LES VEINES IN NEDERLANDS

Vertaling van Les Veines in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0479

Voorbeelden van het gebruik van Les Veines in een zin en hun vertaling

Vous avez vu les veines sur son front?
Zag je die aders op z'n voorhoofd?
Il m'a fallu deux mois pour repérer les veines.
Het heeft me een paar maanden gekost om aders te vinden.
Les veines ont été rompues uniformément.
De aders zijn zeer gelijkmatig afgesneden.
Les veines menant au coeur gauche se sont complètement contractées.
De aders bij z'n linkerhart zijn sterk vernauwd.
Andere zin voorbeelden
Iclusig peut entraîner la formation de caillots ou des blocages dans les artères et les veines.
Iclusig kan leiden tot stolsels of blokkades van de slagaders en aders.
Je me laverai les dents, ensuite, je me couperai les veines.
Als ik m'n tanden heb gepoetst, ga ik m'n polsen doorsnijden.
Caillots de sang dans les veines thrombose.
Bloedstolsels in de aders trombose.
J'ai compté les veines, mais.
Ik telde de aderen, maar.
Eau glacée dans les veines.
Ijswater in je aders.
Les nerfs sont jaunes, les artères sont rouges, les veines sont bleues.
Zenuwen zijn geel, slagaders rood, aders blauw.
Caillots sanguins dans les veines des jambes.
Bloedproppen in de aders van de benen.
On voit les veines de ses tempes.
Je ziet de aderen op z'n slapen.
Je connais toutes les veines et toutes les artères du corps humain.
Ik ken elke ader en slagader in het menselijke lichaam.
Elle a le sang du tueur dans les veines?
Heeft ze zijn bloed in haar aders?
Vous voyez comme les veines suivent le regard?
Zie je hoe die adertjes je volgen?
Enlève les veines.
Verwijder de aders.
Elle doit avoir trop de sauce à la viande dans les veines.
Waarschijnlijk te veel ragout in haar aders.
Les veines du conduit spermatique se sont multipliées et dilatées.
De aders van het de zaadleider zijn vergroot, en wijder geworden.
Les veines sont en gélatine.
De aders zijn gummy wormen.
Sous la peau de l'Histoire, saillissent les veines de Londres.
Onder de huid van de geschiedenis... liggen de aders van Londen.
Lorsque Luminity est injecté, il se déplace dans les veines jusqu'au cœur.
Wanneer Luminity wordt geïnjecteerd, komt het terecht in de aders naar het hart.
L'eau est le sang. Les tuyaux, les veines.
Het water is het bloed, de buizen zijn de aders.
Et les veines suivent ton regard.
En hoe de adertjes je ogen volgen.
On l'injecte dans les veines.
Je spuit het in een ader.
J'ai décrit les veines noires sur les bras du garçon.
Ik heb de zwarte aderen in de armen beschreven.
Je pense que les veines sont un peu plus par là.
De aderen zitten meer aan die kant.
Ils ont les veines noires mais ne semblent pas malades.
Ze hebben zwarte aderen, maar zien er niet ziek uit.
Les veines iliaques sont complètement thrombosées.
De aderen zitten vol met trombose.
Caillots de sang dans les veines thromboembolie veineuse.
Bloedstolsels in de bloedvaten veneuze trombo-embolie.
Les veines humaines sont aussi uniques que des empreintes.
De menselijke aderen zijn nog unieker dan vingerafdrukken.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0479

Zie ook


dans les veines
in de aders in de aderen
les veines en particulier
de aderen , vooral in
coule dans les veines
vloeit in de aderen stroomt door de aderen in de aderen stroomt
dans les veines des jambes
in de aderen van de benen in de aderen van uw benen in de aders van de benen
les veines de votre cou
de aderen in je nek de aders in je nek
elle s'est ouvert les veines
ze sneed haar polsen door ze sneed haar aders door haar polsen doorgesneden
caillots de sang dans les veines
bloedstolsels in de aderen bloedstolsels in de aders bloedstolsels in de bloedvaten bloedproppen in de aderen
dans les veines et les artères
in de aderen en slagaderen
de formation de caillots sanguins dans les veines
bloedpropjes in de aderen bloedstolsels in de aderen in de aders bloedstolsels
dans mes veines
mijn aderen in m'n aderen
dans ses veines
in haar aderen zijn aders in zijn bloed

Woord voor woord vertaling


"Les veines" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer