LA PREMIÈRE UTILISATION IN NEDERLANDS

Vertaling van La Première Utilisation in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0795

Voorbeelden van het gebruik van La Première Utilisation in een zin en hun vertaling

Jeter le stylo 28 jours après la première utilisation.
Dagen na eerste gebruik de pen weggooien.
Avant la première utilisation.
Voor eerste gebruik.

Het eerste gebruik

Avant la première utilisation, la pompe doseuse doit être vissée sur le flacon.
Vóór het eerste gebruik moet de doseerpomp op de fles worden geschroefd.
Avant la première utilisation, la poudre doit être reconstituée avec le solvant joint.
Het poeder moet vóór het eerste gebruik worden opgelost in het bijgeleverde oplosmiddel.

Eerste gebruik van

Durée de conservation après la première utilisation du stylo.
Houdbaarheid na het eerste gebruik van de pen.
Après la première utilisation du flacon, la solution doit être conservée à une température inférieure à 30°C et utilisée dans les 28 jours.
Na het eerste gebruik van de flacon, moet de oplossing binnen 28 dagen worden gebruikt, wanneer deze bewaard wordt beneden+30°C.

Aan het eerste gebruik

Avant la première utilisation, conservez Humalog BASAL Pen au réfrigérateur, à une température comprise entre 2°C et 8°C.
Voorafgaand aan het eerste gebruik moet Humalog BASAL Pen in de koelkast worden bewaard2°C-8°C.
Avant la première utilisation, conservez Humalog Mix25 KwikPen au réfrigérateur, à une température comprise entre 2°C et 8°C.
Voorafgaand aan het eerste gebruik moet HumalogMix25 KwikPen in de koelkast worden bewaard2°C-8°C.
Andere zin voorbeelden
Jeter le stylo 30 jours après la première utilisation.
Gooi de pen weg 30 dagen na eerste gebruik.
Jetez le tube après la première utilisation.
Gooi de tube weg na eerste gebruik.
EXP(MM/ YYYY) Jeter le stylo 30 jours après la première utilisation.
EXP( MM/JJJJ) Gooi de pen weg 30 dagen na eerste gebruik.
Durée de conservation après la première utilisation.
Houdbaarheid na eerste gebruik.
Comment préparer un flacon neuf de médicament pour la première utilisation.
Hoe bereidt u een nieuwe fles geneesmiddel voor het eerste gebruik.
Jeter le stylo 14 jours après la première utilisation.
De pen 14 dagen na het eerste gebruik weggooien.
Jeter l'inhalateur et son capuchon 1 semaine après la première utilisation.
De inhalator en bijbehorende dop 1 week na het eerste gebruik weggooien.
Le stylo doit être jeté 28 jours après la première utilisation.
De pen dient 28 dagen na het eerste gebruik te worden weggegooid.
Préparation du stylo prérempli GONAL-f lors de la première utilisation.
Klaarmaken van de GONAL-f voorgevulde pen voor het eerste gebruik.
Préparation du stylo prérempli GONA L-f lors de la première utilisation.
Klaarmaken van de GONAL-f voorgevulde pen voor het eerste gebruik.
La première utilisation de ces dispositifs par les professionnels pour un patient déterminé;
De eerste ingebruikneming van deze hulpmiddelen door de professionelen voor een bepaalde patiënt;
Le patient doit retirer le sachet protecteur juste avant la première utilisation.
Het beschermende foliezakje moet vlak vóór het eerste gebruik worden verwijderd door de patiënt.
Avant la première utilisation.
Voor ingebruikname.
Avant la première utilisation, Insuman Comb 25 doit être conservé à température ambiante pendant 1 à 2 heures, puis remis
Voordat Insuman Comb 25 voor het eerst gebruikt wordt, moet het 1 à 2 uur bij kamertemperatuur worden bewaard
Avant la première utilisation, conservez Humalog BASAL KwikPen au réfrigérateur, à une température comprise entre 2°C et 8°C.
Voorafgaand aan het eerste gebruik moet Humalog BASAL KwikPen in de koelkast worden bewaard2°C-8°C.
Avant la première utilisation, il faut conserver le stylo à température ambiante pendant 1 à 2 heures.
Voor het eerste gebruik moet de pen 1 à 2 uur bij kamertemperatuur worden bewaard.
Avant la première utilisation, le stylo doit être conservé à température ambiante pendant 1 à 2 heures.
Voor het eerste gebruik moet de pen 1 à 2 uur bij kamertemperatuur worden bewaard.
EXP{MM/ AAAA} Le stylo doit être jeté 28 jours après la première utilisation.
MM/ JJJJ} De pen dient 28 dagen na het eerste gebruik te worden weggegooid.
Après la première utilisation du flacon, la suspension doit être conservée à une température inférieure à 30°C et utilisée dans les 28 jours.
Na het eerste gebruik van de flacon, moet de suspensie binnen 28 dagen worden gebruikt, wanneer deze bewaard wordt beneden+30°C.
Après la première utilisation du stylo, la solution doit être conservée à une température inférieure à 30°C et utilisée dans les 28 jours.
Na het eerste gebruik van de pen, moet de oplossing binnen 28 dagen worden gebruikt, wanneer deze bewaard wordt beneden+30°C.
Après la première utilisation du stylo, la suspension doit être conservée à une température inférieure à 30°C et utilisée dans les 28 jours.
Na het eerste gebruik van de pen, moet de suspensie binnen 28 dagen worden gebruikt, wanneer deze bewaard wordt beneden+30°C.
Après la première utilisation du stylo, la solution doit être conservée à une température inférieure à 30°C et utilisée dans les 21 jours.
Na het eerste gebruik van de pen, moet de suspensie binnen 21 dagen worden gebruikt, wanneer deze bewaard wordt beneden+30°C.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0795

"La première utilisation" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer