LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE IN NEDERLANDS

Vertaling van La Qualité Des Eaux De Baignade in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1726

kwaliteit van het zwemwater (85) de zwemwaterkwaliteit (16)

Voorbeelden van het gebruik van La Qualité Des Eaux De Baignade in een zin en hun vertaling

De kwaliteit van het zwemwater

Proposition de directive concernant la qualité des eaux de baignade 2002/0254/COD.
Voorstel voor een richtlijn betreffende de kwaliteit van het zwemwater2002/0254/COD.
La qualité des eaux de baignade(­»point 1.2.169);
De kwaliteit van het zwemwater( ^»punt 1.2.169);

Zwemwaterkwaliteit

Monsieur le Président, la qualité des eaux de baignade s'est améliorée.
Voorzitter, de zwemwaterkwaliteit is beter geworden.
L'information sur la qualité des eaux de baignade est disponible sur Internet.
De informatie over de zwemwaterkwaliteit wordt bekendgemaakt via internet.
Andere zin voorbeelden
La qualité des eaux de baignade dans l'UE demeure élevée.
Kwaliteit van het zwemwater in de EU blijft hoog.
Concernant la qualité des eaux de baignade.
Betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
La qualité des eaux de baignade est bonne et stable.
De zwemwaterkwaliteit is goed en stabiel.
Irective 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade.
Richtlijn 76/160/EEG betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
Directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade.
Richtlijn 76/160/EEG betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
Directive 76/160/EEC concernant la qualité des eaux de baignade.
Richtlijn 76/160/EEG betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
Treizième rapport de la Commission sur la qualité des eaux de baignade.
Dertiende verslag van de Commissie over de kwaliteit van het zwemwater.
Proposition de directive du Conseil relative à la qualité des eaux de baignade.
Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
D'une façon générale, la qualité des eaux de baignade est relativement faible.
Over het geheel genomen is de zwemwaterkwaliteit vrij laag.
Paramètres pour la qualité des eaux de baignade.
Parameters voor de zwemwaterkwaliteit.
La directive concernant la qualité des eaux de baignade.
De richtlijn inzake de zwemwaterkwaliteit.
Onzième rapport de la Commission sur la qualité des eaux de baignade.
Elfde verslag van de Commissie over de kwaliteit van het zwemwater.
Directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade.
Richtlijn 76/160/EEG van de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
Directive sur la qualité des eaux de baignade.
Richtlijn over de kwaliteit van zwemwater.
La qualité des eaux de baignade intérieures a baissé elle aussi.
De kwaliteit van het zwemwater in het binnenland is ook verminderd.
Fourniture d'informations sur la qualité des eaux de baignade au public;
Verstrekken van informatie over de zwemwaterkwaliteit aan het publiek;
Quarante années d'investissements ont amélioré la qualité des eaux de baignade en Europe.
Veertig jaar investeringen zorgen voor beter zwemwater in Europa.
Divers facteurs exercent un impact sur la qualité des eaux de baignade.
Allerlei bronnen zijn van invloed op de zwemwaterkwaliteit.
Douzième rapport de la Commission sur la qualité des eaux de baignade.
Twaalfde verslag van de Commissie over de kwaliteit van het zwemwater.
La directive concernant la qualité des eaux de baignade est également importante pour la protection de la santé publique.
De richtlijn betreffende de kwaliteit van het zwemwater is ook belangrijk voor de bescherming van de volksgezondheid.
La directive concernant la qualité des eaux de baignade est également importante pour la santé publique.
De richtlijn inzake de kwaliteit van het zwemwater is eveneens van belang voor de volksgezondheid.
Directive 76/160/ CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade.
Richtlijn 76/160/ EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater.
Des orientations ont été publiées pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(47 au total) et la qualité des eaux de baignade.
Richtsnoeren zijn bekendgemaakt voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(47 in totaal) en de zwemwaterkwaliteit.
Mon groupe soutient l'intention de la Commission d'améliorer la qualité des eaux de baignade.
Mijn fractie staat achter het voornemen van de Commissie om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren.
Toutefois, il n'est pas essentiel que l'UE ait une directive réglementant la qualité des eaux de baignade.
Het is echter niet belangrijk dat de EU een richtlijn opstelt die de kwaliteit van het zwemwater regelt.
Je me suis abstenu sur la proposition de directive concernant la qualité des eaux de baignade.
Ik heb me onthouden van stemming over het richtlijnvoorstel betreffende de kwaliteit van het zwemwater.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1726

Zie ook


la qualité globale des eaux de baignade
algehele kwaliteit van het zwemwater
améliorer la qualité des eaux de baignade
verbetering van de kwaliteit van het zwemwater zwemwaterkwaliteit te verbeteren
information sur la qualité des eaux de baignade
de informatie over de zwemwaterkwaliteit
la qualité des eaux de baignade dans la communauté
kwaliteit van het zwemwater in de gemeenschap
rapport annuel sur la qualité des eaux de baignade
jaarverslag over de kwaliteit van het zwemwater van het jaarlijkse zwemwaterrapport
de la commission sur la qualité des eaux de baignade
commissie over de kwaliteit van het zwemwater commissie inzake de zwemwaterrichtlijn
et du conseil concernant la qualité des eaux de baignade
en de raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater
évolution de la qualité des eaux
trends in de waterkwaliteit ontwikkelingen van de waterkwaliteit
et de la qualité des eaux
en de waterkwaliteit waterkwantiteits- en waterkwaliteitsmeetnetten
de la qualité écologique des eaux
ecologische kwaliteit van water
la détérioration de la qualité des eaux
de achteruitgang van de waterkwaliteit waterkwaliteit verslechtert verslechtering van de waterkwaliteit

"La qualité des eaux de baignade" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer