POUR LES AGENTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Pour Les Agents in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0832

Voorbeelden van het gebruik van Pour Les Agents in een zin en hun vertaling

Francs pour les agents qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart;
Frank voor de ambtenaren die hun prestaties met een kwart verminderen;
Francs pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un tiers;
Frank voor de ambtenaren die hun prestaties met een derde verminderen;
Pour les agents des niveaux B, C ou D.
Voor de personeelsleden van de niveaus B, C en D.
Francs par mois pour les agents de niveau 1;
Frank per maand voor de personeelsleden van niveau 1;

Voor de ambtenaren van

Pour les agents du niveau 1 des administrations centrales;
Voor de ambtenaren van niveau 1 van de centrale administraties;
Le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;
September 1997 voor de ambtenaren van de niveaus 1 en 2+;

Voor de personeelsleden van

Pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
Voor de personeelsleden van de niveaus 2+, 2, 3 en 4.
Francs par mois pour les agents des niveaux 2+ et 2;
Frank per maand voor de personeelsleden van de niveaus 2+ en 2;

Voor personeelsleden

Jours pour les agents qui ont moins de deux ans de service;
Dagen voor personeelsleden met minder dan twee jaar dienst;
Jours pour les agents qui ont deux ans et moins de quatre ans de service;
Dagen voor personeelsleden met twee en minder dan vier jaar dienst;
Andere zin voorbeelden
La police y a recours pour les agents et les pompiers ayant subi un traumatisme.
De regering gebruikt hem voor agenten en brandweer mensen met een traumatische ervaring.
Francs pour les agents qui réduisent leurs prestations de travail de moitié.
Frank voor de ambtenaren die hun prestaties met de helft verminderen.
EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un cinquième;
EUR voor de ambtenaren die hun prestaties met één vijfde verminderen;
Pour les agents soumis à un statut.
Voor de personeelsleden onderworpen aan een statuut.
Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents.
Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen.
EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié.».
EUR voor de ambtenaren die hun prestaties met de helft verminderen.».
Pour les agents soumis à un régime d'horaire variable.
Voor de personeelsleden die vallen onder een glijdende uurregeling.
Pour les agents des rangs A7 et A6.
Voor de ambtenaren van rangA7 enA6.
Pour les agents qui ne sont pas soumis à un régime d'horaire variable.
Voor de personeelsleden die niet vallen onder een glijdende uurregeling.
Pour les agents du rang A5.
Voor de ambtenaren van rangA5.
EUR par mois pour les agents de niveau 1;
Eur per maand voor de personeelsleden van niveau 1;
Pour les agents du rang A5 et A4+: 3.000 EUR;
Voor de ambtenaren van rangA5 en A4+: 3.000EUR;
EUR pour les agents qui assurent un service de permanence actif;
EUR voor de personeelsleden die een actieve permanentiedienst verzekeren;
Pour les agents soumis à un horaire irrégulier.
Voor de ambtenaren onderworpen aan een onregelmatig uurrooster.
EUR pour les agents qui assurent un service de permanence passif.
EUR voor de personeelsleden die een passieve permanentiedienst verzekeren.
F par année pour les agents des rangs 15 et 13;
Fr. per jaar voor de ambtenaren van rangen 15 en 13;
F par année pour les agents de rang 10.
Fr. per jaar voor de ambtenaren van rang 10.
C'est pas un boulot pour les agents en uniforme?
Is dat geen taak voor de agenten?
La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
De schorsing in het belang van de dienst voor de ambtenaren van de niveaus 2+, 2, 3 en 4.
Prendre les actes administratifs qui correspondent, pour les agents, au bénéfice d'une promotion en carrière plane;
De administratieve aktes nemen die voor de ambtenaren overeenstemmen met het voordeel van een eerbevordering in vlakke loopbaan;

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0832

Zie ook


pour tous les agents
voor alle personeelsleden voor alle ambtenaren voor alle politiemensen
pour les agents auxiliaires
voor de hulpagenten voor hulpfunctionarissen
pour les agents transférés
voor de overgedragen ambtenaren voor de overgehevelde ambtenaren
pour les agents des niveaux
voor de personeelsleden van de niveaus voor de ambtenaren van niveau voor de ambtenaren van de niveaus
pour les agents d'expression néerlandaise
voor de nederlandstalige ambtenaren
pour les agents nommés d'office
van de ambtenaren , ambtshalve benoemd voor de ambtenaren die ambtshalve werden benoemd voor de personeelsleden van ambtswege benoemd voor de personeelsleden die ambtshalve benoemd worden voor de ambtenaren die van ambtswege worden benoemd
pour les agents de rang
voor de ambtenaren van rang
de carrière pour les agents
de loopbaan voor de personeelsleden
pour les fonctionnaires et agents
voor de ambtenaren en voor ambtenaren en agenten
pour les agents de surface
voor oppervlakteactieve
mesure transitoire pour les agents
een overgangsmaatregel voorzien voor die ambtenaren overgangsmaatregel met betrekking tot ambtenaren
pour les agents en service
voor de ambtenaren in dienst voor de personeelsleden in dienst

"Pour les agents" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer