkeling
la politique immobilière du parlement
gebouwenbeleid van het parlement parlement gevoerde beleid inzake onroerend goed
la société immobilière de service public
openbare vastgoedmaatschappij
la société immobilière de service public devait
de openbare vastgoedmaatschappij diende
la politique foncière et immobilière à des fins de logement
grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden grond en- pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden
politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux
het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen , ter

"Immobilière" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer