ONÉREUX IN NEDERLANDS

Vertaling van Onéreux in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 9.0807

duur (53) kostbaar (15) onder bezwarende (45) tegen betaling (9) kosten (5) dure (20) duurder (12) kostbare (11)

Voorbeelden van het gebruik van Onéreux in een zin en hun vertaling

Onéreux. Mais incontournable pour les vrais passionnés.
Duur... maar een must have voor de echte toegewijden.
Onéreux, peut-être.
Duur misschien.

Onder bezwarende

L'utilisation à titre onéreux d'une participation reste interdite même après diffusion.
Zelfs na de uitzending blijft het verboden een participatie onder bezwarende titel te gebruiken.
Enfin, les appareils utilisés par les autres débiteurs ne peuvent être mis à la disposition d'autrui à titre onéreux.
Ten slotte mogen de door andere vergoedingsplichtigen gebruikte apparaten niet onder bezwarende titel ter beschikking van anderen worden gesteld.

Bezwarende

Ne pas mettre les appareils utilisés à la disposition d'autrui à titre onéreux.
Gebruikte apparaten niet onder bezwarende titel ter beschikking stellen van anderen.
Céder à titre gratuit ou onéreux.»;
Ten kosteloze of bezwarende titel afstaan.»;
Andere zin voorbeelden
Je sais, ce sera très onéreux, mais nous avons de l'argent.
Ik weet dat het veel zal kosten, maar geld is er genoeg.
Pourquoi Jane lui a t'elle fait un cadeau aussi onéreux?
Waarom heeft Jane haar zo'n duur cadeau gegeven?
Votre mari vous a acheté un cadeau assez onéreux le mois dernier.
Uw man kocht u een nogal duur cadeau ongeveer een maand geleden.
Des repas onéreux ne compensent en rien le manque de sommeil.
Dure maaltijden compenseren het gebrek aan slaap niet.
Ça va être onéreux.
Dat wordt duur.
J'étais surprise que Mme DeWitt autorise un processus si onéreux pour un agent.
Ik was verbaasd dat Miss DeWitt zo'n dure procedure voor een Active goedkeurde.
Les logements CASE étaient beaucoup plus onéreux que des bâtiments standard.
De CASE-woningen waren veel duurder dan standaardhuizen.
Les accroître encore rendrait les médicaments inutilement onéreux.
Nog meer marketing maakt medicijnen onnodig duurder.
Ouvrir une délégation serait évidemment difficile, onéreux et sans doute dangereux.
De instelling van een delegatie zal natuurlijk moeilijk, duur en mogelijk gevaarlijk zijn.
On avait engagé une nounou c'était trop onéreux.
De oppas werd een beetje te duur.
Le système de paiement actuel est trop onéreux.
Het betalingssysteem in zijn huidige vorm is te duur.
C'est très onéreux!
Dat is zeer duur!
Et onéreux.
En duur.
Et tout ceci est très onéreux.
Dat was ook zeer duur.
Ces traitements sont très onéreux.
Deze behandeling is erg duur.
Procédé plutôt rare car onéreux. Faux planchers, faux plafonds.
Dat is zeldzaam vanwege de kosten... van de vloeren en de plafonds.
Ce risque ne peut être partiellement atténué qu'au moyen de conseils juridiques onéreux.
Dit risico kan slechts gedeeltelijk worden beperkt door dure juridische adviezen.
Et certaines d'entre nous t'ont offert des cadeaux de mariage très onéreux.
En sommigen van ons gaven je heel dure huwelijksgeschenken.
C'est un canular très onéreux.
Maar wel een verdomd dure.
Conclure des contrats à titre onéreux;
Overeenkomsten ten bezwarende titel afsluiten;
Les contrôles ne devraient, toutefois, pas devenir trop onéreux pour le secteur du transport.
De controles mogen echter niet te zwaar worden voor de vervoerssector.
Faire le voyage à Strasbourg est onéreux et ces déplacements ne font que multiplier les émissions de CO2.
Het vervoer naar Straatsburg is duur en meer reizen veroorzaakt extra CO2-uitstoot.
Il est trop onéreux(son coût de fonctionnement représente de 2 à 3% du PIB);
Het is te duur( het kost ongeveer 2 à 3% van het BBP);
La mise à disposition des employeurs, à titre onéreux ou gratuit, de substances et préparations;
Het ter beschikking stellen van werkgevers, om niet of onder bezwarende titel, van stoffen en preparaten;

Uitslagen: 240, Tijd: 9.0807

Zie ook


moins onéreux
goedkopere goedkoper minder kostbaar minder duur
particulièrement onéreux
extra dure zeer duur bijzonder zwaar bijzonder belastend bijzonder kostbare
être onéreux
duur worden duur zijn wordt duur
excessivement onéreux
onevenredig duur te duur
et moins onéreux
en goedkoper en goedkopere
beaucoup plus onéreux
veel duurder kost veel meer
est très onéreux
is zeer duur was ook zeer duur
long et onéreux
lang en duur duurder en langduriger omslachtige en dure
et plus onéreux
en kostbaarder en duurder dan
être moins onéreux
goedkoper worden goedkoper zijn dan
le caractère inutilement onéreux
het onnodig dure karakter
un moyen peu onéreux
goedkope manier om
rapide et peu onéreux
een snelle en goedkope

Zinnen in alfabetische volgorde


onéreux

"Onéreux" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer