INDINAVIR IN NEDERLANDS

Vertaling van Indinavir in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0992

Voorbeelden van het gebruik van Indinavir in een zin en hun vertaling

Indinavir Cmin: ↔ Par rapport à indinavir 800 mg seul,
Indinavir:↔( ten opzichte van indinavir 800 mg ED alleen) Didanosine:.
Par rapport à indinavir 1000 mg seul, trois fois/ jour.
Ten opzichte van indinavir 1000 mg 3 dd alleen.
Indinavir puissants inhibiteurs et substrats du CYP3A4/5.
Indinavir sterke CYP3A4/5-remmer en.
Indinavir 800 mg deux fois par jour.
Combinatie met indinavir 800 mg.
Indinavir ASC et Cmin:.
Indinavir AUC en Cmin:↔.
Indinavir et les autres inhibiteurs de la protéase du VIH utilisés pour le traitement du VIH.
Indinavir en andere HIV-proteaseremmers gebruikt bij de behandeling van HIV.
Tolérance de l'association indinavir + nelfinavir n'a pas été établie.
De veiligheid van combinatie van indinavir+ nelfinavir is niet aangetoond.
CRIXIVAN 100 mg, gélules Indinavir.
CRIXIVAN 100 mg harde capsules Indinavir.
Indinavir ASC:  28% Par rapport à indinavir 800 mg seul,
Indinavir AUC:↓ 28% ten opzichte van indinavir 800 mg ED alleen.
Indinavir ASC et Cmin: ↔ Par rapport à indinavir 400 mg,
Indinavir AUC and Cmin:↔ ten opzichte van indinavir 400 mg ED.
Indinavir ASC et Cmin:  Par rapport à indinavir 400 mg seul,
Indinavir AUC en Cmin:↔ ten opzichte van indinavir 400 mg ED alleen.
CRIXIVAN contient une substance appelée indinavir.
CRIXIVAN bevat een stof met de naam indinavir.
Crixivan est un médicament qui contient le principe actif indinavir.
Crixivan is een geneesmiddel dat de werkzame stof indinavir bevat.
Par rapport à indinavir 800 mg seul, en dose unique Didanosine.
Indinavir:↔( ten opzichte van indinavir 800 mg ED alleen) Didanosine:↔.
Par rapport à indinavir 400 mg seul, une fois/ jour Sulfaméthoxazole ASC and Cmin.
Ten opzichte van indinavir 400 mg 4 dd alleen Sulfamethoxazol AUC en Cmin.
Par rapport à indinavir 800 mg seul, dose unique Venlafaxine et son métabolite actif O-desméthyl-venlafaxine: ↔.
( ten opzichte van indinavir 800 mg ED alleen) Venlafaxine en actieve metaboliet O-desmethyl- venlafaxine:↔.
Indinavir/ RTV(29%) Lopinavir/ RTV(36%) Saquinavir/ RTV 20.
Standaard PI( n 83): indinavir/ RTV( 29%) lopinavir/ RTV( 36%) saquinavir/RTV20.
Indinavir: surveillance étroite de toute perte d'efficacité antivirale et augmentation posologique le cas échéant.
Indinavir: nauwkeurige monitoring voor het optreden van verminderde antivirale werkzaamheid en, indien nodig, verhoging van de dosering.
Indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir: médicaments pour traiter l'infection à VIH;
Indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir: geneesmiddelen voor de behandeling van een hiv-infectie;
Indinavir Cmin: ↑ 49% Par rapport à indinavir 800 mg seul, trois fois/ jour.
Indinavir Cmin:↑49% ten opzichte van indinavir 800 mg 3 dd alleen.
Indinavir Cmin: ↑ 29% Par rapport à indinavir 800 mg seul, trois fois/ jour.
Indinavir AUC:↓ 20% Indinavir Cmin:↑ 29% ten opzichte van indinavir 800 mg 3 dd alleen.
Cmin: ↑ 3,5 fois Cmax: ↓ par rapport à l'indinavir 800 mg 3x/j administré seul.
Cmin:↑ 3,5-voudig Cmax:↓ in vergelijking met indinavir 800 mg TID alleen.
Dans l'une des études, l'analyse pharmacocinétique a été réalisée sur 19 patients, avec pour l'indinavir une ASC0-12h, une Cmax, et une Cmin médiane(intervalle) respectivement
19 van de patiënten, met een mediane( bereik)AUC0- 12 u van indinavir, Cmax en Cmin van respectievelijk 25421 nM*h(21489-36236nM*h), 5758 nM(5056-6742 nM) en 239 169-421 nM.
Interactions et recommandations posologiques en association avec d'autres médicaments- INDINAVIR BOOSTE avec ritonavir.
Interacties en dosisaanbevelingen met andere geneesmiddelen- INDINAVIR GEBOOST MET RITONAVIR.
Interactions et recommandations posologiques en association avec d'autres médicaments- INDINAVIR BOOSTE avec ritonavir.
Interacties en dosisaanbevelingen met andere geneesmiddelen- INDINAVIR GEBOOST MET RITONAVIR.
+ lamivudine(n 412, durée médiane: 180 semaines), éfavirenz + indinavir(n 415, durée médiane: 102 semaines), ou indinavir + zidovudine + lamivudine n 401, durée médiane: 76 semaines.
zidovudine+ lamivudine( n 412, mediane duur 180 weken), efavirenz+ indinavir( n 415, mediane duur 102 weken) of indinavir+ zidovudine+ lamivudine( n 401, mediane duur 76 weken) kregen.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0992

"Indinavir" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer