PLUS COURTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Plus Courte in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.4941

Voorbeelden van het gebruik van Plus Courte in een zin en hun vertaling

La plus courte, le bleu, se disperse très facilement.
De kortste, blauw, verspreidt het makkelijkst.
J'ai dit que tu tireras, pas que tu as la plus courte.
Ik zei dat je het zou trekken, niet dat je het kortste hebt.

De kortste

C'était relation la plus courte du monde.
Dat was de kortste relatie ooit.
Comme quand je finis par être dans la plus courte ligne à la banque.
Net als dat ik altijd de kortste rij pak bij de bank.

Het kortste

Comme Hemingway a dit,"La plus courte réponse de le faire.
Zoals Hemmingway al zei," Het kortste antwoord is het gewoon doen.
J'ai tiré la paille la plus courte.
Ik trok het kortste strootje.

Een kortere

Et si je veux une peine plus courte pour Jason?
En wat als ik een kortere straf wil voor Jason?
Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée.
Elke erkenningsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, moet terzake gemotiveerd zijn.
Andere zin voorbeelden
Des projets d'une durée plus courte peuvent être soumis.
Ook projecten van kortere duur mogen worden ingediend.
Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.
Als die periode korter is, is de integratie tijdelijk.
Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire.
Wanneer deze periode korter is, is de integratie tijdelijk.
Sa jambe doit être plus courte.
Dat been moet korter zijn.
Sûrement un peu plus courte maintenant.
Waarschijnlijk een beetje korter nu.
Si cette jupe était plus courte.
Als dat rokje nog korter was.
Winston, ta version était plus courte?
Was Winstons versie korter?
La durée de validité plus courte est reprise dans le règlement d'examen»;
De kortere geldigheidsduur wordt opgenomen in het examenreglement»;
Une durée de validité plus courte est déterminée par le règlement d'examen.
De kortere geldigheidsduur wordt opgenomen in het examenreglement.
Mlle Peabody, l'extrémité la plus courte se noue par-dessus.
Miss Peabody, het korte eind erdoor halen.
La distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite.
De kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn.
La distance la plus courte entre deux points est une ligne droite.
De kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn.
Les Quadrantides ont la trajectoire la plus courte, mais la plus grande densité.
De Quadrantide is de kortste meteorieten- regen, maar wel de meest dichte.
Toute décision valant pour une durée plus courte doit être motivée.
Elke beslissing die voor een kortere termijn geldt, moet ter zake gemotiveerd zijn.
La plus courte distance entre mon paradis et moi, c'est la ligne droite.
De kortste weg tussen mij en m' n droomplek is een rechte lijn.
La route la plus courte passe en plein milieu de la Voie lactée.
De kortste route is dwars door de melkweg heen.
C'était la sieste la plus courte de l'histoire.
Dat was het kortste slaapje in de geregistreerde geschiedenis.
La distance la plus courte entre deux points est une ligne droite.
De kortste afstand tussen twee punten is 'n rechte lijn.
La distance la plus courte entre deux points est une ligne directe.
De kortste afstand tussen twee punten is een directe lijn.
Donc il a mouchardé sur Horatio en échange d'une peine plus courte?
Hij verraadde Horatio dus, in ruil voor een kortere straf?
Bref, hum, vous aviez une coupe plus courte sur cette photo.
Hoe dan ook... Je hebt een kortere boblijn op die foto.
Non, si je plaide coupable, j'aurais une peine plus courte.
Nee, als ik schuld beken, krijg ik een kortere straf.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.4941

Woord voor woord vertaling


"Plus courte" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer