L'ACHEMINEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van L'acheminement in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.126

Voorbeelden van het gebruik van L'acheminement in een zin en hun vertaling

Consommation finale d'énergie utilisée pour l'acheminement par oléoducs.
Finaal energieverbruik van het vervoer van goederen via oliepijpleidingen.
De fin mars à fin octobre, la capacité minimale doit permettre l'acheminement au minimum de 140 passagers dans l'après-midi dans les cas suivants.
Van einde maart tot einde oktober moet de minimumcapaciteit het vervoer 's namiddags mogelijk maken van ten minste 140 passagiers in de volgende gevallen.

Het transport

Soutien à l'acheminement de l'aide humanitaire.
Steun voor het transport van humanitaire hulp.
Canalisations permettant l'acheminement par pompage de produits pétroliers liquides bruts ou raffinés.
Buizenstelsel voor het transport van ruwe of geraffineerde vloeibare aardolieprodukten door middel van pompen.
Pour l'acheminement dans un réseau de transport, les activités de base sont.
Voor de overbrenging in een vervoersnet zijn de basisactiviteiten.
Pour l'acheminement à travers le réseau de transport, il y a notamment.
Voor de overbrenging door het vervoersnet is er met name.
L'acheminement de porcs en application du présent arrêté doit se faire obligatoirement.
De aanvoer van varkens in toepassing van dit artikel moet verplicht gebeuren.
Occasionnellement, l'acheminement de terres non polluées d'origine externe afin de réaliser l'achèvement de la zone d'exploitation.
Gebeurlijk de aanvoer van niet-verontreinigde grond van externe oorsprong ter verwezenlijking van de afwerking van het ontginningsgebied.
Service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
Dienst die geheel of gedeeltelijk in de transmissie en routering van signalen over telecommunicatienetwerken bestaat, met uitzondering van radio- en televisie-omroepdiensten;
Contrairement à la proposition, la position commune ne contient aucune disposition concernant l'acheminement direct.
In tegenstelling tot het voorstel van de Commissie bevat het gemeenschappelijk standpunt geen bepaling inzake directe routering.
Andere zin voorbeelden
Projets de canalisations pour l'acheminement de gaz naturel destiné au marché belge.
Pijpleidingprojecten voor het transport van aardgas voor de Belgische markt.
Données sur l'acheminement d'autres matières premières.
Gegevens over de aanvoer van andere( grond)stoffen.
Mac s'occupe de l'acheminement.
Mac regelt de overdracht.
L'amélioration et un meilleur rapport coût/efficacité de l'acheminement de l'aide en nature vers les lieux des catastrophes ainsi qu'une bonne coordination de celui-ci;
Verbeterd, kostenefficiënter en beter gecoördineerd vervoer van bijstand in natura naar de plaats van de ramp;
Un appel a également été lancé aux pays côtiers pour qu'ils facilitent l'acheminement de l'aide alimentaire vers les pays et populations sinistrées.
Voorts is een beroep gedaan op alle kuststaten opdat zij het vervoer van de voedsel hulp naar de getroffen landen en bevolkingen vergemakkelijken.
Dans sa communication, la Commission définit des couloirs prioritaires dans l'UE pour l'acheminement de l'électricité, du gaz et du pétrole.
In de mededeling bepaalt de Commissie Europese prioriteitscorridors voor het transport van elektriciteit, gas en olie.
Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'acheminement normal des terres excavées ne se fait pas avant 7 heures et après 19 heures.
Tenzij het anders bepaald is in de milieuvergunning, mag de normale aanvoer van uitgegraven bodem niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.
L'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations internationales.
Het vervoer in België van ITE's behandeld in een knooppunt, dat zelf als een vertrek- of aankomstpunt van internationale verbindingen optreedt.
Les travaux destinés à l'acheminement des eaux brunes vers les infrastructures de stockage par rigoles ou conduites.
De werken bestemd voor het vervoer van het bruine water naar de opslaginfrastructuren langs geulen of leidingen.
Capacité de transport»: la capacité nécessaire à l'acheminement de gaz entre deux ou plusieurs points et/ou zones;
Vervoerscapaciteit»: de capaciteit nodig voor de overbrenging van gas tussen twee of meerdere punten en/of zones;
Sans préjudice d'autres mesures communautaires de police sanitaire, l'acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés.
Onverminderd andere communautaire veterinairrechtelijke voorschriften mag geen enkele zending dieren tijdens het vervoer worden opgehouden, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor het welzijn van de vervoerde dieren.
L'entreprise de transport propose un programme indicatif de transport comportant, entre autres, les éléments suivants pour l'acheminement et le stockage.
De vervoersonderneming stelt een indicatief vervoersprogramma op dat voor de overbrenging en de opslag onder meer de volgende elementen bevat.
L'acheminement des animaux ne doit être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux
Er mogen geen partijen dieren tijdens het vervoer worden vastgehouden tenzij dat strikt noodzakelijk is voor het welzijn van
L'acheminement à destination du marché national, y compris les prestations relatives aux points d'atterrage, composé des services de base suivants.
De overbrenging naar de nationale markt, met inbegrip van de prestaties met betrekking tot de aanlandingspunten, dat bestaat uit de volgende basisdiensten.
Consciente que la destruction d'infrastructures essentielles dans certains pays de la Ligne de front empêche l'acheminement de l'aide urgente au développement.
Bekend met de vernieling van de basisinfrastructuur in sommige frontlijnstaten waardoor de aanvoer van urgent nodige ontwikkelingshulp wordt verhinderd.
La mobilisation et l'acheminement de l'aide feront l'objet d'un examen régulier.
De beschikbaarstelling en het vervoer van de hulp zullen op gezette tijden worden geëvalueerd.
Le service de flexibilité lié à l'acheminement dans le réseau de transport(stockage dans les canalisations), composé du service de base éponyme.
De flexibiliteitsdienst verbonden met de overbrenging in het vervoersnet( opslag in de leidingen), bestanddeel van de naamgevende basisdienst.
L'acheminement peut se faire par un ou plusieurs modes de transport, privés ou publics.(8) 75129 Autres services de courrier.
De verzending kan met één of meerdere private of openbare vervoermiddelen gebeuren.( 8) 75129 Andere postdiensten.
L'acheminement de l'aide humanitaire par route pose de sérieux problèmes de sécurité dans certaines régions.
Het versturen van de humanitaire hulp over de weg leidt in bepaalde streken tot ernstige moeilijkheden op veiligheidsgebied.
L'acheminement du courrier transfrontalier dure deux fois plus de temps que le courrier national.
De verzending van grensoverschrijdende post neemt tweemaal zoveel tijd in beslag als die van binnenlandse post.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.126

Zinnen in alfabetische volgorde


l'acheminement

"L'acheminement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer