INVESTIGATION IN NEDERLANDS

Vertaling van Investigation in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1088

Voorbeelden van het gebruik van Investigation in een zin en hun vertaling

Vous basez votre investigation sur les dires d'un gamin de 12 ans.
Je fundeert je onderzoek op het woord van een 12 jaar oud kind.
Résultats de toute investigation formelle sur l'accident(si pertinents);
Resultaten van elk formeel onderzoek over het ongeval( indien pertinent);

Een onderzoek

( recherche , enquête , examen )
Cette affaire demande un investigation.
Deze kwestie vraagt om een onderzoek.
Dois-je ouvrir une investigation sur comment vous avez cet enregistrement?
Moet ik een onderzoek openen over hoe je in het bezit kwam van de opname?

Het onderzoek

( recherche , enquête , examen )
Reeves, comment exactement le Maire a aidé à cette investigation?
Mr Reeves, hoe heeft de burgemeester precies het onderzoek geholpen?
L'investigation au sujet de I'école.
Het onderzoek van de school.

Onderzoeken

( recherche , enquête , examen )
Quelle est la nature de votre investigation?
Wat onderzoeken jullie?
Pourquoi les enquêteurs discutent d'une investigation en cours avec une consultante extérieure?
Waarom bespreekt Brandstichting lopende onderzoeken met een extern adviseur?
Andere zin voorbeelden
Étude clinique»: toute investigation en rapport avec l'homme destinée.
Klinische studie”: onderzoek bij de mens dat bedoeld is om.
Cela te rend incapable de conduire une investigation impartiale et juste.
Kennelijk maakt je dat incapabel tot het uitvoeren van een eerlijk, grondig en onpartijdig onderzoek.
Je voulais juste vous dire encore à quel point je peux être utile à votre investigation.
Ik wilde nogmaals zeggen hoe nuttig ik kan zijn voor je onderzoek.
C'est juste une investigation de routine.
Het is gewoon een routine onderzoek.
Merci officier. Tenez-nous au courant de votre investigation.
Bedankt, agent, hou ons op de hoogte van uw onderzoek.
Investigation financière.
Financieel onderzoek.
Surveillance et Investigation.
Toezicht en onderzoek.
Blake, tout le monde dans cet immeuble est potentiellement sujet à investigation.
Blake, iedereen in dit gebouw is een potentieel onderwerp voor onderzoek.
Et, en conséquence, vous allez devoir cesser toute votre investigation immédiatement.
En daardoor, zullen jullie onmiddelijk moeten stoppen met jullie onderzoek.
Une investigation fédérale,
Een federaal onderzoek.
Chaque mot, chaque image, chaque syllabe de mon investigation.
Elk woord, elke afbeelding en elke lettergreep van mijn onderzoek.
Sécurité, discipline, respect des lois, investigation.
Veiligheid, discipline... handhaving, onderzoek.
D'améliorer les mécanismes d'investigation et d'intervention dans les pays candidats;
Verbetering van de opsporings- en handhavingsmechanismen in de kandidaat-lidstaten;
Je suis journaliste d'investigation pour le Herald?
Ik ben een onderzoekende journalist, voor de Herald. De Herald?
L'Investigation n'est jamais complète.
Een onderzoek is nooit compleet.
Je ne vais pas m'occuper de l'investigation dès maintenant.
Ik ga me niet meteen met het onderzoek bezighouden.
En conséquence, j'autorise votre investigation de l'anomalie.
Onder deze omstandigheden sta ik je toe om deze anomalie te onderzoeken.
Nous sommes de l'Unité Spécial d'Investigation.
We zijn van een speciaal onderzoeksbureau.
Sa confession stoppe l'investigation.
Haar bekentenis stopt het onderzoek.
En conséquence, j'autorise votre investigation de l'anomalie.
Onder de omstandigheden keur ik Uw onderzoeksmissie door de anomalie goed.
Il n'y a pas d'investigation,
Er is eigenlijk niets om te onderzoeken.
Connaissance des méthodologies d'analyse du travail et d'investigation.
Kennis van de arbeidsanalyse en -onderzoeksmethodologie.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1088

"Investigation" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer