NOUS PENSONS QU'IL IN NEDERLANDS

Vertaling van Nous Pensons Qu'il in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.123

Voorbeelden van het gebruik van Nous Pensons Qu'il in een zin en hun vertaling

Mais nous pensons qu'il est de retour à New York.
Maar we denken dat hij terug is in New York.
Nous pensons qu'il agissait seul.
We denken dat hij alleen handelde.
Nous pensons qu'il est armé et extrêmement dangereux.
We geloven dat hij gewapend is en uiterst gevaarlijk.
Nous pensons qu'il a été incité à le faire par un habitant du coin, Leo Humphries.
We geloven dat hij is aangezet door Leo Humphries.

Wij denken dat hij

Nous pensons qu'il tue des hommes pour retrouver son pouvoir.
Wij denken dat hij mannen vermoord om zijn macht terug te krijgen.
Nous pensons qu'il a pu placer des preuves... à l'intérieur.
Wij denken dat hij misschien bewijs in hem heeft geplaatst.
Andere zin voorbeelden
Nous pensons qu'il s'agit d'un délit très grave.
Wij vinden het een zeer zwaar en zeer ernstig misdrijf.
Nous pensons qu'il essaie de localiser le sceptre d'Horus.
We denken dat hij de Staf van Horus probeert te vinden.
Nous pensons qu'il vous cherche.
We denken dat hij jou zoekt.
Nous pensons qu'il est responsable de cyber-attaques contre Israël.
We geloven dat hij verantwoordelijk is voor cyber-aanvallen tegen Israël.
Nous pensons qu'il est avec Turner.
We denken dat hij bij Turner is.
Nous pensons qu'il est de retour.
We denken dat hij terug is.
Nous pensons qu'il pourrait être sur le point de commettre un crime sévère.
We geloven dat hij op het punt staat een misdaad te plegen.
Nous pensons qu'il a été assassiné.
We denken dat hij vermoord is.
Nous pensons qu'il peut posséder le corps d'un enfant.
We geloven dat hij bezit kan nemen van het lichaam van een kind.
Nous pensons qu'il a tué l'Agent Munger, Lewis.
We denken dat hij hulpsheriff Munger heeft vermoord, Lewis.
Nous pensons qu'il a enlevé cette femme, Francine Bianco, en 2008.
We denken dat hij deze vrouw ontvoerde, Francine Bianco, in 2008.
Nous pensons qu'il a tué Ellen.
We denken dat hij Ellen heeft vermoord.
Nous pensons qu'il a tué Ellen.
We denken dat hij Ellen vermoord heeft.
Mais nous pensons qu'il sait qui l'a fait.
Maar we denken dat hij weet wie het was.
Nous pensons qu'il a tué les frères Glick, Mike Ryerson.
We denken dat hij de Glick broertjes heeft vermoord, Mike Ryerson.
Nous pensons qu'il viendra.
We denken dat hij zal komen.
Nous pensons qu'il a été engagé pour vous tuer.
We denken dat hij is ingehuurd om je te vermoorden.
Nous pensons qu'il a tué un officier à l'hôpital de Bethesda.
We denken dat hij 'n officier heeft vermoord in het Bethesda ziekenhuis.
Nous pensons qu'il est en chemin.
We denken dat hij onderweg is.
Nous pensons qu'il veut lui faire du mal.
We denken dat hij haar kwaad wil doen.
Nous pensons qu'il était membre ici.
We geloven, dat hij lid was hier.
Nous pensons qu'il l'a agrippée puis poussée dans les buissons,
We denken dat ze mee is gesleurd, de bosjes in.
Nous pensons qu'il a utilisé un des objets cachés en lui.
Wij denken dat hij een van de objecten had verstopt in zijn lichaam.
Nous pensons qu'il faut réduire le montant affecté aux aides agricoles.
We vinden dat het voor het landbouwbeleid gereserveerde bedrag omlaag moet.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.123

Zie ook


et nous pensons qu'il
en wij denken dat het en we menen dat het en we vinden het en we geloven dat het
nous pensons également qu'il
ook wij ervan overtuigd dat het wij ook van oordeel dat het wij geloven ook dat het wij menen ook dat het wij vinden het ook
nous pensons aussi qu'il
vinden wij het ook wij denken verder dat er wij denken tevens dat het verder vinden wij het
nous pensons donc qu'il
wij denken dat het dus daarom vermoeden wij dat hij daarom vinden wij het
nous pensons qu'il existe
er onzes denken wij dat er
nous pensons qu'il vous
we denken dat hij je
nous pensons qu'il n'
we aan dat hij niet we denken dat het niet
nous pensons qu'il est important
wij geloven dat het belangrijk is wij vinden het belangrijk dat denken wij dat het belangrijk is
nous pensons qu'il s' agit
wij denken dat dit dit volgens ons onzes inziens gaat het om we vinden dit
nous pensons qu'il est essentiel
naar onze mening is het essentieel dat wij achten het van wezenlijk belang we vinden het van belang wij denken dat het van het grootste belang is wij vinden het zeer belangrijk
nous pensons qu'il est nécessaire
volgens ons is het nodig we denken dat het nodig is om volgens ons is het noodzakelijk dat we denken dat het noodzakelijk is om
nous le pensons
we denken we menen
si nous pensons
als we denken als we bedenken als we vinden hoewel we van mening als we geloven
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer