LES LITS IN NEDERLANDS

Vertaling van Les Lits in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.08

Voorbeelden van het gebruik van Les Lits in een zin en hun vertaling

Bed

Tous les lits sont occupés. Tout le temps.
Elk bed is ten allen tijde bezet.
Ils sont dans les tapis, dans les lits.
Ze zitten in je tapijten, in je bed.
Vérifiez sous les lits!
Kijk onder de bedden!
Des éléments de séparation entre les lits permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.
Scheidingselementen tussen de bedden waarborgen iedereen een minimum intimiteit.

Het bed

Vous avez regardé sous les lits et dans les armoires?
En heb je al onder het bed en in de kasten gekeken?
Les filles aiment les lits près de la salle de bains, non?
Vrouwen hebben liever het bed bij de badkamer, toch?
Andere zin voorbeelden
Les lits sous-occupés doivent être fermés au 1er octobre 1997.
Bedoelde onderbezette bedden moeten op 1 oktober 1997 gesloten zijn.
Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées.
De erkende bedden zullen worden geassimileerd met de verantwoorde activiteiten.
Un peu plus d'espace entre les lits, s'il vous plaît.
Iets meer ruimte tussen die bedden, alsjeblieft.
Où sont les lits?
Waar zijn de bedden?
Les lits sont confortables, nous avons de l'eau chaude.
De bedden zijn comfortabel, we hebben warm water.
On va échanger les lits.
We ruilen van bed,
Les lits à l'école sont confortables.
De bedden op school liggen goed.
En colo, on me payait pour faire les lits.
Op kamp betaalden ze me om hun bed op te maken.
Mais les lits sont souples.
Maar de bedden zijn zacht.
Si on partage les lits, je dors avec Phil.
Dan wil ik met Phil in één bed.
Pour l'année 2002, les lits doivent être ouverts au 1er juillet.
Voor het jaar 2002, moeten de bedden op 1 juli worden geopend.
Chapeau, jamais sur les lits.
Geen hoeden op bed.
Je ne couche pas dans les lits.
Ik heb geen seks in bed,
Les lits sont un peu durs, mais c'est bon pour le dos.
De bedden zijn hard, maar dat is goed voor de rug.
Les lits sont bosselés.
De bedden zijn oud.
Tu as regardé sous les lits?
Keek je onder de bedden?
C'était aussi mauvais que les lits.
Het eten was net zo beroerd als de bedden.
Avec deux balais, des couvertures et les lits?
Met twee bezems, een stel dekens en de bedden?
Caroline et moi vérifieront les lits.
Carolyn en ik gaan de bedden bekijken.
Sam et toi allez aider les malades dans les lits.
Jij en Sam helpen de zieken in de bedden.
Ne devrions-nous pas espacer plus les lits?
Moet er niet meer ruimte tussen de bedden?
Ne vous inquiétez pas pour les lits.
Geen zorgen over de bedden.
Il faut changer les lits.
Je moet 'n bed verschonen.
Mettez les lits en place; On va être débordés.
Zet die bedjes daar op, het gaat hier te druk worden.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.08

Woord voor woord vertaling


"Les lits" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer