POUR LES PETITES ENTREPRISES IN NEDERLANDS

Vertaling van Pour Les Petites Entreprises in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0412

voor kleine ondernemingen (100) voor kleine bedrijven (64) voor het kleinbedrijf (9) voor kleinere bedrijven (9) voor kleinere ondernemingen (3)

Voorbeelden van het gebruik van Pour Les Petites Entreprises in een zin en hun vertaling

ESB pour les petites entreprises et 7,5% ESB pour les moyennes entreprises;
BSE voor kleine ondernemingen; 7,5% BSE voor middelgrote ondernemingen;
ESB pour les petites entreprises.
BSE voor kleine ondernemingen.

Voor kleine bedrijven

Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les petites entreprises du secteur spatial.
Dit is goed nieuws voor kleine bedrijven in de ruimtevaartsector.
De même les frontières et les paiements constituent un obstacle difficile pour les petites entreprises.
Ook de grenzen en het betalingsverkeer leveren voor kleine bedrijven grote problemen op.

Voor het kleinbedrijf

Le CES contribue à l'élaboration de la Charte européenne pour les petites entreprises.
Bijdrage van het Comité aan het Europees Handvest voor het kleinbedrijf.
L'importance du brevet communautaire pour les petites entreprises.
Het Gemeenschapsoctrooi is belangrijk voor het kleinbedrijf.

Voor de kleine ondernemingen

Brut pour les petites entreprises.
Pour les petites entreprises.
Voor de kleine ondernemingen.

Voor de kleine bedrijven

Cette obligation vaut également pour les petites entreprises moins de 10 salariés.
Deze verplichting geldt ook voor de kleine bedrijven minder dan 10 personeelsleden.
Tel est également le principe directeur de la Charte pour les petites entreprises.
Dat is tevens de leidraad van het Handvest voor de kleine bedrijven.
Andere zin voorbeelden
Dispositions particulières pour les petites entreprises.
Bijzondere regelingen voor kleine ondernemingen.
Introduction de nouvelles aides régionales en Grande-Bretagne pour les petites entreprises.
In Groot-Brittannië worden nieuwe regionale ondememingssubsidies in gevoerd voor kleine bedrijven.
Des dérogations sont prévues pour les petites entreprises.
Voor kleine ondernemingen zijn afwijkingen voorzien.
Les coûts de publicité élevés sont prohibitifs pour les petites entreprises.
Reclamekosten zijn veel te hoog voor kleinere bedrijven.
La Charte a été spécialement conçue pour les petites entreprises de moins de 50 salariés.
Het Handvest was speciaal bedoeld voor kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers.
Créer le meilleur environnement possible pour les petites entreprises.
Het scheppen van een optimaal ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven.
Références: Charte européenne pour les petites entreprises- Bull.
Referenties: Europees Handvest voor kleine ondernemingen- Buil.
La législation fiscale nationale ne prévoit pas d'exonération d'impôts pour les petites entreprises.
Het nationale belastingstelsel kent geen belastingvrijstelling voor kleine bedrijven.
Point 1.8 Charte européenne pour les petites entreprises- Bull. 6-2000,
Punt 1.8 Europees Handvest voor kleine ondernemingen- Buil.
C'est tout particulièrement vrai pour les petites entreprises.
Dit geldt met name voor kleine ondernemingen.
La comptabilité de caisse entraîne cependant de lourdes charges en suivi pour les petites entreprises.
De boekhouding op kasbasis vormt wel een aanzienlijke administratieve belasting voor kleine ondernemingen.
Infrastructures énergétiques: 7,5% pour les moyennes entreprises et 15% pour les petites entreprises.
Energie-infrastructuur: 7,5% voor micro-ondernemingen en 15% voor kleine ondernemingen.
Pour les petites entreprises, à 15% et.
Kleine ondernemingen tot 15.
Trente mille(30.000) euro pour les petites entreprises;
Dertigduizend( 30.000) euro voor de kleine ondernemingen;
Atténuer les effets fiscaux des retards pour les petites entreprises.
Verzachting van de fiscale gevolgen van betalingsachterstanden voor de kleine ondernemingen.
Pour les petites entreprises en particulier, il est inacceptable de devoir attendre plusieurs mois le paiement des factures.
Vooral voor kleine ondernemingen is het onaanvaardbaar om maanden op het betalen van facturen te moeten wachten.
Il convient de souligner que, pour les petites entreprises, les Fonds structurels sont un outil vital propre à stimuler l'économie.
Opgemerkt moet worden dat voor kleine bedrijven de structuurfondsen een essentieel instrument vormen voor economische stimulering.
C'est surtout pour les petites entreprises qu'il est primordial que cette aide soit rapide.
Juist voor kleine ondernemingen is het van groot belang dat er snel wordt geholpen.
Ce délai paraît excessif, surtout pour les petites entreprises, et pourrait être ramené à deux mois.
Deze uitzonderlijk lange termijn, vooral voor kleine ondernemingen, kan tot twee maanden worden teruggebracht.
Troisièmement, le rapport demande davantage d'aide pour les petites entreprises, qui sont particulièrement affectées par la hausse des prix des carburants et ont besoin d'efficacité énergétique.
Ten derde, het verslag vraagt om meer hulp voor kleine bedrijven, die in het bijzonder worden getroffen door de stijgende brandstofprijzen en die energie-efficiëntie nodig hebben.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0412

Zie ook


pour les plus petites entreprises
kleinere ondernemingen voor kleinere bedrijven
pour soutenir les petites entreprises
ter ondersteuning van kleine bedrijven ter ondersteuning van het kleinbedrijf
charte européenne pour les petites entreprises
europees handvest voor kleine bedrijven europees handvest voor kleine ondernemingen
pour les petites et moyennes entreprises qui
voor kleine en middelgrote ondernemingen , die
ainsi que pour les petites et moyennes entreprises
en kleine en middelgrote ondernemingen en het MKB
et les petites entreprises
en kleine ondernemingen en kleine bedrijven en kleine ondernemers
les petites entreprises qui
kleine ondernemingen die kleine bedrijven die kleinere ondernemingen , die
pour de petites entreprises
voor kleine bedrijven voor kleinschalige bedrijven
loi sur les petites entreprises
small business act wet voor kleine ondernemingen van de wetgeving inzake kleine bedrijven
et les petites et moyennes entreprises
en de kleine en middelgrote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf et les petites et moyennes entreprises

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


pour les petites entreprises

"Pour les petites entreprises" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer