LA COURBE IN NEDERLANDS

Vertaling van La Courbe in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1683

Voorbeelden van het gebruik van La Courbe in een zin en hun vertaling

Et la courbe du bas est celle du poids d'une souris normale.
De onderste curve laat het gewicht zien van een normale muis.
Il semble que chaque nouveau sujet corresponde à la courbe pré-établie.
Het ziet ernaar uit dat ieder proefpersoon, past op de reeds verworven curve.
La courbe de ta cheville.
De curve van je enkel.
C'est la courbe d'intention de traitement.
Dit is de curve van de toekomstige behandeling.

Kromme

( courbe , tordu , crochu )
Mm pour la courbe moyenne.
Mm voor de gemiddelde kromme.
Dmax 8 mm pour la courbe moyenne.
Dmax 8 mm voor de gemiddelde kromme.

De kromme

Ceci est la courbe d'ajustement de la luminosité de l'image.
Stel hier deaanpassing van de kromme voor de helderheid van de afbeelding in.
Mm pour la courbe de tolérance supérieure.
Mm voor de kromme van de boventolerantie.
Après la puberté, nous sortons de la courbe.
Na de puberteit vallen we buiten de grafiek.
Cliquez à nouveau et la croix sera détachée de la courbe.
Klik weer met de muis, de kruisdraad wordt nu ontkoppeld van de grafiek.
La courbe de son dos.
De ronding van haar rug.
Vous voyez la courbe en haut?
Zie je de ronding in de bovenkant?

Kromming

Euh... la courbe de votre rétine a changé.
Eh... de kromming van je netvlies is veranderd.
La courbe de la fracture est presque semi-circulaire.
De kromming van de breuk is bijna halfrond.
Andere zin voorbeelden
Cela se propagera sur la courbe entière.
Het zal zich verspreiden over de gehele curve.
La courbe concernant le Danemark est reproduite à l'annexe 1.
De curve voor Denemarken is te vinden in bijlage 1.
Cache la courbe sélectionnée. Les autres tracés du graphique seront toujours affichés.
Verbergt de geselecteerde grafiek. De andere grafieken van de functie blijven gewoon zichtbaar.
Le point de mesure intègre A au point B sur la courbe.
Het integraal meet punt a naar punt b op de curve.
Dmax 10 mm pour la courbe de tolérance inférieure.
Dmax 10 mm voor de kromme van de benedentolerantie.
Ca peut être... une ligne, une esquisse ou la courbe d'une arche.
Het kan een... lijn of ontwerp of de curve van een boog.
AUC0-21d(g.h/dl) aire sous la courbe.
AUC0-21d( g·h/dl) gebied onder de curve.
Dmax 6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure.
Dmax 6,3 mm voor de kromme van de boventolerantie.
Mm pour la courbe de tolérance inférieure.
Mm voor de kromme van de benedentolerantie.
La courbe de tes lèvres.
De ronding van jouw lippen.
C'est la courbe de leur vie.
Dit is een grafiek van hun levens.
La courbe est différente.
De letters zijn anders.
Vous avez cherché la courbe de bruit?
Ben je naar de rand van de ruis op zoek?
La courbe de sa colonne vertébrale jusqu'à son coccyx.
Zoals haar gebogen rug naar haar stuitje loopt.
Envoie la courbe à une imprimante ou un fichier.
Sturen van de plot naar een printer of bestand.
Un serpent frappe par coup redresser la courbe dans son goulot.
Een slang slaat toe door het plots strekken van de kurve in haar nek.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1683

Zie ook


avec la courbe
met de curve met de kromme
par la courbe
door de veiligheidscurve door de kromme
ou la courbe
of de curve deviatietabel of
l'aire sous la courbe
AUC oppervlakte onder de curve area under the curve
de la courbe d'étalonnage
van de ijkgrafiek uit de ijgrafiek van de kalibratiekromme
la courbe des bras
de kromme van de armen
la courbe de réponse
van de ijkkromme de weerklankskromming
la courbe standard température-temps
de standaard tijd-temperatuur kromme de standaard tijdtemperatuurkromme de standaard tijdtemperatuurkromme
la pente de la courbe
de hellingshoek van de curve de hellingshoek van de versnellingscurve
la couleur de la courbe
kleur van de grafiek
la forme de la courbe
vorm van de kromme de vorm van de curve
aire sous la courbe de concentration
gebied onder de concentratie-tijd-curve
de la courbe de charge annuelle
jaarlijkse belastingscurve van
aplatissement de la courbe des rendements
afvlakking van de rendementscurve

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer