L'EUROPE DES CITOYENS IN NEDERLANDS

Vertaling van L'europe Des Citoyens in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0758

Voorbeelden van het gebruik van L'europe Des Citoyens in een zin en hun vertaling

L'Europe des citoyens.
Sans l'Europe des citoyens, nous ne pourrons pas résoudre la crise.
Zonder dit Europa van de burgers kunnen we deze crisis onmogelijk oplossen.

Het europa van de burger

Un deuxième point est l'Europe des citoyens.
Een tweede punt: het Europa van de burger.
Telle est la contribution de l'EUR-OP à l'Europe des citoyens.
Dit is de bijdrage van EUR-OP aan het Europa van de burger.
Andere zin voorbeelden
C'est important pour l'Europe des citoyens.
Dit is belangrijk voor het Europa van de Burgers.
La réalisation progressive de l'Europe des citoyens y conduira toujours davantage.
De geleidelijke verwezenlijking van het Europa van de Burgers zal daar steeds meer toe leiden.
L'Europe des citoyens.
L'Europe des citoyens commence par la jeunesse.
Het Europa van de burgers begint bij de jeugd.
Rapports sur l'Europe des citoyens, doc.
Verslagen over het Europa van de burgers, doe.
C'est important pour l'Europe des citoyens.
Dit is van belang voor het Europa van de burgers.
Vers une société européenne: l'Europe des Citoyens.
Naar een Europese samenleving: het Europa van de Burgers.
Communication de la Commission sur l'Europe des citoyens.
Mededeling van de Commissie over het Europa van de Burgers.
Communication de la Commission sur l'Europe des citoyens.
Mededeling van de Commissie betreffende het Europa van de Burgers.
Un élément irremplaçable de la construction de l'Europe des citoyens;
Een onmisbare factor bij de totstandbrenging van het Europa van de burgers;
Formation professionnelle: encore un pas vers l'Europe des citoyens.
De beroepsopleiding: nog een stap naar het Europa van de burgers.
Grâce à ces deux droits, l'Europe des citoyens a une existence réelle.
Er bestaat werkelijk een Europa voor de burger via deze twee rechten.
L'Europe des citoyens», fiches o'information publiées en 1987 par la Direction générale Information, Communication, Culture, de la Commission des Communautés européennes.
Een Europa van de burger", handboek, in 1987 uitgegeven door het Directoraat­generaal voorlichting, communicatie en cultuur van de Commissie van de EG.
Mais tu dois être surtout l'Europe des citoyens et de tous ceux qui y vivent.
Vooral echter ben jij het Europa van de burgers, van alle mensen die hier leven.
Pour moi, l'Europe des citoyens est une Europe où l'individu compte.
Maar voor mij is een Europa van de burgers een Europa waar het individu telt.
L'Europe des citoyens ne se concrétisera jamais si les femmes sont exclues des organes de décision.
Het Europa van de burgers zal nooit werkelijkheid worden als de vrouwen uitgesloten worden van de besluit­vormende organen.
Nous parlons souvent de l'Europe des citoyens, mais voici un thème abordé par trois millions de personnes.
Wij hebben het vaak over het Europa van de burgers, maar hier ligt een thema dat door drie miljoen mensen is aangekaart.
Car il donne concrètement forme à l'Europe des citoyens, à la Charte des droits fondamentaux du citoyen.
Het geeft handen en voeten aan het Europa van de burger, handvest voor de grondrechten van de burger.
Qui pourrait contester la portée politique et pédagogique d'un tel mes­sage pour l'Europe des citoyens, pour Γ homme de la rue?
Wie zou de politieke en pedagogische betekenis van een dergelijke boodschap voor het Europa van de burger, voor de man in de straat, kunnen betwisten?
Il s'agit d'un acte important pour nos concitoyens, preuve de la construction concrète de l'Europe des citoyens.
Het gaat om een belangrijke rechtshandeling voor onze burgers, bewijs van de concrete opbouw van het Europa van de burger.
Le nouveau programme d'action se situe dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Europe des citoyens.
Het nieuwe actieprogramma ligt in de lijn van de verwezenlijking van het Europa van de burgers.
Monsieur le Président, le service européen volontaire pour la jeunesse représente une étape importante vers l'Europe des citoyens.
Mijnheer de Voorzitter, het Europees vrijwilligerswerk voor jongeren is een belangrijke stap op de weg naar een Europa van de burgers.
Considérant le paragraphe 21 du rapport du comité pour l'Europe des citoyens des 29 et 30 mars 1985.
Overwegende punt 21 van het verslag van het Comité voor het Europa van de burgers van 29/30 maart 1985.
S'il considère qu'une telle mesure est conciliable avec les proclamations de la Communauté sur l'Europe des citoyens, et.
Of hij van mening is dat deze regeling strookt met wat de Gemeenschap over het Europa van de burger verkondigt.
Kuhn(PSE), rapporteur.-(DE) Monsieur le Président, chers collègues, toutes les institutions européennes par lent de l'Europe des citoyens.
Kuhn( PSE), rapporteur.-( DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, alle Europese instellingen spreken over het Europa van de burger.
La récente conférence du CES sur l'Europe des Citoyens s'est révélée très instructive dans ce contexte.
De onlangs gehouden ESC-conferentie" Het Europa van de burgers" was in dit verband uiterst leerzaam.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0758

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer