PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE IN NEDERLANDS

Vertaling van Par Courrier Électronique in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0605

per e-mail (62) per elektronische post (39) per email (7)

Voorbeelden van het gebruik van Par Courrier Électronique in een zin en hun vertaling

Per e-mail

Par courrier électronique(nat@eesc.europa.eu) ou.
Per e-mail (nat@eesc.europa.eu) of.
Ou par courrier électronique à l'adresse suivante.
Of per e-mail aan het volgende adres.

Per elektronische post

Lors de l'envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire.
Bij het versturen van reclame per elektronische post zorgt de dienstverlener voor het volgende.
Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit.
Bij het versturen van reclame per elektronische post is het verboden.

Per email

Plaintes reçues par courrier électronique.
Per email ontvangen klachten.
Il conviendrait donc d'encourager le transfert des demandes par courrier électronique.
Het verdient daarom aanbeveling aanvragen per email aan te moedigen.

Via e-mail

La notification se fait par courrier électronique, en omettant les informations confidentielles.
De kennisgeving geschiedt via e-mail, waarbij de vertrouwelijke inlichtingen worden weggelaten.
Envoyer la barre d'outils par courrier électronique.
Werkbalk via e-mail verzenden.

E-mail

Par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception.
Per fax of e-mail, met bevestiging van ontvangst.
D'une réponse individuelle par courrier électronique ou récépissé.
Een individueel antwoord( e-mail of ontvangstbewijs), of.

D.m.v. e-mail

Envoyer la demande par courrier électronique.
Aanvraag d.m.v. e-mail versturen.
Envoyer le certificat par courrier électronique.
Certificaat d.m.v. e-mail versturen.
Andere zin voorbeelden
La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique, ou par une communication individuelle équivalente.
Ongevraagde commerciële communicatie per e-mail of via gelijkwaardige individuele communicatie.
Cette requête est effectuée par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Dit verzoek geschiedt per brief, per telefax of per elektronische post.
Ou par courrier électronique.
Of per e-mail aan.
Vous pouvez envoyer vos contributions par courrier électronique à l'adresse.
U kunt uw bijdrage toezenden per e-mail.
Ils renverront ensuite les bulletins remplis de façon sincère et complète par courrier électronique.
Nadien sturen zij de volledig en oprecht ingevulde telformulieren per elektronische post terug.
Pour s'abonner sans frais, contactez-nous par courrier électronique info@emcdda.org.
Voor gratis abonnementen kunt u zich per e-mail aanmelden info@emcdda.org.
Cette communication est adressée par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Deze melding wordt per brief, per fax of per elektronische post opgestuurd.
Les observations peuvent être envoyées jusqu'au 23 mars 2001 par courrier électronique à l'adresse suivante.
Reacties kunnen tot 23 maart 2001 per e-mail worden gestuurd naar.
La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie ou par courrier électronique.
De oproeping moet bevestigd worden per brief, per fax of per elektronische post.
Cette remise peut avoir lieu par voie postale, par télécopieur ou par courrier électronique.
Deze afgifte kan geschieden per post, per fax of per e-mail.
Les consommateurs seront en mesure de déposer des plaintes par téléphone ou par courrier électronique.
Consumenten kunnen klachten telefonisch of per e-mail indienen.
Une reply est une réponse à l'auteur d'un article par courrier électronique.
Een Antwoord is een antwoord naar de auteur van een artikel per e-mail.
Par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante.
Via de e-mail op het Internet, op volgend adres.
Par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception.
Per fax of electronische post, met bevestiging van ontvangst.
Par télécopie ou par courrier électronique, avec accusé de réception.
Per fax of elektronische post, met bevestiging van ontvangst.
Ce relevé est communiqué uniquement par courrier électronique;
Die lijst wordt enkel per elektronisch bericht overgemaakt;
Ou par courrier électronique: CITIZEN@dg7.cec.be.
Of via e-mail: CITIZEN@dg7.cec.be.
La proposition de directive prévoit une identification de la communication commerciale non sollicitée par courrier électronique.
Voorgesteld wordt, elektronisch verzonden ongevraagde commerciële communicatie te merken.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0605

Zie ook


ou par courrier électronique
of e-mail of per elektronische post
envoyées par courrier électronique
per e-mail verzonden
transmettre par courrier électronique
doorsturen via e-mail
des publicités par courrier électronique
reclame per elektronische post
y compris par courrier électronique
eventueel via e-mail
par télécopie ou par courrier électronique
per fax of per elektronische post per fax of e-mail per fax of electronische post
par télécopieur ou par courrier électronique
per fax of e-mail per fax of elektronische post
l'envoi de publicités par courrier électronique
verzenden van reclame per elektronische post
par courrier électronique de communications commerciales non sollicitées
ongevraagde commerciële communicatie via elektronische post
par voie électronique
langs elektronische weg elektronisch
par courrier recommandé
per aangetekend schrijven per aangetekende brief bij een ter post aangetekende brief bij een ter post aangetekend schrijven
de courrier électronique
e-mailadres e-mail elektronische post
du courrier électronique
e-mail elektronische post e-mailbericht
ou courrier électronique
of e-mail of elektronische post of electronische post
par un courrier
bij brief door een koerier bij schrijven
par messagerie électronique
via e-mail via elektronische post door middel van een elektronisch bericht
par son courrier
in haar schrijven
votre courrier électronique
uw e-mail uw elektronische correspondentie
envoyer un courrier électronique
een e-mail sturen stuur een e-mailbericht
un courrier électronique contenant
een e-mail met

Woord voor woord vertaling


courrier
- post brief schrijven briefwisseling
électronique
- elektronische elektronica

S Synoniemen van "par courrier électronique"


par courriel
par e-mail

"Par courrier électronique" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer