LA RÉGÉNÉRATION IN NEDERLANDS

Vertaling van La Régénération in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1968

Voorbeelden van het gebruik van La Régénération in een zin en hun vertaling

La régénération reste très rare au sein de l'UE.
Regeneratie vindt nog steeds nauwelijks plaats in de EU.
La régénération cellulaire semble se produire à un rythme effarant.
Cel regeneratie lijkt te gebeuren met duizelingwekkende snelheid.
A part la régénération des neurotissus, il n'y aura aucune séquelle.
Behalve herstel van weefselschade zijn er geen bijverschijnselen.
L'intervention de PESCA s'inscrit dans le cadre de l'aide à la régénération économique et sociale de ces trois villages fortement dépendants de la pêche.
De PESCA-maatregel past in het kader van de steun voor economisch en sociaal herstel van deze drie dorpen, die sterk van de visserij afhankelijk zijn.
Contraintes concernant la régénération et la combustion des huiles usagées- Article 3.
Beperkingen met betrekking tot de regeneratie en verbranding van afgewerkte olie- artikel 3.
Déchets provenant de la régénération de l'huile.
Afval van de regeneratie van olie.
Titre: Plan régional pour la régénération et le développement de la filière avicole.
Benaming: Regionaal plan voor het herstel en de ontwikkeling van de pluimveesector.
Titre: Aides à la régénération des prairies Moselle.
Benaming: Steun voor het herstel van grasland Moezel.

De verjonging

CHAPITRE II.- Subventions à la régénération.
HOOFDSTUK II.- Toelagen voor de verjonging.
Ne donne pas lieu à l'octroi de la subvention, la régénération.
Er wordt geen toelage toegekend voor de verjonging.

Regeneratie van

Cela stimule la régénération des tissus malades.
Het stimuleert regeneratie van het besmette weefsel.
La régénération du cartilage articulaire est un nouvel espoir pour.
Regeneratie van gewrichtskraakbeen biedt nieuwe hoop voor patiënten.

Het herstel van

Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel.
Die gebieden zijn bestemd voor het behoud en het herstel van het natuurlijk milieu.
Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel.
Deze gebieden zijn bestemd voor het behoud en het herstel van het natuurlijk milieu.
Andere zin voorbeelden
La régénération physique a toujours été nécessaire pour ramener les morts à la vie.
Lichamelijke regeneratie was altijd al nodig om de doden terug te brengen.
Il symbolise la régénération et la renaissance.
Meestal symbool voor regeneratie en wedergeboorte.
Le serum est la source de la régénération rapide de Denny.
Het serum is de oorzaak van Denny's snelle regeneratie.
La régénération artificielle est terminée au plus tard deux saisons de végétation après la demande;
De kunstmatige verjonging eindigt ten laatste twee groeiseizoenen na de aanvraag;
Dispositions concernant la régénération des huiles usagées- Article 7.
Bepalingen met betrekking tot de regeneratie van afgewerkte olie- artikel 7.
Uh... Hardy a écrit un papier sur la régénération ALC Ligament Croisé Antérieur.
Hardy schreef een baanbrekend stuk overVKB regeneratie.
Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
Installaties voor het regenereren van katalysatoren voor het katalytisch kraakproces.
Transfert d'énergie de systèmes non critiques à la régénération.
Energie uit non-kritieke systemen om regeneratie te raken.
Elle est active dans le secteur de la régénération de l'acide sulphurique résiduaire.
Zij beweegt zich op het gebied van het regenereren van residueel zwavelzuur.
La régénération des anciennes bases industrielles,
Heropleving van de oude basisindustrieën;
Un autre aspect de la régénération, peut être, une fois remis?
De andere kant van wedergeboorte, misschien, als hij eenmaal hersteld is?
Une prédisposition à la guérison rapide ou à la régénération des tissus.
Een genetische aanleg om snel te genezen of weefsel te herstellen.
Je propose une augmentation des crédits destinés à la régénération des zones rurales.
Ik stel voor om meer geld uit te trekken voor de heropleving van het platteland.
Du financement prévu iront à la régénération physique et environnementale.
Van de geplande uitgaven is bestemd voor fysieke herinrichting en milieuverbetering.
L'hyperpropulsion, les armes, la régénération de la coque.
Hyperaandrijving, wapens, regeneratie van de romp.
La régénération telle que visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Regeneratie zoals bedoeld in artikel 1, 8°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende afgewerkte oliën;

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1968

"La régénération" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer