L'ÉCHANGE DE DONNÉES IN NEDERLANDS

Vertaling van L'échange De Données in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1767

gegevensuitwisseling (37) de gegevensuitwisseling (17) uitwisseling van gegevens (78) uitwisselen van gegevens (5) de uitwisseling van informatie (5) gegevens uit te wisselen (5) uitwisseling van persoonsgegevens (4)

Voorbeelden van het gebruik van L'échange De Données in een zin en hun vertaling

Gegevensuitwisseling

( échange de données , échange d' informations , échange )
B5-7210 Réseaux pour l'échange de données entre administrations- IDA.
B5-7210 Netten voor gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten- IDA.
L'échange de données policières doit toutefois répondre aux conditions mentionnées ci-après.
De politiële gegevensuitwisseling moet evenwel beantwoorden aan de hierna vermelde voorwaarden.
L'échange de données par mailbox et l'accusé de réception;
De gegevensuitwisseling via de mailbox en de ontvangstmelding;
À ce jour, la coopération et l'échange de données entre États membres reposent sur un accord tacite.
Tot op heden berusten de samenwerking en de gegevensuitwisseling tussen lidstaten op een stilzwijgende overeenkomst.

Uitwisseling van gegevens

Réseaux pour l'échange de données entre administrations(IDA) 02-04.
Netwerken voor uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten( Ida)02-04.
L'échange de données: oui!
Uitwisseling van gegevens: ja!
À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni heurts.
Hiertoe worden deze systemen zo opgezet dat zij geschikt zijn om zonder problemen of conflicten samen te functioneren of onderling gegevens uit te wisselen.
À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni conflits.
Hiertoe worden deze systemen zo opgezet dat zij geschikt zijn om zonder problemen of conflicten samen te functioneren of onderling gegevens uit te wisselen.

De uitwisseling van gegevens

L'échange de données a donc produit des résultats positifs.
De uitwisseling van gegevens heeft dus goede resultaten opgeleverd.
Applications télématiques pour l'échange de données;
Telematica voor de uitwisseling van gegevens;
Andere zin voorbeelden
L'échange de données ciblées est actuellement impossible.
Op het ogenblik is gerichte gegevensuitwisseling onmogelijk.
L'échange de données avec le GRB.
De uitwisseling van gegevens met het GRB.
Conférence sur l'échange de données entre administrations publiques IDA.
Conferentie over de gegevensuitwisse­ling tussen overheidsdiensten IDA.
L'utilisation d'un format de message type pour l'échange de données entre le véhicule et l'infrastructure;
Het gebruik van een gestandaardiseerd berichtformaat voor deze uitwisseling van gegevens tussen het voertuig en de infrastructuur.
Réseaux pour l'échange de données entre administrations(IDA)- Dépenses pour la gestion administrative.
Netwerken voor uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten( Ida)- Uitgaven voor administratief beheer.
L'exemple américain montre que l'échange de données peut être une opération viable si les acteurs du marché ont une approche commerciale commune.
Uit het Amerikaanse voorbeeld blijkt dat gegevensuitwisseling een levensvatbaar bedrijf kan zijn indien de marktpartijen een gezamenlijke commerciële aanpak hanteren.
à autoriser les communications électroniques de données personnelles dans le réseau pour l'échange de données en matière de sécurité sociale.
het verlenen van machtigingen tot elektronische mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk voor gegevensuitwisseling inzake de sociale zekerheid.
Pour permettre l'échange de données nécessaire, la Commission mettrait sur pied un système d'enregistrement en ligne sécurisé.
Om de vereiste uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, zal de Commissie in deze optie een beveiligd online-registratiesysteem opzetten.
L'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour l'aide à la jeunesse;
De gegevensuitwisseling heeft enkel betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor de jeugdhulp;
Conviennent de normes pour la collecte, la communication, la vérification et l'échange de données sur l'exploitation des stocks;
Tot overeenstemming te komen over normen voor het verzamelen, rapporteren, verifiëren en uitwisselen van gegevens over de visserij op de betrokken visbestanden.
à autoriser les communications électroniques de données personnelles dans le réseau pour l'échange de données en matière de sécurité sociale.
het verlenen van machtigingen tot elektronische mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk voor gegevensuitwisseling inzake de sociale zekerheid.
CEN _BAR_ EN ISO 15225:2000Nomenclature- Spécifications pour un système de nomenclature des dispositifs médicaux destinés à l'échange de données réglementaires(ISO 15225:2000) _BAR_- _BAR_ _BAR.
CEN _BAR_ EN ISO 15225:2000Nomenclatuur- Specificatie voor een nomenclatuursysteem voor medische producten met als doel een gereglementeerde gegevensuitwisseling(ISO15225:2000) _BAR_- _BAR__BAR.
Les dispositions relatives à l'échange de données devront prouver leur pertinence dans la pratique, ce qui semble un peu plus difficile que prévu.
De bepalingen voor wat betreft de gegevensuitwisseling zullen hun waarde moeten bewijzen in de praktijk, die wel eens weerbarstiger blijkt te zijn dan verwacht.
L'échange de données est toujours activé par le hôte et comporte une phase'commande'en provenance du hôte suivie d'une phase'réponse' du terminal.
De gegevensuitwisseling wordt steeds geactiveerd door de host en bevat een fase' opdracht' afkomstig van de host, gevolgd door een fase' antwoord' van de terminal.
L'article 39 traite de l'échange de données entre les autorités de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables;
In artikel 39 wordt de gegevensuitwisseling tussen politieautoriteiten behandeld welke gebeurt ten behoeve van de voorkoming en opsporing van strafbare feiten;
Articles 19 à 22 inclus relatifs à l'échange de données au sein du système d'information opérationnel;
Artikelen 19 tot en met 22 betreffende de gegevensuitwisseling in het operationele informatiesysteem;
Articles 23, 24, 30 et 31 concernant l'échange de données au système d'information épidémiologique;
Artikelen 23, 24, 30 en 31 betreffende de gegevensuitwisseling in het epidemiologische informatiesysteem;
La coopération interportuaire s'amorce actuellement avec la mise en place de réseaux télématiques pour l'échange de données en temps réel sur les trafics.
De samenwerking tussen de havens heeft reeds geleid tot de implementering van telecommunicatie- en informaticanetwerken voor de gegevensuitwisseling in real-time inzake het handelsverkeer.
Ce programme vise à faciliter l'échange de données afin notamment de soutenir la mise en œuvre des politiques communautaires.
Met dit programma wordt beoogd de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken om met name de uitvoering van het communautaire beleid te ondersteunen.
Par ailleurs, l'échange de données concernant des terroristes et des hooligans et casseurs potentiels est réglementé.
Er is voorts een regeling voor de uitwisseling van gegevens over potentiële terroristen en over hooligans.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1767

Zie ook


concernant l'échange de données
de uitwisseling van de gegevens met betrekking tot gegevensuitwisseling betreffende de gegevensuitwisseling betrekking tot de uitwisseling van gegevens
l'échange de ces données
uitwisseling van deze gegevens de uitwisseling van dna-gegevens die van de uitgewisselde gegevens
l'échange de données réglementaires
een gereglementeerde gegevensuitwisseling de uitwisseling van reglementaire gegevens
l'échange de données commerciales
uitwisseling van handelsgegevens
facilitera l'échange de données
de uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt
de l'échange de données relatives
uitwisseling van gegevens betreffende
relatives à l'échange de données
voor wat betreft de gegevensuitwisseling uitwisseling van gegevens
la protection et l'échange de données
bescherming en de uitwisseling van gegevens
pour l'échange de données entre administrations
voor uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten voor gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten
l'échange de données entre les etats membres
uitwisseling tussen de lidstaten van informatie
et l'échange de données entre les états membres
en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie
pour l'échange de données informatisées permettant de répondre
voor de uitwisseling van computergegevens om te kunnen voldoen aan
l'échange de données avec ces pays est nécessaire
uitwisseling van gegevens met deze landen noodzakelijk is

Woord voor woord vertaling


de
- van voor om met uit

"L'échange de données" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer