INFORMER VOTRE MÉDECIN IN NEDERLANDS

Vertaling van Informer Votre Médecin in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0817

Voorbeelden van het gebruik van Informer Votre Médecin in een zin en hun vertaling

Vous devez également informer votre médecin si vous allaitez.
U dient het uw arts ook te vertellen wanneer u borstvoeding geeft.
Allaitement Vous devez informer votre médecin si vous allaitez.
Borstvoeding Licht uw arts in als u borstvoeding geeft.

Informeer uw arts

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un médicament contre l'hypertension artérielle.
Informeer uw arts wanneer u geneesmiddelen gebruikt om uw bloeddruk onder controle te houden.
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse.
Informeer uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Uw arts informeren

Si vous oubliez totalement une dose de Rapamune, vous devez en informer votre médecin.
Als u een dosis Rapamune helemaal mist, moet u uw arts informeren.
Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes énumérés ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de CYMBALTA
U moet uw arts informeren indien een van de symptomen die hierboven zijn beschreven zich ontwikkelen of verslechteren als patiënten
Andere zin voorbeelden
Mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin.
In deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.
Si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin.
Als u borstvoeding geeft, moet u dit aan uw arts laten weten.
Avant un traitement par Zerit, vous devez informer votre médecin.
Voordat u de behandeling met Zerit begint moet u uw arts vertellen.
Mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
In deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dans ces cas, veuillez en informer votre médecin.
Licht in deze gevallen uw arts in.
Il est important d'informer votre médecin si vous prenez.
Het is belangrijk om uw arts te informeren indien u de volgende middelen neemt.
Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez les médicaments suivants.
Het is met name belangrijk om bij de onderstaande geneesmiddelen uw arts te informeren.
Si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin.
Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts inlichten.
Grossesse et allaitement Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pensez pouvoir être enceinte.
Zwangerschap en borstvoeding Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden.
Vous devez informer votre médecin si vous prenez des médicaments fluidifiant le sang ou prévenant la formation de caillot sanguin.
U dient uw arts te vertellen als u geneesmiddelen gebruikt om het bloed te verdunnen of bloedstolsels te voorkomen.
En cas d'opération chirurgicale ou d'anesthésie, vous devez informer votre médecin que vous prenez Telmisartan Actavis.
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Telmisartan Actavis gebruikt.
Vous devez immédiatement informer votre médecin si votre enfant présente un ou plusieurs de ces symptômes.
U moet direct uw arts waarschuwen als uw kind één of meerdere van deze symptomen krijgt.
Grossesse et allaitement Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pensez pouvoir être enceinte.
Zwangerschap en borstvoeding Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden.
Grossesse et allaitement Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou susceptible de le devenir.
Zwangerschap en borstvoeding Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.
Als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter zijn genoemd, licht dan uw arts of apotheker in.
En cas d'opération chirurgicale ou d'anesthésie, vous devez informer votre médecin que vous prenez Kinzalmono.
In het geval van een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Kinzalmono gebruikt.
En cas d'opération chirurgicale ou d'anesthésie, vous devez informer votre médecin que vous prenez Kinzalmono.
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Kinzalmono gebruikt.
En cas d'opération chirurgicale ou d'anesthésie, vous devez informer votre médecin que vous prenez Micardis.
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Micardis gebruikt.
En cas d'opération chirurgicale ou d'anesthésie, vous devez informer votre médecin que vous prenez Pritor.
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Pritor gebruikt.
En cas d'opération chirurgicale ou d'anesthésie, vous devez informer votre médecin que vous prenez Tolura.
Bij een operatie of narcose moet u uw arts vertellen dat u Tolura gebruikt.
Si vous ressentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.
Vous devez également informer votre médecin si vous avez déjà reçu Revasc, de l'hirudine ou un analogue de l'hirudine.
U dient uw arts te informeren als u eerder Revasc, hirudine of een hirudine analoog heeft gebruikt.
Pour l'ensemble des patients Avant de débuter le traitement, vous devez informer votre médecin si vous avez déjà eu dans le passé la formation de caillots sanguins dans vos veines.
Voor alle patiënten Voordat u begint met de behandeling moet u het uw arts meedelen als u in het verleden bloedpropjes in uw aderen heeft gehad.
Veuillez également informer votre médecin avant d'utiliser Protopy si vous avez une affection.
Spreek ook met uw arts voordat u Protopy gaat gebruiken indien u één of meerdere.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0817

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer