INDIGÈNE IN NEDERLANDS

Vertaling van Indigène in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1012

Voorbeelden van het gebruik van Indigène in een zin en hun vertaling

Le petit indigène accepta.
De kleine inlander nam dit aan.
Aucun indigène ne s'y montra.
Geen inlander was er te zien.
Toliné, répondit le petit indigène.
Toliné," antwoordde de jonge inboorling.
On ne rencontra ni un quadrupède, ni un indigène.
Geen viervoetig dier, geen inboorling was er te zien.
Sans aucune vie indigène.
Geen inheems leven.
C'est très indigène.
Het is zo inheems.

De inboorling

Cependant, certaines expressions dont se servit l'indigène frappèrent Glenarvan.
Zekere uitdrukkingen echter, waarvan de inboorling zich bediende, troffen Glenarvan.
L'indigène tendit l'oreille, et ne répondit rien.
De inboorling luisterde oplettend, maar antwoordde niet.

Een inheemse

Quand l'armée pacifie une tribu indigène, ils emportent les enfants.
Wanneer het leger een inheemse stam moet kalmeren, nemen ze de kinderen af.
Une indigène américaine.
Een inheemse Amerikaan.

Een inlander

Un indigène possédait six cents acres de terre dans le voisinage de New- Plymouth.
Een inlander bezat drie honderd bunders land in de nabijheid van Nieuw-Plymouth.
Un indigène parut.
Een inlander verscheen.

Een inboorling

Comme un indigène.
Quand un indigène te fait les yeux doux, ignore-le.
Als een inboorling je wil verleiden, negeer hem dan.

Het inheems

Je ne partirai pas sans le personnel indigène.
Ik vertrek niet zonder het inheems personeel.
Ca c'est de la nourriture indigène du Danemark,
Dit is het inheemse voedsel van Denemarken.
Andere zin voorbeelden
Peuple indigène aux États-Unis- Dineh.
Inheemse bevolking in de Verenigde Staten- Dineh.
Par avion, puis véhicule à moteur, puis porteur indigène jusqu'à votre bivouac.
Per vliegtuig, automobiel en inheemse drager, zo naar uw bivak.
Rigoberta Menchu est une personnalité qui a fortement marqué le peuple indigène.
Rigoberta Menchu is iemand die voor die inheemse bevolking zeer tot de verbeelding heeft gesproken.
Ll soigne un indigène.
Zieke inboorling.
Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique indigène de l'Estonie.
Olieschalie is de enige inheemse energiebron van Estland.
De la dénaturation de froment indigène et de son mélange dans les aliments du bétail;
Het denatureren en het mengen in veevoeder van inlandse tarwe;
Par chance, M. Maggs a vu l'indigène vous donner deux perles.
Mr Maggs zag dat die inboorling u twee parels gaf.
Aucun cas indigène d'ESB n'a été détecté dans des pays extérieurs à l'UE.
In landen buiten de EU zijn geen inheemse BSE-gevallen geconstateerd.
Autochtone et indigène,
Autochtoon en inheems.
C'est la fille indigène qui l'aide.
Dit is de inboorling die He-Man helpt.
La forme de vie indigène.
Een inheemse levensvorm.
J'étudie la population indigène de la région.
Ik bestudeer de inheemse bevolking van dit gebied.
Si, si!_» répondit l'indigène.
Si, si_!" antwoordde de inboorling.
Jusqu'ici, les voyageurs n'avaient pas rencontré l'ombre d'un indigène.
Tot nog toe hadden de reizigers geen schaduw van een inlander gezien.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1012

Zie ook


population indigène
inheemse bevolking autochtone bevolking
charbon indigène
eigen steenkoolreserves inheemse kolen inheemse steenkool
indigène américaine
inheemse amerikaan native american
houille indigène
eigen steenkool
indigène d'esb
inheemse bse-gevallen inlandse bse‑geval
une tribu indigène
een inheemse stam inlandschen stam van een inlandschen volksstam
le petit indigène
den kleinen inboorling de jonge inboorling den kleinen inlander
de la production indigène
binnenlandse productie de inheemse productie binnenlandse produktie
de la nourriture indigène
het inheemse voedsel voedsel der inlanders
concerne la population indigène
inheemse bevolking aangaat
indigène de ce pays
dat land onder inheemse

S Synoniemen van "indigène"


"Indigène" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer