INTIMIDER IN NEDERLANDS

Vertaling van Intimider in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1807

Voorbeelden van het gebruik van Intimider in een zin en hun vertaling

Je ne me laisse pas intimider.
Ik laat me niet intimideren.
Ne te laisse pas intimider.
Laat je niet intimideren.
La défense essaie d'intimider le témoin.
Intimidatie van de getuige.
Donc un prof de danse responsable motive sans intimider?
Dus een verantwoordelijke danslerares motiveert zonder intimidatie?
Vous essayez de m'intimider?
Probeer je me bang te maken?
Alors pourquoi avez-vous envoyé ce type pour m'intimider dans cette boîte?
Waarom stuurde je dan die kerel naar de club om me bang te maken?
Andere zin voorbeelden
Ils essaient de nous intimider.
Ze willen ons intimideren.
Allons-nous nous laisser intimider?
We laten ons toch niet intimideren?
On ne se laissera pas intimider.
We zullen ons niet laten intimideren.
Richardson voulait vous intimider.
Richardson probeerde je bang te maken.
Vous les étudiants, vous croyez pouvoir nous intimider avec vos délires.
Jullie studenten denken dat jullie ons kunnen intimideren met jullie onzin.
T'essaies de m'intimider.
Je probeert me bang te maken.
Ne le laissez pas vous intimider sur le chemin du retour,
Laat hem je niet intimideren onderweg naar huis.
Vous essayez de m'intimider.
U probeert me bang te maken.
Ne les laissez pas vous intimider.
Ze mogen je niet intimideren.
Mais ça va, je me laisse pas intimider.
Maar goed, ik laat me niet intimideren.
Te laisse pas intimider.
Laat je niet intimideren.
Il sait comment intimider sa proie.
Hij weet hoe hij zijn prooi kan intimideren.
Un monarque qui peut intimider les seigneurs et inspirer les gens.
Een monarch die de hoge heren kan intimideren en de mensen inspireert.
Je vais pas me laisser intimider.
Ik laat me niet intimideren.
Nos citoyens ne se laisseront pas intimider.
Onze burgers zullen zich niet laten intimideren.
Vous utilisez votre pouvoir pour oppresser et intimider les gens.
Je gebruikt je macht om mensen te onderdrukken en intimideren.
Vous croyez que vous pouvez intimider tout le monde?
Denk je dat je iedereen kunt intimideren?
Et je ne me laisserai plus intimider.
Ik laat me niet meer intimideren.
Vous avez laissé Kayson vous intimider.
Je laat je door Kayson intimideren.
Rand peut intimider un témoin. Pas de conséquences.
Rand kan dus zonder gevolgen een getuige intimideren.
Je ne me laisserai pas intimider, Sabirah.
Ik wil niet geintimideerd worden, Sabirah.
Il aime intimider.
En hij intimideert graag mensen.
Curtin est du genre à intimider les autres SEALs.
Curtin was iemand die andere SEAL's intimideerde.
Que j'ai besoin d'assouvir mon pouvoir et d'intimider?
Dat ik er per se machtig en intimiderend uit wil zien?

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1807

Zie ook


et intimider
en intimideren en pesten
ou intimider
of te intimideren
peux intimider
kunt best intimiderend zijn kunt intimideren
pour nous intimider
om ons te dwingen om ons te intimideren
de vous intimider
u te intimideren
pouvoir m' intimider
u me kunt intimideren mij hiermee te kunnen intimideren
essaient de nous intimider
ons proberen te intimideren willen ons intimideren
ne se laissera pas intimider
laat zich niet intimideren zal zich niet laten intimideren

"Intimider" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer