MÉTÉOROLOGIQUES IN NEDERLANDS

Vertaling van Météorologiques in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 238, Tijd: 0.3313

Voorbeelden van het gebruik van Météorologiques in een zin en hun vertaling

Weer

( encore , nouveau , autre )
C'était juste météorologiques ordinaires, aussi près que je me souvienne.
Het was net gewoon weer, zo dichtbij als ik mij kan herinneren.
Nous ne pouvons pas imputer toutes les mauvaises conditions météorologiques au changement climatique, mais ce que nous savons, c'est que le nombre d'événements climatiques extrêmes augmente.
We kunnen slecht weer niet altijd aan klimaatverandering toeschrijven, maar we weten wel met zekerheid dat extreme weersomstandigheden zich steeds vaker voordoen.
Informations météorologiques.
Meteorologische informatie;
Informations météorologiques.
Meteorologische inlichtingen.

Weersomstandigheden

( conditions météorologiques , conditions climatiques , conditions atmosphériques )
respectent, en dehors des périodes d'inondations et de circonstances météorologiques exceptionnelles, les conditions d'émission reprises dans les tableaux de l'annexe Ire.
Buiten de periodes van overstromingen en uitzonderlijke weersomstandigheden voldoet het water uit de intensieve visteelt aan de emissievoorwaarden
législation communautaire; pour tenir compte, notamment, de situations relatives à la nature ou à des circonstances météorologiques exceptionnelles.
afwijken, met name om rekening te houden met de natuurlijke staat van de bodem of met uitzonderlijke weersomstandigheden.
Ces monstres météorologiques ont traversé tout le Midwest.
Deze weerkundige buitenbeentjes hebben het hele Midwesten doorkruist.
De fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2.
Weerkundige inlichtingen verschaffen voor de luchtvaart, alsook telecommunicatiediensten of andere diensten verstrekken die verband houden met de activiteiten genoemd in 1° en 2°.

Het weer

( météorologiques )
Des prévisions météorologiques?
Het weer voorspellen?
Je vais faire mes propres prévisions météorologiques.
Voorspel ik zelf het weer.

De meteorologische

( météorologiques )
Je comprends également que les conditions météorologiques puissent varier.
Ook begrijp ik dat de meteorologische omstandigheden nogal kunnen wisselen.
La réalisation des mesures météorologiques.
De meteorologische metingen.
Andere zin voorbeelden
Informations météorologiques pertinentes;
Relevante meteorologische informatie.
Caractéristiques météorologiques géographiques.
Meteorologische geografische kenmerken.
Moyennes mensuelles et annuelles des éléments météorologiques simples(ISO 15927-1:2003) 1re édition.
Maandelijkse gemiddelden van enkelvoudige meteorologische elementen( ISO 15927-1:2003) 1e uitgave.
Parallèlement, l'Europe renforcera ses infrastructures et services météorologiques.
Tegelijkertijd zal Europa zijn meteorologische infrastructuren en diensten verbeteren.
Les conditions météorologiques sont également invoquées comme cause de dérogation.
Ook meteorologische omstandigheden worden genoemd als oorzaak van de afwijkingen.
Autres services: météorologiques, de recherche et de sauvetage, d'information aéronautique.
Andere diensten: meteorologische diensten, opsporings- en reddingsdiensten, aëronautische informatiediensten.
Équipements et procédures d'informations aéronautiques et météorologiques.
Apparatuur en procedures voor luchtvaart- en meteorologische informatie.
Ça existe des probabilités météorologiques?
Bestaan er wel meteorologische waarschijnlijkheden?
Services météorologiques CPC 7453.
Meteorologie CPC 7453.
L'installation d'environ 20 radars météorologiques interconnectés pour constituer un projet pilote de réseau européen météorologie.
Installatie van ongeveer 20 onderling verbonden meteorologische radarposten als proefproject voor een Europees netwerk meteorologie.
Les données météorologiques à introduire dans ce modèle proviennent de préférence de mesures opérées sur le site d'exploitation.
De in dit model in te voeren meteorologische gegevens komen bij voorkeur uit metingen op de exploitatiesite.
Un temps pluvieux peut gâter une récolte tandis que des conditions météorologiques favorables sur toute la durée de la culture peut l'améliorer grandement.
Regenachtig weer kan de oogst doen mislukken, terwijl gunstig weer gedurende de hele groei- en oogstperiode tot een overvloedige oogst kan leiden.
Assurer la coopération entre les fournisseurs d'informations et de services météorologiques aéronautiques;
De samenwerking tussen verleners van meteorologische informatie en diensten voor de luchtvaart te garanderen;
Les données utilisées comme source d'informations météorologiques aéronautiques doivent être de qualité suffisante, complètes et à jour.
De gegevens die als bron worden gebruikt voor meteorologische luchtvaartinformatie, dienen van afdoende kwaliteit, volledig en actueel te zijn.
Les catastrophes météorologiques sont de plus en plus fréquentes et ont des conséquences de plus en plus importantes.
Door het weer veroorzaakte rampen komen steeds vaker voor en hebben ook steeds grotere gevolgen.
De fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° et 2.
Weerkundige inlichtingen verschaffen voor de luchtvaart, alsook telecommunicatiediensten of andere diensten verstrekken die verband houden met de activiteiten genoemd in 1° en 2°.
Ce vaisseau nous donnera des informations qui nous aiderons à faire de meilleures prévisions météorologiques.
Dat ons informatie geeft. ...wat ons helpt om beter 't weer te voorspellen.
La fermeture du front ouvert n'est autorisée qu'en cas de conditions météorologiques défavorables.
Het sluiten van het open front is enkel toegestaan in geval van ongunstige meteorologische omstandigheden.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.3313

Zie ook


phénomènes météorologiques extrêmes
extreme weersomstandigheden extreme weersverschijnselen extreme weersituaties
mauvaises conditions météorologiques
slechte weersomstandigheden ongunstige weersomstandigheden noodweer
informations météorologiques aéronautiques
meteorologische luchtvaartinformatie luchtvaartmeteorologische inlichtingen
des conditions météorologiques extrêmes
extreme weersomstandigheden extreme weeromstandigheden
météorologiques et de circulation
weers- en verkeersomstandigheden
des conditions météorologiques saisonnières
de weersomstandigheden van het jaargetijde
des conditions météorologiques défavorables grêle
slechte weer hagelbuien
les conditions météorologiques et routières
weersomstandigheden en de wegconditie de meteorologische omstandigheden en de wegconditie
et les conditions météorologiques extrêmes
en extreme weersomstandigheden
des conditions météorologiques prévues pour le vol
de voor de vlucht verwachte weersomstandigheden
fournir les renseignements météorologiques relatifs aux intempéries qui
de meteorologische gegevens met betrekking tot de onweders die
les conditions météorologiques prévues à l'aérodrome de destination
verwachte weersomstandigheden op het bestemmingsterrein
les conditions météorologiques sont optimales pour la baignade
de weersomstandigheden voor het zwemmen optimaal zijn
du centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
europees centrum voor weervoorspellingen op middellange termijn
assurer que dès lors que les bulletins ou prévisions météorologiques appropriés
ervoor te zorgen dat als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen
portant création du centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
tot oprichting van het europees centrum voor weervoorspellingen op middellange
dès lors que les bulletins ou prévisions météorologiques appropriés ou une combinaison
als de betreffende weerrapporten of -verwachtingen , of een combinatie daarvan

"Météorologiques" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer