MER D'IRLANDE IN NEDERLANDS

Vertaling van Mer D'irlande in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0352

ierse zee (117)

Voorbeelden van het gebruik van Mer D'irlande in een zin en hun vertaling

In de ierse zee

Cabillaud de la mer d'Irlande.
Kabeljauw in de Ierse Zee.
Il n'est proposé aucune fermeture supplémentaire pour les stocks de cabillaud de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande.
Voor de kabeljauwbestanden ten westen van Schotland en in de Ierse Zee worden geen extra vangstverboden voorgesteld.

De ierse zee

Cabillaud dans la mer d'Irlande VIIa.
Kabeljauw in de Ierse Zee VIIa.
Reconstitution du stock de cabillaud en mer d'Irlande.
Kabeljauwbestand in de Ierse Zee.

Van de ierse zee

Objet: Tourisme sur la côte de la mer d'Irlande.
Betreft: Toerisme aan de kust van de Ierse Zee.
L'exploitation des importants dépôts d'agrégats présents sur les fonds sous-marins du sud de la mer d'Irlande peut contribuer au développement des régions riveraines.
Het winnen van belangrijke afzettingen op de zeebodem in het zuiden van de Ierse zee kan bijdragen tot de ontwikkeling van de kustregio's.
Andere zin voorbeelden
Églefin dans la mer d'Irlande VIIa.
Schelvis in de Ierse Zee VIIa.
La sole de la mer d'Irlande est très vulnérable.
Tong in de Ierse zee is zeer kwetsbaar.
La sole de la mer d'Irlande se situe à des niveaux extrêmement bas.
Tong in de Ierse zee bevindt zich op een uiterst laag peil.
Objet: Déversement de munitions dans la mer d'Irlande.
Dumping van munitie in de Ierse Zee.
Objet: Rejet de déchets nucléaires en mer d'Irlande.
Betreft: Storting van nucleair afval onder de Ierse Zee.
Reconstitution du stock de cabillaud en mer d'Irlande VI.
Herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee VI.
Il en est de même pour le merlan en mer d'Irlande.
Een zelfde advies geldt voor wijting in de Ierse Zee.
En maintenant les restrictions dans la pêche au hareng dans la mer d'Irlande.
Handhaving van de beperkingen van de haringsvisserij in de Ierse Zee.
De 14% pour la plie en mer d'Irlande.
Voor schol in de Ierse Zee.
Objet: Déversement de déchets nucléaires dans la mer d'Irlande.
Betreft: Storting van nucleair afval in de Ierse Zee.
Aussi m'intéressé-je de près à ce qui se passe en mer d'Irlande.
Ik ben derhalve bijzonder geïnteresseerd in wat er in de Ierse Zee gebeurt.
La mer d'Irlande est une zone très sensible sur le plan biologique.
De Ierse Zee is biologisch gezien een zeer gevoelig gebied.
Il opère en conjonction avec le plan de reconstitution du stock de cabillaud en mer d'Irlande.
Dit verslag moet worden gezien in samenhang met het herstelplan voor kabeljauw in de Ierse Zee.
Une masse d'eau, semblable a la mer d'Irlande na rien pour la retenir.
Een watermassa zo groot als de Ierse Zee... werd door niets tegengehouden.
Les stocks de cabillaud dans la mer d'Irlande et dans la mer Celtique sont toujours dans un état critique.
De toestand van de kabeljauwbestanden in de Ierse Zee en de Keltische Zee blijft belabberd.
Nous devons tous accepter qu'il en va ici de la protection des cabillauds juvéniles en mer d'Irlande.
We moeten allemaal beseffen dat het hier gaat om de bescherming van jonge kabeljauw in de Ierse Zee.
C'est pourquoi nous étudions avec grand intérêt les résultats des mesures prises en mer d'Irlande.
We zijn dan ook zeer benieuwd naar de vruchten die de maatregelen in de Ierse Zee zullen afwerpen.
Le 23 janvier, 400 kilos d'effluents radioactifs ont été déversés dans la mer d'Irlande.
Op 23 januari werd 400 kg radioactief afvalwater in de Ierse Zee geloosd.
Décembre 1999: le Conseil adopte des totaux admissibles de capture réduits pour le cabillaud de la mer d'Irlande et demande des mesures de protection d'urgence pour cette zone.
December 1999: de Raad stelt een lage TAC voor kabeljauw in de Ierse Zee vast en verzoekt om dringende beschermende maatregelen voor dit gebied.
Et bien sûr, des zones de la mer d'Irlande ont été fermées à la pêche au cabillaud ces trois dernières années afin de permettre aux stocks de cabillaud de se reconstituer.
En delen van de Ierse Zee zijn de afgelopen drie jaar natuurlijk gesloten geweest voor de kabeljauwvisserij, zodat de kabeljauwbestanden zich konden herstellen.
Une très petite flotte côtière, soumise aux règles draconiennes imposées par le gouvernement britannique, opère dans la zone 7A de la mer d'Irlande.
Een vloot van geringe omvang die vist in Box 7A van de Ierse Zee, is onderworpen aan draconische voorschriften die door de Britse regering zijn opgelegd.
La côte atlantique, au sud de l'Espagne(Cadix) et au Portugal(Algarve), est également incluse, de même que le littoral de la mer d'Irlande.
De Atlantische kustlijn langs Zuid-Spanje( Cádiz) en Portugal( Algarve) zijn opgenomen, evenals de kustlijn van de Ierse Zee.
Les scientifiques préviennent également que le niveau de la pêche est beaucoup trop important pour l'églefin dans la mer d'Irlande.
De wetenschappers waarschuwen ook dat de bevissing veel te hoog ligt voor schelvis in de Ierse Zee.
Une inspection indépendante a confirmé la qualité des eaux de la mer d'Irlande.
Onafhankelijke keuringen hebben bevestigd dat het water van de Ierse Zee van goede kwaliteit is.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0352

Zie ook


de la mer d'irlande
ierse zee
dans la mer d'irlande
in de ierse zee
la mer d'irlande viia
de ierse zee viia
et la mer d'irlande
en de ierse zee
de la mer d'irlande ont
van de ierse zee zijn de ierse zee , hebben
sole de la mer d'irlande
tong in de ierse zee
du gazoduc sous la mer d'irlande
de gasleiding onder de ierse zee
reconstituer le stock de cabillaud en mer d'irlande
herstel van het kabeljauwbestand in de ierse zee
le plan de reconstitution du stock de cabillaud en mer d'irlande
het herstelplan voor kabeljauw in de ierse zee
les stocks de cabillaud de la mer d'irlande et du kattegat
kabeljauwbestanden in de ierse zee en het kattegat
une mer
zee water
mer morte
dode zee
d'une mer
zee zeeën
de la mer
zee water maritieme

Woord voor woord vertaling


mer
- zee water
d'irlande
-
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer