LE SERMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Le serment in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0687

Voorbeelden van het gebruik van Le serment in een zin en hun vertaling

Eed

( serment , voeu )
Le serment d'Hippocrate.
Eed van Hippocrates.
Cinq fois. Et le serment du prince que je vous laisserai vivre.
Vijf keer, en een prinselijke eed dat ik je in leven zal laten.
C'est le serment des voleurs.
Dat is de eed van dieven,
Ils ont changé le serment.
Ze hebben de eed veranderd.
Le serment d'un homme est sacré.
De belofte van man kan heilig zijn.
Le serment est vraiment simple.
De belofte is heel eenvoudig.
Vous avez fait le serment de ramener les filles Stark à leur mère.
Je hebt gezworen de Stark meisjes weer naar hun moeder te brengen.
Nous avons fait le serment d'empêcher le Grand Prêtre lmhotep de revenir à la vie.
We hebben gezworen de wedergeboorte van hogepriester lmhotep te verhinderen.

De beëdiging

Le serment du nouveau shérif.
De beëdiging van de nieuwe Sheriff.
Si tu rates le serment, tu ne pourras pas partir en base.
Mis je de beëdiging, dan kun je niet naar de basisopleiding.
Andere zin voorbeelden
C'est le serment le plus sacré que puisse prêter un Litigaran.
Het is de meest heilige eed die een Litigaran kan afleggen.
C'est quoi le serment que vous faites, vous les médecins.
Wat is die eed die jullie afleggen.
C'est le serment que vous avez prêté lors du couronnement.
Dat is de eed die u aflegde bij de kroning.
Tu as trahi le serment qui nous liait, le serment d'amitie!
Je hebt de eed die ons bond verraden, de vriendschapseed!
Récitez le serment du Feu.
Reciteer de Vuurnatie eed.
J'ai fait le Serment Inviolable.
Ik heb de Onbreekbare Eed afgelegd.
Oui, le serment est simple.
Jawel, de belofte is heel eenvoudig.
Le serment d'allégeance.
De Belofte van Trouw.
Le serment du sang Scarran.
De Scarraanse bloed eed.
J'ai fait le serment de vous aider.
Ik heb gezworen jullie bij te staan.
Et le serment d'Hippocrate?
En de eed van Hippocrates dan?
Commençons par le serment que vous venez de faire.
Laten we beginnen met de eed die u net aflegde.
CHAPITRE VI.- Le serment.
HOOFDSTUK VI.- Eed.
J'ai fait le serment devant Dieu de protéger cette femme!
Ik heb voor het altaar van God gezworen om deze vrouw te beschermen!
Il voulait que j'apprenne le serment d'allégeance.
Hij wilde dat ik de Belofte van Trouw leerde.
J'ai violé le serment, Horatio.
Ik heb de eed geschonden, Horatio.
L'acte relatant le serment de l'expert;
De akte waarin de beëdiging van de deskundige wordt vastgesteld;
Pourquoi j'ai mémorisé le Serment alors?
Waarom leerde ik dan de belofte uit mijn hoofd?
Oui, mais tout le monde le sait pas comme le Serment d'allégeance.
Ja, maar niet iedereen weet het als de Belofte van Trouw.
Il faut respecter le serment d'Hippocrate.
De eed van Hippocrates moet je naleven.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0687

Woord voor woord vertaling


"Le serment" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer