LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Les Différents Éléments in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1405

verschillende elementen (39) verschillende onderdelen (35) de onderscheiden onderdelen (7) verschillende aspecten (5) verschillende componenten (5) de verschillende bestanddelen (4) de verschillende delen (3) afzonderlijke elementen (3)

Voorbeelden van het gebruik van Les Différents Éléments in een zin en hun vertaling

De onderscheiden onderdelen

Les différents éléments du marquage« CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 millimeters bedraagt.
Les différents éléments du marquage"CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm bedraagt.

De verschillende onderdelen

Précisions concernant les différents éléments du paquet de négociation.
Nadere details over de verschillende onderdelen van het onderhandelingspakket.
Dont: des avions Airbus dont les différents éléments sont construits dans plusieurs pays.
Waarvan: vliegtuigen, waarvan de verschillende onderdelen in meerdere landen worden gefabriceerd.

Verschillende delen

Vous pouvez séparer les différents éléments?
Kun je de verschillende delen uit elkaar halen?
Les différents éléments ne peuvent fonctionner séparément.
De verschillende delen kunnen niet afzonderlijk worden gebezigd.

De verschillende elementen

Interactions entre les différents éléments et les processus;
Interacties tussen de verschillende elementen en processen;
Problèmes d'articulation entre les différents éléments.
Problemen met het verband tussen de verschillende elementen;
Andere zin voorbeelden
Les différents éléments de la réforme entreront en vigueur en 2004 et 2005.
De verschillende elementen van de hervorming zullen in 2004 en 2005 van kracht worden.
Les essais de charge auxquels ont été soumis les différents éléments;
Een indicatie van de belastingsproeven waaraan de diverse onderdelen zijn onderworpen;
Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité.
De verschillende standen waarin een taxaimeter de verschillende onderdelen van zijn functioneren vervult.
Les États membres devront préciser de façon transparente les différents éléments constitutifs de la rémunération sur leur territoire.
De lidstaten zullen op een transparante manier moeten omschrijven uit welke verschillende elementen de bezoldiging op hun grondgebied bestaat.
Ces indicateurs ne doivent pas être envisagés de manière isolée, mais comme les différents éléments d'un même tableau.
De indicatoren mogen niet apart worden bekeken, maar moeten eerder worden gezien als verschillende aspecten van hetzelfde beeld.
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die ten minste 5 mm moet bedragen;
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm bedraagt.
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
De onderscheiden onderdelen van de EG-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die ten minste 5 mm moet bedragen.
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm bedraagt.
Les différents éléments du marquage« CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.
De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 millimeter bedraagt.
La dimension septentrionale est un outil de relations extérieures, mais les différents éléments de son champ d'action n'ont pas suffisamment bénéficié de facteurs qui assureraient son unité.
De noordelijke dimensie is een instrument voor externe betrekkingen, maar in de afzonderlijke elementen van haar werkingsgebied is onvoldoende gebruik gemaakt van factoren die haar zouden verenigen.
Autres informations _BAR_ Les différents éléments de ce programme seront fournis soit directement par Yorkshire Forward soit par contrat attribué
Overige informatie _BAR_ De verschillende delen van dit programma zullen rechtstreeks door Yorkshire Forward of in het kader van
Les compagnies aériennes communiquent parfois aux passagers les différents éléments constitutifs du prix total du billet d'avion, redevances de sûreté comprises.
Sommige luchtvaartmaatschappijen verschaffen hun passagiers inzicht in de verschillende componenten van het tarief, waaronder de beveiligingsheffingen.
Dans ce contexte, il sera nécessaire de veiller à ce que les différents éléments de l'approche communautaire proposée forment un tout cohérent.
Als onderdeel van deze maatregel moet ervoor worden gezorgd dat de verschillende onderdelen van de voorgestelde Commissie-aanpak een samenhangend geheel vormen.
L'amendement 2 s'oppose à l'idée de décentralisation et les différents éléments sont tous directement ou indirectement couverts par le texte original.
Amendement 2 druist in tegen het idee van decentralisatie en de afzonderlijke elementen van het amendement zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verwoord in de oorspronkelijke tekst.
Les différents éléments qui entrent dans la composition du but à atteindre, ainsi que la manière de les déterminer;
De verschillende elementen in de samenstelling van het te bereiken doel alsmede de wijze waarop ze worden bepaald;
Évaluations thématiques portant sur les différents éléments du futur programme, s'il y a lieu.
Gebruik van thematische evaluaties van de verschillende onderdelen van het toekomstige programma, indien relevant.
S'agissant de la santé, la priorité sera probablement de mettre en place une bonne coordination entre les différents éléments du système et de bien informer les citoyens.
Wat gezondheid betreft, is de prioriteit waarschijnlijk een goede beleidscoördinatie tussen de verschillende onderdelen van het stelsel en een goede voorlichting van de burgers.
L'évaluation utilise dans ce contexte les différents éléments que peut fournir le système de suivi, complétés si nécessaire par la collecte d'informations visant à améliorer sa pertinence.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van de verschillende elementen die het toezichtsysteem kan opleveren, zo nodig aangevuld met gegevens die de relevantie ervan vergroten.
Les différents éléments du système intégré visent à améliorer l'efficacité des procédures de gestion et de contrôle.
De verschillende onderdelen van het geïntegreerd systeem zijn gericht op een doeltreffender beheer en controle.
Cette déclaration qui définit les différents éléments de ce partenariat, répond en particulier dans son point 5 aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
In deze verklaring, waarin de verschillende onderdelen van dit partnerschap worden omschreven, worden de door de geachte afgevaardigde genoemde problemen, met name onder punt 5,
La facture mentionne clairement les différents éléments du C.V.D. et du C.V.A., conformément à leur définition.
De factuur maakt duidelijk melding van de verschillende elementen van de C.V.D. en van de C.V.A., overeenkomstig de definitie ervan.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1405

Zie ook


que les différents éléments
dat de verschillende onderdelen dat diverse onderdelen in dat de verschillende elementen
les différents éléments qui
verschillende elementen die verschillende onderdelen die
rassembler les différents éléments
het bundelen van de verschillende elementen
pour les différents éléments
inzake de onderscheidene elementen voor de verschillende elementen
les différents éléments du marquage
onderscheiden onderdelen van de ce-markering verschillende onderdelen van de ce-markering onderscheiden onderdelen van de eg-markering
l'équilibre entre les différents éléments
evenwicht tussen de verschillende onderdelen juiste evenwicht tussen de verschillende aspecten
les différents éléments de ses
de verschillende bestanddelen van haar
portant sur les différents éléments
de verschillende onderdelen van
les différents éléments relatifs au traitement antérieur non-remboursé
de verschillende elementen betreffende de vroegere niet-terugbetaalde behandeling
les différents éléments que peut fournir le système de suivi
verschillende elementen die het toezichtsysteem kan opleveren
tous les éléments
alle elementen alle gegevens alle onderdelen alle items alle aspecten
les éléments essentiels
essentiële elementen essentiële onderdelen belangrijkste elementen
les autres éléments
andere elementen overige elementen andere onderdelen
les éléments qui
elementen die gegevens die onderdelen die
les éléments principaux
voornaamste elementen belangrijkste elementen de belangrijkste onderdelen
les éléments sélectionnés
geselecteerde items de geselecteerde elementen

Zinnen in alfabetische volgorde


les différents éléments

"Les différents éléments" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer