INSUFFISANTS RÉNAUX IN NEDERLANDS

Vertaling van Insuffisants Rénaux in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0974

Voorbeelden van het gebruik van Insuffisants Rénaux in een zin en hun vertaling

Nierinsufficiëntie

( insuffisance rénale , insuffisants rénaux , fonction rénale )
Les patients insuffisants rénaux doivent être étroitement surveillés voir rubriques 4.2 et 5.2.
Patiënten met nierinsufficiëntie moeten nauwkeurig worden gevolgd zie rubrieken 4.2 en 5.2.
Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux voir rubrique 5.2.
Bij patiënten met nierinsufficiëntie is geen dosisaanpassing noodzakelijk zie rubriek 5.2.

Nierfunctiestoornis

( insuffisance rénale , insuffisants rénaux )
Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux.
Bij patiënten met nierfunctiestoornis hoeft de dosis niet te worden aangepast.
Aucune donnée n'est disponible chez les patients insuffisants rénaux.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over patiënten met nierfunctiestoornis.

Nier

Insuffisants rénaux et hépatiques.
Nier- en leverfunctiestoornis.
Insuffisants rénaux et/ou hépatiques.
Nier- en/of leverfunctiestoonis.

Verminderde nierfunctie

Insuffisance rénale: aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux.
Verminderde nierfunctie: doseringsaanpassing is niet nodig bij patiënten met verminderde nierfunctie.
Chez des insuffisants rénaux sévères CLcr.
Personen met een ernstig verminderde nierfunctie CLcr.

Een nierfunctiestoornis

Cette recommandation se base sur une étude chez des patients adultes insuffisants rénaux.
Deze aanbeveling is gebaseerd op een studie bij volwassen patiënten met een nierfunctiestoornis.
Aucune étude pharmacocinétique n'a été réalisée avec l'ivacaftor chez des patients insuffisants rénaux.
Er zijn geen farmacokinetische onderzoeken uitgevoerd met ivacaftor bij patiënten met een nierfunctiestoornis.

Een verminderde nierfunctie

Utilisation chez les insuffisants rénaux.
Gebruik bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Aucune étude pharmacocinétique formelle n'a été menée chez des patients insuffisants rénaux.
Er is geen formeel farmacokinetisch onderzoek uitgevoerd bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Andere zin voorbeelden
Patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés voir rubrique 4.4.
Bij volwassenen met nierinsufficiëntie die nog niet worden gedialyseerd zie rubriek 4.4.
Patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés.
Volwassen patiënten met nierinsufficiëntie die nog niet worden gedialyseerd.
Aucune donnée n'est disponible pour les patients insuffisants rénaux.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over patiënten met nierfunctiestoornis.
Aucune information n'est disponible pour les patients insuffisants rénaux sévères.
Geen informatie is beschikbaar voor patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie.
Insuffisants rénaux et/ou hépatiques.
Nier- en/of leverfunctiestoornis.
Aucune étude n'a été conduite chez les patients insuffisants rénaux.
Studies bij patiënten met nierinsufficiëntie zijn niet uitgevoerd.
Insuffisants rénaux ou hépatiques.
Nier- of leverinsufficiëntie.
Numient n'a pas été étudié chez les patients insuffisants rénaux.
Numient is niet onderzocht bij patiënten met nierinsufficiëntie.
Insuffisants rénaux et hépatiques ORENCIA n'a pas été étudié dans ces populations.
Nier- en leverfunctiestoornissen Orencia is niet onderzocht in deze patiëntenpopulatie.
Critère principal d'évaluation chez les patients insuffisants rénaux.
Primair eindpunt bij patiënten met nierinsufficiëntie.
Le médicament peut donc être prescrit aux patients insuffisants rénaux.
Derhalve kan isotretinoïne worden toegediend aan patiënten met nierinsufficiëntie.
Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux.
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met nierinsufficiëntie.
Aucune adaptation posologique n'est recommandée chez les patients insuffisants rénaux voir rubrique 5.2.
Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met nierinsufficiëntie zie rubriek 5.2.
Aucune étude spécifique n'a été réalisée chez les patients insuffisants rénaux.
Patiënten met een verminderde nierfunctie zijn niet specifiek onderzocht.
Patients insuffisants rénaux ou hépatiques.
Patiënten met een nier- of leverfunctiestoornis.
Par conséquent, aucun ajustement de la dose n'est recommandé pour les patients insuffisants rénaux.
Er wordt daarom geen dosisaanpassing voor patiënten met een verminderde nierfunctie aanbevolen.
Patients insuffisants rénaux.
Patiënten met een nierfunctiestoornis.
Critère principal dans le sous-groupe des patients insuffisants rénaux.
Het primaire eindpunt van de subgroep patiënten met een nierfunctiestoornis.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0974

Zie ook


insuffisants rénaux voir rubrique
nierinsufficiëntie zie rubriek nierfunctiestoornissen zie rubriek nierfunctiestoornis zie rubriek verminderde nierfunctie zie rubriek
enfants insuffisants rénaux chroniques
kinderen met chronische nierinsufficiëntie pediatrische patiënten met chronische nierziekte
insuffisants rénaux et hépatiques
met nier- en leverfunctiestoornis
chez les insuffisants rénaux modérés
bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie matige nierfunctiestoornis bij
chez les patients insuffisants rénaux chroniques
bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie bij patiënten met chronisch nierfalen
chez les patients insuffisants rénaux voir
bij patiënten met nierinsufficiëntie zie bij patiënten met nierfunctiestoornis zie bij patiënten met nierfunctiestoornissen zie
chez les patients insuffisants rénaux ou hépatiques
patiënten met nier- of leverinsufficiëntie
chez des patients insuffisants rénaux ou hépatiques
bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie
l'utilisation chez les patients insuffisants rénaux n' a pas été étudiée
gebruik bij patiënten met nierinsufficiëntie is niet onderzocht
néanmoins insuffisants
maar niettemin onvoldoende
des revenus insuffisants
te weinig inkomen een ontoereikend inkomen onvoldoende inkomsten
rénaux ou hépatiques
nier- of leverproblemen nier- of leveraandoeningen een verminderde nier- of leverfunctie
rénaux et digestifs
gastro-intestinale en renale gastro- intestinale en renale
chez les transplantés rénaux
bij patiënten die een niertransplantatie bij niertransplantaties

Woord voor woord vertaling


insuffisants
- onvoldoende ontoereikend niet voldoende niet toereikend te weinig tekort
rénaux
- renale nieren nierfunctiestoornissen nierinsufficiëntie nierfalen

"Insuffisants rénaux" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer