LES TROIS ANNÉES IN NEDERLANDS

Vertaling van Les Trois Années in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0242

drie jaar (122) drie jaren (40)

Voorbeelden van het gebruik van Les Trois Années in een zin en hun vertaling

Drie jaar

En tout cas... les trois années qui viennent, je me concentre sur mon travail.
De komende drie jaar concentreer ik me op m'n werk.
La Poste peut utiliser la marge inutilisée pendant les trois années suivantes.
De Post kan de ongebruikte marge in de loop van de volgende drie jaar gebruiken.

De drie jaren

Le règlement a créé le Fonds, dans un premier temps, pour les trois années 1975,1976 et 1977.
Deze verordening stelde voorlopig een fonds in voor de drie jaren 1975, 1976 en 1977.
Copie des arrêtés de nomination des administrateurs, tels que publiés au Moniteur belge durant les trois années précédant la demande.
Kopie van de benoemingsbesluiten van de beheerders, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad gedurende de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag.
Andere zin voorbeelden
Elles y joignent une note d'orientation pour les trois années à venir.
Ze voegen daarbij een beleidsnota voor de volgende drie jaar.
Et après les trois années?
En na die drie jaar?
Durant les trois années suivantes;
Pct. gedurende de volgende drie jaar;
La société établit annuellement un plan d'entreprise pour les trois années prochaines.
De vennootschap stelt jaarlijks een ondernemingsplan op voor de eerstkomende drie jaar.
Un programme d'investissement pour les trois années à venir;
Een investeringsprogramma voor de komende drie jaar;
Les trois années sont nécessaires pour tenir compte des capacités de production existantes.
De drie overgangsjaren zijn nodig gelet op de bestaande productiecapaciteit.
Alors quelle excuse pour les trois années suivantes, de piètre assiduité?
Wat is het excuus voor zijn beklagenswaardige aanwezigheid van de afgelopen drie jaar?
Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois années qui suivent la réalisation des dépenses ou la perte.
De steunregelingen moeten uiterlijk drie jaar na het ontstaan van de uitgaven of het verlies worden ingevoerd.
De nouveaux besoins supplémentaires devraient apparaître dans les trois années à venir, par exemple en ce qui concerne ITER.
Voor de komende drie jaar worden nieuwe, additionele behoeften verwacht, bijvoorbeeld ten behoeve van ITER.
La proposition d'aujourd'hui fixe les primes et les seuils de garantie pour les trois années à venir, et modifie quelques dispositions de l'organisation commune du marché du tabac.
In het huidige voorstel worden de premies en garantiedrempels voor de volgende drie jaren vastgesteld en wordt een aantal bepalingen van de gemeenschappelijke marktordening voor tabak gewijzigd.
Pour précision, LA POSTE peut continuer à utiliser la marge inutilisée pendant les trois années suivantes.
Voor alle duidelijkheid, DE POST kan de ongebruikte marge in de loop van de volgende drie jaar gebruiken.
F ou 0,025 EUR par 1.000 l pour les essences et le gasoil diesel durant les trois années suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté.
F of 0,025 EUR per 1.000 l voor de benzines en de gasolie-diesel gedurende drie jaar volgend op de inwerkingtreding van dit besluit.
EUR par 1 000 l pour les essences et le gasoil diesel durant les trois années suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté.
EUR per 1 000 l voor de benzines en de gasolie-diesel gedurende drie jaar volgend op de inwerkingtreding van dit besluit.
Suite au conflit en Géorgie, elle s'est engagée à débloquer jusqu'à 500 millions d'euros pour les trois années à venir.
Na het conflict in Georgië heeft zij zich ertoe verbonden maximaal 500 miljoen euro vrij te maken voor de komende drie jaar.
(FR) Nous avons voté contre ce rapport qui dicte aux États le contenu de leurs politiques économiques et sociales pour les trois années à venir.
Wij hebben tegen dit verslag gestemd, dat de lidstaten de inhoud van hun economische en sociale beleid voor de komende drie jaar voorschrijft.
Durant les trois années précédant l'injection de capital, les ventes de l'entreprise ont diminué de 14.
In de drie jaar die aan de kapitaalinjectie voorafgingen zijn de verkoopcijfers van het bedrijf met 14% gedaald.
La construction d'infrastructures complètes s'est échelonnée sur les trois années du projet.
De realisa­tie van de volledige infrastructuur is gespreid over de drie jaar van het project.
O les objectifs généraux assignés au centre pour les trois années suivant la signature du contrat;
O de algemene doelstellingen toegewezen aan het centrum voor de drie jaar na de ondertekening ervan;
Ajoutez les originaux ou copies de la revue telle que publiée durant les trois années précédant la demande.
Voeg de originelen of kopieën toe van het tijdschrift zoals uitgegeven gedurende de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag.
Ajoutez les listes de présence signées par les participants des assemblées générales durant les trois années précédant la demande.
Voeg de door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijsten toe van de algemene vergaderingen gedurende de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag.
Faibles revenus(pauvre)1998Faibles revenus sur les trois années de 1996 à 1998Faibles revenus en 1998 et pendant au moins deux destrois années entre 1995 et 1997 an r.
Laag inkomen( arm) 1998Laag inkomen gedurende alle drie de jaren 1996-1998Laag inkomen in 1998 en gedurende ten minste tweevan de drie jaren 1995-1997 er k.
Dans les trois années qui se sont écoulées depuis que j'ai parlé à TED et montré un prototype, il est passé de simple idée à un véritable ordinateur portable.
In de drie jaar sinds ik op TED praatte en een prototype toonde, is dit uitgegroeid van een idee tot een echte laptop.
Du programme personnel de travail proposé pour les trois années à venir dans la Direction générale concernée.
Het persoonlijke werkprogramma dat door de kandidaat voorgesteld wordt voor de drie volgende jaren in de betrokken Algemene Directie.
Du programme personnel de travail proposé pour les trois années venir dans la Direction générale concernée.
Het persoonlijk werkprogramma dat door de kandidaat voorgesteld wordt voor de drie volgende jaren in de betrokken Algemene Directie.
Ce rapport couvre les trois années(1980, 1981, 1982) de mise en application des dispositions communautaires actuelles en la matière.
Dit verslag heeft betrekking op de drie jaren( 1980, 1981 en 1982) waarin de huidige anti-dumpingbepalingen werden toegepast.
Pendant les trois années s'étendant de 1974 à 1976, le FEOGA y a affecté 30 millions d'unités de compte.
In de drie jaren van 1974 tot 1976 bedroegen de kosten voor het EOGFL 30 mil­joen rekeneenheden.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0242

Zie ook


les trois années d'activité
de drie activiteitsjaren van drie werkingsjaren van
pour les trois premières années
voor de eerste drie jaar voor de drie eerste jaren voor de eerste driejaren
pour les trois dernières années
voor de drie laatste jaren voor de laatste drie jaar voor de drie jongste jaren voor de afgelopen drie jaar
sur les trois dernières années
voorbije drie jaar van de laatste drie jaar afgelopen drie jaar
dans les trois dernières années
in de laatste drie jaren
durant les trois années précédant
gedurende de drie jaren voorafgaand aan gedurende de drie jaar die voorafgingen aan
dans les trois prochaines années
in de komende drie jaar in de drie volgende jaren binnen de volgende drie jaar in de komende drie levensjaren
dans les trois années précédant
drie jaren voorafgaand aan tijdens de drie jaren die voorafgaan aan
pendant les trois années précédant
drie jaar vóór de indiening tijdens de drie jaren voorafgaand aan gedurende de drie jaar voor
pendant les trois prochaines années
komende drie jaar gedurende de drie daarop volgende jaren
pour les trois années précédant
voor de drie jaren voorafgaande aan

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


les trois années

"Les trois années" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer