NOTAMMENT DANS LES DOMAINES IN NEDERLANDS

Vertaling van Notamment Dans Les Domaines in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0507

Voorbeelden van het gebruik van Notamment Dans Les Domaines in een zin en hun vertaling

Il convient de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans les domaines de la science, des techniques et des technologies de l'information.
De genderdimensie verdient prioriteit, vooral op het gebied van wetenschap, IT en technologie.
L'Union européenne apporte une contribution majeure à bien des aspects des travaux des Nations unies, notamment dans les domaines du développement et des affaires humanitaires.
De Europese Unie levert een belangrijke bijdrage aan vele aspecten van het werk van de Verenigde Naties, vooral op het gebied van ontwikkeling en humanitaire hulp.
Divers autres codes existent, notamment dans les domaines suivants.
Verder bestaan op diverse gebieden gedragscodes, met name op het gebied van.
Des actions de coopération technique, notamment dans les domaines de la formation et de l'adaptation ou de l'innovation technologiques;
Maatregelen van technische samenwerking, met name op het gebied van de opleiding en van de technologische aanpassing of vernieuwing;
Participation à certains programmes et à certaines agences communautaires, notamment dans les domaines de l'environnement, de la recherche, de l'éducation, de la formation et de la jeunesse;
Deelname aan bepaalde communautaire programma's en organen, met name met betrekking tot milieu, onderzoek, opleiding en jeugdzaken;
Il s'est félicité des améliorations sensibles constatées en matière de coopération régionale, notamment dans les domaines des infrastructures, du commerce, des transports et de l'énergie.
Hij was ingenomen met de wezenlijke verbeteringen in de regionale samenwerking, met name met betrekking tot infrastructuur, handel, vervoer en energie.

Met name op de gebieden

Les initiatives prises sur le plan de la coopération revêtent maintenant une forme concrète, notamment dans les domaines du blanchiment de l'argent, de la traite des femmes et de l'immigration clandestine.
De samenwerkingsinitiatieven nemen thans concrete vormen aan, met name op de gebieden witwassen van geld, vrouwenhandel en illegale immigratie.
Pendant l'année, la coopération ACP-CEE au niveau international s'est encore Intensifiée, notamment dans les domaines de la politique commerciale et des produits de base.
In de loop van het jaar is de ACS-EEG-samenwerking op inter nationaal vlak nog uitgebreid, met name op de gebieden van de handelspolitiek en de grondstoffen.

Met name op die gebieden

Le Comité des ambassadeurs rend compte au Conseil des ministres de ses activités, notamment dans les domaines ayant fait l'objet d'une délégation de compétence.
Het Comité van ambassadeurs brengt aan de Raad van ministers verslag uit over zijn werkzaamheden, met name op die gebieden waar een overdracht van bevoegdheden heeft plaatsgevonden.
Le Comité des ambassadeurs rend compte au Conseil des ministres de ses activités, notamment dans les domaines ayant fait l'objet d'une délégation de compétence.
Het Comité van Ambassadeurs brengt bij de Raad van Ministers verslag uit over zijn werkzaamheden, met name op die gebieden waar overdracht van bevoegdheden heeft plaatsgevonden.
Andere zin voorbeelden
Ingénierie et technologie notamment dans les domaines de l'énergie et des télécommunications.
Technische wetenschappen en technologie met name voor de sectoren energie en telecommunicatie.
Le secteur des services, notamment dans les domaines des technologies de l'information et de l'envi­ronnement;
De dienstensector met name op het gebied van de informatie­technologie en het milieu.
Dix-sept mesures du livre blanc doivent encore être adoptées, notamment dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit des sociétés, de la TVA et de la fiscalité des entreprises.
Er moeten nog achttien Witboekmaatregelen worden goedgekeurd, met name op het gebied van de intellectuele eigendom, vennootschapsrecht, BTW en belastingen op ondernemingen.
Je voudrais souligner que le droit de l'Union doit être au service des citoyens, notamment dans les domaines du droit civil et de la famille.
Ik zou willen benadrukken dat het gemeenschapsrecht ten dienst van de burgers moet staan, met name op het vlak van het familierecht en het burgerlijk recht.
Pénétration du marché: il convient d'accélérer le déploiement des STI, notamment dans les domaines du transport urbain et du transport de marchandises.
Marktpenetratie: ITS moet versneld worden ingevoerd, met name op het gebied van stads- en vrachtvervoer.
De gros progrès ont été accomplis, notamment dans les domaines de l'énergie, du commerce et des transports.
Er zijn veel vorderingen geboekt, met name op het gebied van energie, handel en vervoer.
Des services publics en ligne modernes, notamment dans les domaines du gouvernement électronique, de l'apprentissage électronique et de la télésanté.
Moderne on-line overheidsdiensten, met name op het gebied van e-overheid, e-leren en e-gezondheidszorg;
Bien entendu, il est également conforme aux priorités avancées par le président Karzaï, notamment dans les domaines de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Ook worden hierin uiteraard de prioriteiten opgenomen die president Karzai heeft aangewezen, met name op het gebied van beter bestuur en corruptiebestrijding.
G le développement des infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de l'amélioration du franchissement des fron­tières, du soutien à l'environnement ainsi que de l'énergie;
D ontwikkeling van de infrastructuur, vooral in de sector vervoer, stroomlijning van het grensverkeer, aandacht voor het milieu en het energieprobleem;
S'agissant des éléments aériens, des problèmes restent à résoudre notamment dans les domaines de recherche et de sauvetage de combat ainsi que des armements de précision.
Ten aanzien van de luchtmachtelementen moet nog een aantal problemen worden opgelost, meer bepaald op de gebieden van opsporing en redding tijdens gevechtshandelingen en van precisiewapens.
La coopération entre les partenaires se développe notamment dans les domaines de la recherche, de l'environnement, de la pêche, de la sidérurgie et des transports.
De samenwerking tussen de partners breidt zich vooral uit in gebieden van onderzoek, milieu, visserij, staal en vervoer.
Ces partenariats contribuent à développer des compétences scientifiques et technologiques régionales, notamment dans les domaines où une région possède un atout particulier.
Dergelijke partnerschappen ondersteunen de opbouw van regionale wetenschappelijke en technologische competentie, in het bijzonder op terreinen waar een regio al over een relatief voordeel beschikt.
Appuyer et compléter les mesures d'encouragement structurelles et régionales de la Communauté, notamment dans les domaines qui ne pourront plus bénéficier d'une aide à l'avenir.
Ondersteunen en aanvullen van de communautaire structurele en regionale steun, met name in gebieden die in de toekomst niet meer voor steun in aanmerking zullen komen.
L'UE a fait des concessions considérables, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie et sur des questions liées aux pays en développement.
De EU heeft belangrijke concessies gedaan, bijv. op het gebied van landbouw, industrie en ontwikkelingshulp.
Les Fonds de dveloppement urbain soutiendront des projets de dveloppement urbain durable, notamment dans les domaines des transports publics et de lefficacit nergtique ou de la rhabilitation des zones urbaines.
Stadsontwikkelingsfondsen ondersteunen duurzame stedelijke projecten op gebieden zoals openbaar vervoer, energie-efficiëntie en de opwaardering van stedelijke gebieden.
L'Union et les États membres veulent réellement y accorder une priorité élevée, notamment dans les domaines cités par l'auteur de la question.
De Unie en de lidstaten hechten er zeer aan om dit hoge prioriteit te geven, onder meer op de gebieden die de heer Posselt heeft genoemd.
A l'OCDE, la coopération s'est poursuivie essentiellement au niveau des groupes de travail et notamment dans les domaines suivants.
De medewerking van de zijde van de OESO concretiseerde zich vooral op het niveau van de werkgroepen en had met name betrekking op.
Il est tout aussi important de veiller à la coordination des politiques avec les États membres, notamment dans les domaines de la communication et de la coopération.
Daarnaast moet de aansluiting op het beleid van de lidstaten, onder meer op het terrein van communicatie en samenwerking,
La Bulgarie a progressé dans le respect des priorités à court terme du partenariat pour l'adhésion, notamment dans les domaines de la propriété intellectuelle et industrielle ainsi que des services financiers.
Er is vooruitgang geboekt met betrekking tot de onmiddellijke prioriteiten van het toetredingspartnerschap met name op de gebieden intellectuele- en industriële- eigendomsrechten en financiële diensten.
PEC de Gestion universitaire soutenant la réforme de la gestion et de Γadministration universitaires, notamment dans les domaines suivants.
GEP's op het gebied van Universitair management ter ondersteuning van de hervorming van het universiteitsbeheer en de administratie, met name op de gebieden.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0507

Zie ook


notamment dans les domaines
met name in gebieden waar met name op die gebieden waarop in het bijzonder op terreinen waar
notamment dans les domaines politique
op het gebied van met name politiek
notamment dans les nouveaux domaines
in het bijzonder op nieuwe gebieden met name op de nieuwe terreinen
notamment dans les domaines de l' éducation
met name op het gebied van onderwijs vlak van onder meer onderwijs
notamment dans les domaines de l' énergie
met name op het gebied van energie met name op energiegebied
notamment dans les domaines de la comptabilité
met name op het gebied van boekhouding vooral inzake de boekhouding
notamment dans les domaines de la notification
met name op de gebieden van kennisgeving
notamment dans les domaines de l' emploi
met name op het gebied van de werkgelegenheid
notamment dans les domaines de l' agriculture
bijvoorbeeld op de gebieden landbouw
dans les domaines
op het gebied
dans tous les domaines
op alle gebieden op alle terreinen in alle sectoren
coopération dans les domaines
samenwerking op het gebied
dans les domaines
op gebieden waar op gebieden waarop op terreinen waar
dans les différents domaines
op de verschillende gebieden op de verschillende terreinen in de verschillende domeinen
dans les domaines qui
op de gebieden die op terreinen die
communautaires dans les domaines
van de gemeenschap op het gebied van de EG op het gebied
dans les autres domaines
op andere gebieden op de overige gebieden op andere terreinen
dans les domaines concernés
op de betrokken gebieden op de relevante gebieden op de betrokken terreinen
dans les domaines prioritaires
op prioritaire gebieden op prioritaire terreinen
dans les divers domaines
op de verschillende gebieden op de diverse terreinen in de diverse sectoren

Woord voor woord vertaling


notamment
- met name inzonderheid op bijzonder vooral
domaines
- gebieden domeinen terreinen sectoren

S Synoniemen van "notamment dans les domaines"


"Notamment dans les domaines" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer